Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

V v.

va a quel paese vè tə fa fongə. 

va bene azzorràitə, vabbè.

vaccaro uaccherə, vaccherə.

vaccina vaccinə.

vaccinare ‘nzətè1.

vaccinazione ‘nzitə.

vagabondare arè2.

vagabondo macabbondə.

vagina puccionə, cozzə3.

vaglia uàgljə.

vagliare scanagghjè. 

vagone carrozzə1.

vai al diavolo fùttətə.

valente valendə.                                                                                         

Valenzano Valzenə.

valere valè, malè.

valigia valiscə, baliscə.

valvola valvə.

valzer ualzə, valzə.

vampata vambetə2.

vaneggiare dè i nùmərə, sturləquè, sturluquè.

vanitoso scettabəjevə.

vantaggio avvandaggə, vandaggə, aggə.

vantaggioso vandaggiusə.

vantare vandè, avandè.

vantarsi avandarsə, vandarsə.

vanto vandə.

vanvera (a) a spaccastrùmmələ, a casaccə.

varco uarchə.

varice chepəvenə.

varichina varəchinə, candədinə .

vasca jàutə.

vaschetta jautiddə.

vasetto di vetro buccaccə.

vaso rastə, capasiddə, cuapasiddə, capasàunə, cuapasàunə.

vaso da notte capesə, səgnurə2, capaseddə.

vassoio uandirrə.

vecchia vècchjə.

vecchiaia vəcchjemə.

vecchietta vəcchjareddə.

vecchietto vicchjariddə, uicchjariddə.

vecchio vècchjə, uècchjə, bacucchə.

veci vècətə2, vèggətə2.

vedere affəttè3, alluzzè, vədè.

vedersela male gì cùcchjə cùcchjə.

vediamo mostə.

vedova uìdəwə.

vedovo uìdəwə.

veduta vədutə.

veglia vègghjə.

veglione vuglionə.

veleno teschə, wulenə, vəlenə.

ve li vi1.

velluto vullutə, vəllutə.

ve lo vu2.

velo uelə.

veloce valendə, lestə.

velocemente comə na sajettə.

venatura vèsccələ.

vendemmia vənnegnə.

vendemmiare vənəmè.

vendemmiatore vənəmatàurə.

vendere vennə1, spəccè.

vendetta vənnettə.

vendicare dəvənəchè.

vendicarsi dəvənəcarsə.

venduto vənnutə.

Veneranda Vәnәrannә.

venerdì vəndrədì, vərnədì, vənərdì.

venerdì sando vənərdìasandə.

venire vənì1.

venne vennə2.

ventaccio wundaccə, vəndaccə.

ventaglio wundàgghjə.

ventata vəndetə.

venti vində1.

venticello vəndəciddə, wundəciddə.

ventilare vəndəlè1.

ventilatore vəndəlatàurə, vəndəlatorə.

ventina vəndinə.

vento uində, vində2, səratinə.

ventre vendə1.

ventura vəndurə.

venturo cə tresə.

venuta vənutə.

vera aniddə də matrəmònjə, wucchelə.

verace vrescə2.

veramente averamendə.

verde verdə.

verderame vərdəremə.

verdura fògghjə.

verga vèrəjə.

vergogna brəwognə, rəssorə, russorə.

vergognarsi bruwugnarsə, abbruwugnarsə, mettəsə a brəwognə.

vergognosa vərghəgnàusə, vərvəgnàusə.

vergognoso vərghəgnusə, vərvəgnusə, vurvəgnusə.

verità vərətè.

verme vermə, uermə, schərchəgghjàunə, cuesckə2

vermicello vərməciddə.

verminoso vərmənusə.

vernice vərniscə.

verniciare vərnəscè.                                                                                   

verniciatura vərnəsciaturə.

verricello mònəchə3, uarəcchjonə.

verro uerrə2.

versare ammənè3, mənè3.

verso sckamizzə, sottə a, ‘nghetə a, ‘ngurtə a, càusə3, a vì də.

versoio rècchjə2, rəcchjonə3.

vertigini gəramində də chepə.

verza cappuccə1, verzə.

vescica vəssichə.

vescovo uèschəvə.

vespasiano pussciaturə2.

vespro vesprə.

vestire vestə1.

vestirsi vèstəsə, mutarsə.

vestitino vəstəceddə.

vestito custumə, àbbətə, cundusscə, wustitə, vustitə, vestə2,

vəstutə.

veterinario vətərənàrəjə.

vetraio vətrerə.

vetreria vətrarì.

vetrina vətrinə.

vetriolo vətrəjelə, vətrəjolə.

vetro uitrə, vitrə, lastrə2.

vettura vətturə.

vi və, vi1.

via 2.

