Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

U1-2 u.

ubbidiente abbədiendə.

ubbidienza abbədienzə.

ubbidire abbədì, sendə.

ubriacarsi ‘mbrəjacarsə, acciuccuarsə, chjəchè2, chjəchè u jùvətə.

ubriachezza ‘mbrəjachezzə.

ubriaco ‘mbrəjechə, acciuccuetə.

ubriacone ‘mbrəjacàunə.

uccellino acəddəzzə.

uccello aciddə1.

uccidere accitə.

uccidersi accìtəsə.

uccio uzzə.

Ueluccio Ueluccə.

ufficiatura affəciaturə.

ufficio uffiggə.

ufficio dei vigili urbani corpə də wàrdjə.

ugola puddìnghələ.

uguagliare assuzzè.

uguale eguelə, sezzə.

UiccəwiccəUiccəwiccə.

ulivo arvə də l’alì.

ultimo útəmə, retə a tuttə.

umidità jumədətè, umədətè.

umido jùmətə1-2, ùmətə.

umiliarsi abbassciarsə.

umore quartə2, scenə2.

un nu2.

una na.

una volta c’era un cuddǝ stàjǝ nu.

una volta c’era una cheddǝ stàjǝ na.

uncino unginə.

uncinetto ‘ngənettə1-2.

undicesimo wunəcèsəmə.

undici wùnəcə.

ungere jongə1, ‘nzəvè.

unghia ognə1.

unguento ‘nguendə.

unire accucchjè, aunesscə, aunì.

unirsi accucchjarsə, aunèsscəsə.

unito onitə.

università vərsətè.

uno junə1, nu2.

unto jundə, ‘nzəvètə, jungiutə, ngiulәscetә .

untuoso ‘nguacchjusə.

uomo ommə, jommə, menzapugnettə, ghiagghjillə, sfaccimə1, minzə crəstienə.

Uomo di Altamura Ommə də Jaltamurə.

uovo efə, evə, cucchə1, ènnəcə2.

uovo trentarolo evә trendarulә.

urina pussciaturə1, pipì1.

urinare pəsscè.

urtare azzuppuè2.

usanza ausanzə, usanzə, usə.

usare ausè, usè.

usato ‘ndrachesə, usetə.

usciere usscirrə.

uscire assì, scennə2.

uscire ed entrare jissə e tresə.

uscirsene assərəsinnə.

uscita assutə2, essaturə, usscəturə.

uscito assutə1.

usufrutto suffruttə.

utile jùtələ.

uva ufə, uvə, cəgghjàisə, pàssələ, uva passə.