Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

T t.

tabaccaia tabbaccherə2.

tabaccaio pudəchinə, salənerə

tabaccheria pudəchinə, tabacchinə.

tabacchiera tabbaccherə1.

tabaccheria tabbacchinə.

tabacco tabbacchə.

tabarro tapenə.

tabella tabbellə.

tabellina tabbellinə.

tabernacolo custòdiə, tabbərnàchələ.

tacca ‘ndacchə, tacchə1.

tacchettino tacchətiddə1.

tacchino jarnaccə, tutù, uiccə.

Tacchitello Tacchətiddə2.

tacco tacchə2.

tafano tavenə.

taglia tàgghjə1.

taglia e frontale tàgghjə e frundelə.

tagliacapelli machənettə di capiddə.

tagliare tagghjè1.

tagliato tagghjetə1-2.

tagliaunghie tagghjajognə.

tagliere adacciaturə.

taglio tàgghjə2.

tagliola tagghjàulə.

tagliolina tagghjarinə, tagghjəteddə.

tailleur vestə, tajerrə.

talea magghiàulə.

tallo taddə1.

tallone cualəcagnə.

talpa talpə1-2

tamburello tumbuaniddə.

tamburo tammurrə, tamburrə, jazzəbbannə.

tamponare tambunè.

tana fòrchjə, cafuèrchjə1, tenə3.

tanfo tambə1.

tango tanghə.

tanica ramerə3.

Tanino Taninə. 

tanta tanda ggiòjə də.

tante tanda ggiòjə də.

tanti tanda ggiòjə də.

tanto tandə.  

tappare ‘nduraccè, atturaccè, abbuccuè, attappè, atturè2, tappè.

tappo fulturə, tappə.

tara tenə4.

tarallo frəseddə, tarallə1.

tarantella tarandeddə. 

tarassaco cəcuàrə all’ammersə.

tardare addumurè, dumurè.

tardi tardə.

tardino tardəciddə.

tardivo còrdələ.

tardo tufignə.

targhetta təchettə1.

tarlarsi caməlarsə.

tarlato caməletə1.

tarlo càmələ.

tartagliare ‘ndartagghjè, ‘ndrattagghjè, scialpè, trattagghjè.

tartaro tàrtərə.

tartaruga stùscənə.

tartufo taratuffə.

tasca sacchettə, mariolə, buggə2.

tascapane tascappenə, borzə2, vorzə2.

tassa tassə.

tassare tassè.

tasso məlognə.

tastare attandè, attangè, tuccuè.

tasto buttàunə2.

tavola banghə2, banghəteddə, tàulə2.

tavola del pane tàulə du puenə.

tavola del letto tàulə du littə.

tavolaccio taulaccə.

tavolata tauletə2.

tavolato tauletə1

tavoletta tauleddə.

tavolino taulinə.

tavolo tàulə1, magnə.

tazza tazzə.

te tàjə1.

te lo tu.

teatro təjatrə.

tecnico tècchənəchə.

tedesco germanesə, teteschə.

tegame təjenə, spasaràulə.

tegamino təjaneddə, təjaniddə.

teglia fuirrə3, furrəciddə2.

tegola ìrgəmə.

tela tàilə, telə.

telaietto təlariddə.

telaio təlerə.

telefonare taləfunè.

telefonata taləfunetə.

telefono telèfənə.

televisione taləvəsionə.

telo ràchənə, racaneddə.

te lo tu2.

temperamatite appizzalàbbəsə, pizzalàbbəsə.

temperamento təmbramendə.

temperare appəzzè1.

temperatura tembraturə, febbrə.

temperino curtədduzzə.

tempesta təmbestə.

tempestare stumbustè1.

tempo duro melətimbə.

tempia sennə3.

tempo timbə.

tempo (da molto) jevə assè.

tempo (del) ròcchjə1.

tempo (giusto in) appundə appundə.

tempo (in) ndimbə.

temporale timborelə.

tenaglie tənàgghjə1-2.

tenda təndinə, tendə2.

tendere attəsè, təsè.

tendone təndonə.

tenebrione schərchəgghjàunə.

tenere tənè.

tenero tirnə.

tenia vermə sanətàrjə.

tentacolo cirrə.

tentare tandé, təndè.

tentativo (al primo) a prim’atticchə.

tentoni (a) attandunə.

tenuta tənəmendə.

Teodora Viadorə.

tepore calləciddə.

