Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

S s.

sabato sabbətə.

sabbia ràinə.

saccaiolo saccajullə.

sacchetto sacchətiddə.

sacchetto di cenere pupuiddə,  pupuitə. 

sacco sacchə.

sacerdote saggerdotə.

Sacramento Sacramendə.

sacrestano sacrəstenə.

sacrestia sacrəstì.

sacrificare sacrəfəchè.

sacrificato sacrəfəchetə.

sacrificio sacrəfìcjə.

sacrilegio sacrəleggə.

Safaraddio Safaraddì.

saggio abbasetə.

sagomare sagumè.

sala selə1.

salacca sarechə.

salame salemə.

salamelecco cìcərə a mueddə.

salamoia conzə1.

salare ‘nzalè, salè.

salariato fisso prattəcandə, cumunanzirrə.

salassare ‘nzagnè.  

salasso ‘nzagnə.

salato salzə1, sapuritə, saletə.

saldare saldè.

saldatoio saldaturə.

sale selə2.

salice salcə, salacàunə.

salinaro salənerə.

saliera salirrə.

salire ‘nghjanè1.

saliscendi spundapetə, selesscinnə, mònəchə5.

salita ‘nghjanetə, chepəsusə.

salita (in) a chepəsusə.

saliva sckəturə.

salma catavrə, salmə.

salone da barba varvarì.

salsa salzə2.

salsiccia salzizzə, lannùgghjə, salzizzə paureddə.

saltacavallo scarəcauittə.

saltafossi zumbafussə.

saltare zumbuè1-2.

saltello zumbuettə.

saltelloni zumbuannə zumbuannə.

salto zumbə, saltə.

salumiere salumuirrə, pəzzəcàgnələ.

salutare salutè.

salute! crisscə sandə!

salute sandetə, salutə3.  

salute (in) luscètəmə.

salute (in) luscìtəmə.

saluto salutə1-2.

salvadanaio scarfuddə, scuarfuddə.

salvare salvè.

Salva Regina Salvarəgginə1.

salvatacco furrəciddə1.

salvazione salvazzionə.  

salve! carə!

salvezza salvazzionə.  

salvia sàlvjə.

sambuco sammuchə.

sanare sanè.

San Giovanni San Giuwannə1-2.

San Giovanni San Giuwannə (u).

sangue sagnə2.

sangue pazzo sagnə paccə.

sanguinaccio sangiccə.

sanguinare sangunè, assì u sagnə.

sanguisuga sanguettə.

San Mantieni Sandə Mandinnə.

San Michele Samməchelə.

San Niente Sandə Nuddə.

sano senə1.

sansa sanzə.

Sansone Zanzonə.

Santa Bibiana Sand’Abbabbienə.

Santa Candida Sanda Cannə.

Santa Catarina Sanda Caterina.

Santa Irene Sand’Arenə, Sanda Renə.

Santa Lucia! Sanda Lucì!

Santannicchia Sandannìcchjə.

Sant’Antonio Sand’Andonnə.

Santa Teresa Sanda Taresə.

Sant’Eligio Sand’Aliggə.

Santeramo Sandèrəmə.

santarellina jattamortə.

santermano sandarəmesə.

santino fuwurinə1, sanduddə.

santità sandətè.

santo sandə1.

santo cielo! fìgghjə də la madonnə.

San Tommaso Sandumuesə.

santuario sanduàrjə.

San Vito Sandə Vitə.

sapere sapè1-2.

saponaio sapunerə.

sapone sapàunə.

saponetta sapunettə.

sapore amàurə, furtòrəjə, sapàurə.

saputo saputə1.

saracinesca serrandə2, saracinə.

saracco sərracchə.

sarago sàrəghə.

sarchiare zappəluscè.

sarchio zappoddə.

sarda sardə.

sardagnolo sardagnolə1.