Via Crucis Viacruscə.

via gatto! scittə jattə!

via Lattea Strascinə də Sandə Jàcqujə.

via marina viamarinə.

viatico viàtəchə.

vibrare vəbbrè.

vicinato vəcənanzə, wucənanzə.

vicinissimo renzə  renzə.

vicino vəcinə.

vicino vicino culə a culə.

vigile del fuoco pombirrə.

vigile urbano uàrdjə.

vigile municipale uàrdjə mungəpelə.

vigilia vəscìgghjə.

vigliacco carəgnàunə.

vignaiolo prelə di vignə.

vigneto vignə.

vigore fajàulə.

villa comunale villa rannə.

villano cuzzelə, crugnə, scustumuetə, cuzzalàunə.

vilucchio crəsciàulə.

vinaccia lənazzə3.

vincastro vəròcchələ2.

Vincenzo Vənginzə, Vəcinzə, Genzinə.

Vincenza Vəngenzə, Gənzellə.

vincere vengə.

vincere la timidezza sfacciarsə.

vinciperdi vingəpirdə.

vincita vèngətə.

vincolare vəngulè.

vincolo vìnghələ, uìnghələ.

vincotto cuettə1.

vinello acquetə, vənettə.

vino muirrə, mirrə, triuschə.

vinta (come) pə vvində.

vinto vəngiutə.

viola del pensiero panzè.

viola mammola violettə.

violino viulinə.

viottolo carrerə.

vipera vìpərə.

virile masculignə.

virus virussə.

vischio uìschjə2.

viscido pistammerdə.

visiera vəsirrə.

visino faccioddə1.

visita vìsətə.

visita di condoglianze salutə2.

visitare vəsətè.

visto uistə, vistə1-2.

vita vitə3.

vitarella vitareddə, chepə də serpə.

vite vitə2.

vitellina sciangareddə.

vitello wutiddə.

Vito Vitə1.

Vituccio Vətuccə.

vituperio vətəpuèrjə.

viva vivə3, evvivə, ebbivə.

vivace vizzarrignə.

vivenza (in) ‘nvəvenzə.

vivere cambè.

vivo vivə1.

viziare vəzzəjè, maləmbarè.

viziato vəzzəjetə, maləmbaretə

vizio vìzzjə, uìzzjə.

viziosa vəzziàusə.

vizioso vəzziusə.

vocazione vucazzionə.

voce vàuscə, sckamizzə.

vociferare wucəfəchè.

voglia jàulə, dəsədèriə, gènəjə3, vògghjə1.

voglio vògghjə2.

voi vu1.

volare vulè1, wulè1.

volentieri vuləndirrə, wuləndirrə.

volenteroso vrazzəlegnə.

volerci azzəcchè1.

volere vulè2, wulè2.

volgare vatalenə.

volontà vuləndè, wuləndè.

volpe volpə.

volpone vulponə.

volta voltə1-2, uoltə1-2, làmjə1.

volta e rivolta ueltə e səbbueltə.

voltacasacca voltagiacchettə, uoltagiacchettə.

voltafaccia uoltafaccə, voltafaccə.

voltagabbana voltabbandìrrə, uoltabbandìrrə.

voltare vultè, wultè.

voltarsi vultarsə, wultarsə.

voltastomaco uoltastòməchə, voltastòməchə. 

volto uoltə3, voltə3.

volubile voltabbandìrrə, uoltabbandìrrə.

volume stisə2.

vomere uombrə.

vomitare scəttè2, wuməchè.

vomito scittə, uòməchə.

vortice scuazzariddə, rutəlavində.

vossignoria wussərrì.

vostra vostə.

Vostra Eccellenza Vuccəllenzə, Wuccəllenzə.

vostro uestə.

votare vutè, wutè.

votazione vutazzionə, wutazzionə.

voto pundə5.

Vucculo Wùcchələ.

vulva fessə1, ciunnə, fichə3, paprasciannə.

vuoi 3.

vuol dire che signə ca.

vuotare dəvachè2.

vuoto vacandə, bacandə.

vuoto (a) ‘mbacandə.