Teresa Taresə, Səsinə.

terminare spəccè, fərnesscə, fənesscə.

terminare di lavorare scapəlè

terno ternə1.

terra terrə.

terra (a, in, per) ‘nderrə.

terratico tərraggə.

terrazza chjazzəllinə, chjangariddə. terrazzə.

terremoto tramotə1.

terreno tərrenə, vrəjetə.

terribile fortə4, terrìbbələ.

tesa tàisə.

teso tisə, attəsetə.

tesoro trəsorə.

tessera tèssərə.

tessera del monte di povertà tèssərə də mondə pòvərə.

tessere tessə.

testa chepə1, ciòtələ2, capuzzə, caparòzzələ1.

testa ai piedi (dalla) da susə sottə.

testa d’aglio chepə d’àgghjə.

testa d’asino chepə də ciuccə.

testa dura chepatostə, chepətestə.

testa e croce chepə e spighə.

testa (in) ‘nghepə.

testa matta chepacallə, scapescə.

testamento dəstamendə.

testa rapata cuarusə, carusə.

testardo caparòzzələ1-2, accitapədùcchjə, cocciutə, punəjusə, capòtəchə, crapàunə, mulacchjàunə.

testata testetə.

testa vuota chepə də cazzə.

testicoli pəsèchələ.

testiera capətelə3.

testimone dəstəmònjə1.

testimone nuziale cumbuerə d’aniddə.

testimonianza dəstəmònjə2.

testina capuzzeddə1.

testolina capoddə, chepə d’aciddə.

testone capacchjàunə, cuapucchjàunə, cuapuzzàunə, capuzzàunə1,  caparòzzələ1-2.

tetano tètәnә.

tettarella geggettə1.

tetto tittə1.

tettoia spendə3.

tic tìcchjə.

ticket təchettə2.

ti tə.

tieni 1.

tiepida pəpəteddə.

tigna tignə.

tignare təgnè.

tignoso təgnusə.

timballo təmbenə.

timida vərghəgnàusə, səggəzziunèvələ, senzardirə

timido vərghəgnusə,assrummusə, səggəzziunìvələ, senzardirə

timo sərəpuddə.

timoroso cungə cungə, assrummusə, paurusə, sckandusə.

timpanetto  tambaneddə.

timpano tèmbənə2.

tingere tengə.

tino tinə.

tinozza bagnarolə.

tinta tendə1, tində2.

tinto təngiutə, tində1.

tintore təndorə.

tintoria təndorì.

tintura təndurə.

tipografia stambarì.

tipo strano còppələ e ‘mbisckə.

tirabrace rastiddə2.

tiraforme tiraformə.

tirante trandə2.

tirare trè2, ammənè4, mənè1.

tirare i piedi trè i pitə.

tirata tretə2.

tirato tretə1.

tirchiaccio tərchjazzə.

tirchio tìrchjə, tretə1.

tiremmolla sinə e nàunə2

tiriamo avanti strappemə (‘nnanzə) la vəcchjemə.

tiritera lətanì2.

tiro tirə1.

tizzone stumbàunə, təzzàunə.

to’ 1.

toc toc tuppə tuppə.

toccare tuccuè1-2, attuccuè1-2, attangè, attandè.

toccatina attangetə, passaggə2.

toccato tuccuetə1.

Toccino Toccinə.

togliere luwuè.

toletta tolettə.  

tombola tòmbələ.

Tommaso Tumuesə.

tomolo tummə.

tompagnare attumbuagnè2.

tonaca tònəchə2.

tonchio puappòttələ, pappòttələ.

tonda tonnə.

tondo tunnə1.

tonno tunnə2.

tono tenə2.

tonsille donzellə.

tonsura chjìrəchə.

tonto cazzàunə, cuazzàunə, tufignə.

topo sòrəchə, còrchjə, sòrechə còrchjə.

topolino surəcuicchjə, surəcuiddə.

toppa buchə də la serraturə, buchə də la chjè, rosettə1, pezzə3.

toppo puestə.

torbido trùvələ, trùwələ.

torace turaccə, custetə1.

torcere torcə2.

torchiatura cuenzə2.

torchio cuenzə1, cunzariddə, strəngəturə1.

torcicollo turcəcueddə.

torcinaso turcənèsə.

tordo turdə.

tore tàurə2.

torello scinghə.

torittese trəttesə.

Toritto Trittə.

tormentare turməndè.

tornaconto turnacundə.

tornare vənì2.

tornese turnàisə.

tornio ternə2.

toro tàurə1.

torrone turràunə.

torso nudo (a) spəttərretə.

torsolo tursə.

torta tortə1-2.

tortiera turtirrə.

torto tertə2.

tosa  carosə, tosə.

tosare carusè.

tosarsi carusarsə.

tosatore cuarusatàurə, carusatàurə.

tosatrice carusatriscə.

tosatura carosə, tosə.

tosse tossə.

tossire tussì.

tostacaffè ‘mbrustəlaturə, brustəlaturə.

totale totelə.

totano tòtənə.

Totonno Totonnə.

tovaglia tuwàgghjə.

tovagliolo stusciamussə, assuppamussə, salviettə.

tozzo stezzə, tərzəniddə, rutəlaturə.

tozzone stəzzàunə.

tra ‘ndra, ‘mbra.