Sardegna (in) ‘Nzardegnə.

sardo sardagnolə2.

sarmento sarəmendə   

sarto sartorə, cusətorə.

sartoria sarturì.

sassaiola pətrəjetə.

sassata pətretə.

sasso petə1.

sassola sesələ.

savoiardo sawujardə.

saziare abbənghjè, sazzjè.

saziarsi abbənghjarsə, abbuttarsə.

sazio sàzzjə, abbənghjetə1, appanzacchjetə, chjinə.

sbadigliare fè i lizzə.

sbadiglio lizzə2.

sbafo (a) a scrosscə, a uffə.

sbagliare səbbagliè.

sbaglio səbbàgliə.

sballare frascè1, sballè.

sbancare sbanghè.

sbandare sbandè.

sbandierare mettə i manəfistə.

sbarbatello ghiagghjillə.

sbattafrittata sbattafrəttetə.

sbattere attuzzè1, tuzzè1, sbattə, səbbattə.

sbavare vavəscè1, cagnəscè2.

sbiancare sbianghè, sbianghì.

sbilanciare sbəlangè.

sbloccare sblucchè.

sboccare sfunnè2. 

sboccato sbuccuetə.

sbocciare spundè1.

sbocconcellare pəzzəlè2.

sbollire sfervə.

sbollito sfərvutə1-2.

sborsare sbursè.

sbottare sbuttè1.

sbottonare spundè2.

sbracciare svrazzè.

sbracciarsi svrazzarsə.

sbracciato svrazzetə.

sbraciare sckaləscè2.

sbriciolare sfərməchəlè, sfrəmməchəlè.

sbrigare səbbrəjè.

sbrigarsi səbbrəjarsə, səprəjarsə, mutəcuarsə, fè na causə də dì, fuscə3, struzzəlarsə, munəzzarsə də jammə.

sbrindellato ‘nghjaməscetə.

sbrogliare struzzəlè, sbrugghjè.

sbruffone pəcciùttələ, sbruffonə.

sbucciare munəlè, spugghjəlè1, scuzzəlè2.

sbuffare sbuffè, sbuffuè.

scabbia rugnə.

scacciapensieri scacciapənzirrə.

scadere scadè1-2.

scala schelə, schelə a llibbrə.

scalamurino scalamurinə.

scalciare stumbustè2.

scaldaletto scuafalittə.  

scaldino stascianiddə.

scaletta scaleddə.

scalinata scalənetə.

scalino rarinə, raràunə, scalinə, scualinə. 

scalogna scarognə.

scalpellino scalpullinə, scualpullinə, scuarpəllinə.

scalpello scuarpiddə.

scalpitare strəgnè.

scalpitio strignə.

scalzacane scalzachenə.

scalzo scalzə.

scambiare cangè2, sckangè, fe a ccangə, fè menə a mmenə.

scambio sckangə, sckuangə, scuangə.

scamiciato scaməcetə.

scamorza scamorzə.

scamosciato scamusscetə.

scampanio solenne sullennə.

scampolo scàmbələ, scuàmbələ.

scandalizzare scandaləzzè.

scandalo scuàndələ.

scantinato scandənetə, scuandənetə. 

scannatura scannaturə1.

scannello scanneddə.

scannetto scuanniddə, scanniddə, scuannettə.

scanno scannə2, scuannə2.

scansafatiche sfalzinə, sckəniddə, scanzafatì, lavativə.

scansare scanzè.

scanzonato scapescə.

scapato scapescə.

scapestrato schepəstretə.

scapigliare scapəddè.

scapigliato scapəddetə.

scapola paleddə.

scapolo scàpulə, vacandì.

scapolare abbətinə, brè.

scappare scappè, spatəlè.

scappare di casa scènnəsə.

scappellarsi scappəddarsə.

scappellotto capatòzzələ.

scarabocchio scarvasciàunə, scuarvasciàunə.

scarafaggio  scuarvescə, scarvescə.

scaraventare vəndəlè2.

scarcella scarceddə.

scarcerare scarciarè.

scardassare cardè.

scardassatore cardatàurə.

scardassatrice cardatriscə.

scardassatura cardaturə.

scardasso scardaturə.

scariazzo scuarajazzə.

scaricabarile scarəcavarrilə.

scaricare scarəchè.

scarnire scarnì.

scarola sckarolə.

scarpa scarpə, scarpinə, sciasscèttələ2.

scarpetta scarpəteddə, babbuccə.

scartare scartè.

scartavetrare scartavətrè.

scarto scartə.

scassare scatənè2.

scasso scatàinə.

scatenare scatənè1.

scatola sckuàtələ, sckàtələ, buattə.

scatoletta sckatəlècchjə.

scatolino sckatəlìcchjə, sckuatəlìcchjə, sckuatəlinə, sckatəlinə.

scatolone sckuatəlonə.

scattare scattè.

scatto scattə.

scavare scavè.

scavo schevə.

scazzottata pujunetə.

scegliere capè1.

scelta sciurtə.

Scemeninno Scəməninnə.

scemenza scəmətùdənə.

scemo minghjarilə, scemə, scəmecchə, bubbù3, fatəwignə, mamàunə, jattəmamàunə, minghjarilə,

minghjarlàunə, allabbunignə, minghjawercə, cocò2.

scempiaggini uattәnnellә.

scena scenə1.

scenata chjaranzenə1.

scendere scennə1.

scheggia sckardə, scàuscə, sckàuscə, scheggə.

scheggiare schəggè, sckardè2.

scheggiato sckardetə2.

scheletrico tuttòssərə.

scherzare schərzè.

scherzo scherzə.

scherzoso chepagloriosə, chepafresckə, schərzìvələ.

schiacciare  cazzè, sckattè1.

schiacciato cazzetə2.

schiaccianoci cazzanuscə.

schiacciapatate cazzapatenə.

schiaffare sckaffè.

schiaffeggiare sckaffəjè.

schiaffeggiata sckaffəjetə.

schiaffo sckaffə, sckuaffə.

schiaffetto sckaffətiddə, sckuaffətiddə.

schiaffone lecchessapàunə, muaffəttonə, sckuaffàunə, maffəttonə, mappinə2,  sckaffàunə.

schiamazzare baccagliè.

schianto schiandə.

schiappa scamorzə, schiappə.

schiarire schiaresscə, schiarì, ‘nghjaresscə2.

schiavo schievə.

schiena sckàinə.  

schietto parlambaccə, sckettə.

schifare cagnəscè1, sckəfè.

schifezza sckəfezzə.

schifiltosa dəfəttàusə, fətàusə.

schifiltoso dəfəttusə, fətusə2.

schifo sckifə.  

schifosa sckəfàusə.

schifoso fətusə1, mərdusə, sckəfusə.

schioccare scattəscè, sckattəscè1.

schiocco sckattiscə, sckuattiscə, scuattiscə. 

schiodare schiuwè.

schiodato schiandəddetə.  

schiudere attuzzè2, tuzzè2, stuzzè.

schiuma sckumə.

schiumaiola cucchjareddə2, sckumaràulə, sckumarolə.

schiumare sckumuè, sckumuè a ssagnə.

schizzinosa dəfəttàusə.

schizzinoso dəfəttusə.

scia strascinə.

sciabola sciàbbələ1-2.

sciacquare sciacquè, assciacquè.

sciacquina sciacquettə.

sciagurato sciawuretə.

scialacquare scialè.

scialacquone sciambagnonə.

scialle sciallettə, sciallə.

sciame nùgghjə.

sciampo sciambə.

sciancato scianghetə.

sciare scəjè.

sciatica sciàtəchə.

sciatta vəlesə.

sciattamente alla sanfasonnə.

sciatto sckamuescə1, scamuescə.

sciattona sciasscèttələ1, scioscə.

sciattone cacàunə1, sciascionə.

sciccheria sciccarì.