Trabblatrabba Trabblatrabbə.

trabiccolo assucapannə.

traboccare wuttərrè.

tradimento tradəmendə.

tradire tradì.

traditore tradətorə.

tradurre traduscə.

trafficare traffəchè.

trafficone ‘mbəstonə.

trafiggere trapassè.

tragedia traggèdjə.

tragico tràggəchə.

traghetto farrabuttə2.

trama mənetə1, cumblottə.

tramandare tramannè.

trambusto jirrə e jorrə.

tramezzo traminzə.

tramoggia tramùtələ1.

tramontana uàirə, bòrəjə2, scorciacrepə.

tramontare tramundè, ponnə u sàulə, mettə u sàulə, calè2.

tramonto vəndəquattorə, caletə du sàulə, puestə du sàulə, mettə du sàulə.

Tramutola Tramùtələ2.

tranello traniddə.

Trangugiaorciolo Sckopparəzzule.

trangugiare sckuppuarsə.

Trani Trenə3.

tranne forə də.

tranquillizzare accurdè2.

tranquillizzarsi scirəsinnə l’ànəmə jində.

tranquillo scutetə, paciusə.

transumanza statònəchə.

trapano tràpənə.

trappola mustrillə, surəcuerə, ‘nguappasùrəchə, valistrə.

trasalimento spandə1.  

trasalire spandè.

trasandato sciabbəcòunə, ‘nghjaməscetə, sckamuescə1, scamuescə.

trascina tràscənə.

trascinare strascənè.

trascurare trascurè.

trascurarsi trascurarsə.

trasferibile coclamarinə.

trasformare trasfurmuè.

trasformarsi cangè1.

trasformazione cangiamində.

trasloco scasamendə.

trasportapane carresciapenə.

trasportare carəscè, carrè.

trastullare sciucuè2.

trattare trattè.

trattino mazzareddə2.

tratturo tratturə.

travaglio ‘ndrauègghjə1.

travasare tramutè, travasè.

trave trevə, murelə.

traversa traversə1-2-3.

traverso (di) də squingə, ‘ngràuscə, scràuscə.

travisare stravəsè.

tre tre1.

trebbiare pəsè2.

trebbiatura pəsatura.

treccia treccə.

treccia d’agli sertə də jàgghjə.

treccia di cipolle sertə də cəpoddə.

trecento trəcində.

Tre dì e tre dì Treddì e treddì.

tredici trìdəcə.  

tredicina trədəcinə.  

tre giorni fa diaterzə.

tremare trəməlè.

tremarella cacareddə2.

tremolio trìmələ, trəməlìzzə.

treno trenə1.

trenta trendə.

Trentaquattro Trendaquattə.

trentarolo trendarulə.

trentina trəndinə.

triangolo triàngulə.

tribolare trəbbulè.

tribolazione strapazzə, trəbbulazzionə.

tribolo uesapitə.

tribunale trəbbunelə, trubbunelə.

tributo trəbbutə.

trice triscə.

triduo trìdəwə.

trifoglio trəfuègghjə.

triglia trègghjə.

trincare trənghənè, ‘ndrənghənè.

trincea trəngè

trincetto turcettə.

trinciato trəngetə.

Trinità Trənətè, Tərnətè.

tripode trupuetə.

Tripoli Trìbbələ.

triste ammacculetə1, tristə1.

tristo tristə2.

tritare trətè.

trivella trəvellə.

troia tròjə.

tromba trombə.

trombetta trummuteddə.

trombone trumbonə.

tronco trunghə.

tronchetto trənghəniddə2.

Tronghinetto Trənghəniddə1.

tronchese tronghesə.

troppo troppə1.

trottare truttè.

trottola strùmmələ.

trovare acchjè, accungərtè2, cungərtè2, annaschè2.

trovare difficoltà gì cəlunə, gì fuddetə.  

trovarsi acchjarsə1.

trovatello mulàcchjə.

trovato acchjetə2.

truccare trucchè.

truccarsi pəttəjarsə1.

trucco trucchə.

truciolo pàmbənə1.

truffatore frecamunnə.

trullo truddə, cuasalinə.

trumeau trumò.

truogolo, trogolo jautiddə2, pəleddə, pəloddə.

truschino səgnaturə.

tu tu1.

tua tàjə2, tàwə.

tubatura tubbazzionə.

tubetto tubbettə,  tubbuettə.

tubettino paternestə.

tubo tubbə1.

tufaceo tufignə.

tuffo (a) a ppesscə.

tufina tufinə.  

tufo tufə.

tumefatto abbufacchjetə.

tumore təmonə.

tunica tònəchə2.

tuo tùwə, tu3.

tuonare ‘ndrunè, ‘ndurnè.

tuono ‘ndrunizzə, ‘ndurnizzə, ‘ndrenə, tenə1, trenə2.

tu per tu a ttu a ttu.

turacciolo fulturə.

turbare aggətè, spatəlè1.

turbamento meləsagnə.

turbato aggətetə.

turco tùrchjə.

turibolo ‘ngənzirrə.

turno turnә.

turno di riposo vèggətə1, vècətə1.

tutolo tòtərə3.

tutt’al più chjucchjù.

tutt’intorno tərnətərnə.

tutto tuttə.

tutto (in) ‘nduttə.

tutto (sopra a) ‘nzobbanzobbə.

tutto compreso scorzə e tuttə.

tuzzulo tuzzəlìcchjə2.