scimmia scìmmjə, signə1.

scimmiottare scəmməjè.

scimunito stədəcuignə, lambasciàunə2.

scintilla frasciddə, fasciddə.

sciocchezza scəmətùdənə, osscə.

sciocco fatəwignə, mamàunə, minghjawercə, minghjarlàunə, abbunignə, fessə, jattəmamàunə, minghjarilə, scəmecchə.

sciogliere ssolvə, squagghjè.

sciolta scioltə.

sciolto sseltə.

sciorinare spannə, stennə.

sciorinato spannutə, stənnutə2.

scippare scəppè, sciuppuè2.

scirocco  scərrocchə1-2.

sciroppo scərrubbə.

sciupare sciupuè.

sciupone scialacàunə.

sciuscello sciuscillə.

scivolare sciuwulè.

scivolata sciuwuletə.

scivolone sciuwulonə.

scivolosa sciuwulendə, sciuwulendə sciuwulendə.

scivoloso sciuwlində.

scocciare fè scennə u lattə, fè scennə la cùgghjə, scuccè.

scocciato abbuttetə2.

scocciatore cataplasmə.

scocciatura cacamində, abbuttamində.

scodella scuteddə.

scodellare sculè1.

scolabrodo scolabbrotə.

scolare sculè1-2.

scolaro allivvə1.

scolarsi scularsə, azzuppuarsə.

scolatura sculatàurə.

scollare scullè1-2.

scolo scolə1.

scolorire sculurì.

scolorito sculuritə.

scolpire sculpì.

scombinare scumbunè, scungəgnè.  

scombussolare scumbunè.

scommessa scummuessə.

scommettere fe scì, scummettə, scummuettə.

scomodare scumutè.

scomodarsi scumutarsə.

scomodo scomətə.

scomparire scumbarì1, scumbuarì1.

scomparso scumbuarsə.

scompartimento scumbuartəmendə.

scompigliare sciuscè.

scompiglio accissə, muaciddə, sciusciàcchjə, sciusciamində, scungirtə, scungignə, fətəlizzə2, futəlizzə2.

scomporre scavaddè.

scomposto scumbostə.

scomputare scumbutè.

scomunica scummònəchə.

scomunicare scumunəchè.

sconcezza brəwugnarì.

sconcio scungə.

sconclusionato strambaletə.

scondire scunzè.

scondito scunzetə.

sconfortarsi scunvədarsə, scumbədarsə.

scongelare scungəlè.

sconocchiare scunnəcchjè.

sconquasso scatasscə, scuatasscə, scunguassə.

sconsacrare scunzacrè.

sconsigliare scunzəgliè.

sconsolato scunzəletə, afflittə.

scontare scundè.

scontentare scundandè, scundrarjè.

scontentezza scundandezzə.

scontento dəspiaciutə, scundendə.

sconto scondə.

scontro scondrə.

scontrare scundrè.

scontrarsi scundrarsə.

scontroso ceramerə, scurzàunə, schərzàunə2.

scopa scàupə, scopə.

scopare munnè.

scoperchiare scumugghjè, stumbagnè, stumbuagnè, scupurchjè.

scoperta scobrəmendə.

Scopetta Scopettə.

scopino scùpələ2.

scopone scuponə.

scoppiare sckattè2, scuppiè1, scacchjè.

scoppiettare sckattəscè, sckattəscè.

schioppettata sckupputtetə.

scoppiettio sfracchətizzə.

scoppio bottə3.

scoppola scòppələ, scuppulonə.

scoprire scumugghjè, səbbugghjè, scuprì.

scoraggiare scuraggè.

scoraggiarsi scuraggiarsə.

Scorciante Scurciandə2.

scorciato scurcetə1-2

scorciatoia accurtatàurə.

scordare scurdè1-2.

scordato  scurdetə, sckardetə1.

scordevole  scurdarusə, scurdarulə.

scornarsi scurnarsə.

scorpacciata vendə2.

scorreggia caləcassə2.

scorreggiare spərdəjè2, fè pèrdərə, pərdəscè.

scorreggione pərdarulə.

scorrere scorrə.

scortese scustumuetə.

scortesia scustumuatezzə, melacrəjanzə.

scorticare scurcè, scurtəddè.

scorticatore scurciandə1.

scorza scorzə.

scossa cutuletə, scossə, squetə.

scostare scustè.

scostarsi scustarsə.

scostumatezza melacrəjanzə, scustumuatezzə.

scostumato scustumuetə.

scotch scoccə.

scottare scallè3, coscə2.

scottarsi scallarsə.

scottatura scallaturə.

scotto scuettə, sfattə2, punəzzionə,

scovare acchjè, annaschè2, scuwè2.

scovolino per pipa sfolciapippə.

screanzato scrianzetə, maləmbaretə.

screpolare spacchərascè.

screpolato spacchərascetə.

scribacchino sucagnostrə.

scriminatura scrimə.

scrittura scrətturə.

scritturare scrətturè, scrutturè.

scrivano scrəvenə.

scrivere scrivə1.

scroccare scrucchè.

scrocchiare sfrəzzəlè, sckattəscè.

scrocco (a) a scrosscə.

scroccone sm. scrucconə

scrofa porchə2.

scrofetta purceddə, purcəddozzə.

scroscio rummə də jacquə.

scrostare scuzzəlè1, scrustè.

scroto vorsə.

scrupolo scrùbbələ.

scucire scòsə.

scucire l’imbastitura schjəmè.

scucito scusutə.

scudiscio scurriscə1-2.

scudo scutə.

scuocere scòscə, sfè2.

Scuoia bue Scorciawefə.

scuoiare scurcè.

scuola scolə3.

scuola superiore scolə pèsələ.

scuotere scutəlè, cutəlè1, spattəddè.

scuotersi spattədarsə.

scure accettə.

scurrile sbuccuetə.

scusa pəzzə a culorə, scusə.

scusa e riscusa scusə e ‘ngusə.

scusare scusè.

scusarsi scusarsə.

scuse stòrəjə2.

sdebitare sdəbbətè.

sdentato scugnetə2.

sdraiarsi sdrajarsə.

sdraiato sdrajetə.

sdrucciolevole sciuwulendə, sciuwulində.

se angorə2, cə2, assascì.

Sebastiano Bastəjenə.

sebo sivə.

secca secchə2.

seccante ‘mbəttusə, assəccandə.

seccare səcchè.

seccatore checacazzə, scassacazzə.

secchia sècchjə.

secchiello səcchjətiddə.

secchio sìcchjə, jalettə.

secchiolina səcchjəteddə.

secco səcchetə, sicchə, accrusckuetə.

secolo sèchələ.

secondo səcondə1-2, a ssəcondə, pəddoppə.

sedanino accətiddə.

sedano accə, chepə d’accə.

sedere culə, assitə.

sedersi assəttarsə, assìtəsə.

sedia seggə1, sceggә.

sedici sìdəcə.

sedile səggəllinə, sədirrə.

sedimento posə.

sediolina səggəteddə.

sedotta scənnutə2.

seduto assisə.

sega serrə, seghə, pugnettə.

segare sərrè1.

segatura serraturə1.

seggio seggə2-3

seggiolaio səggerə, conzasiggə.

seghetto sərracchə.

segnalare ‘nzəgnalè.

segnale ‘nzəgnelə.

segnare səgnè1.

segno magghjolə, muerchə2, merchə2, ‘nghjimə, signə2, segnə.

segretamente allascusə.

seguire gì retə retə, gì ‘ngulə ‘ngulə.

seguito (di) a la rignə.

sei sé, sèjə.

seicento secində.

se li si.

sella seddə.

sellaio uarmənderə.

sellino səddinə.

se lo su1.

selvaggio salvaggə, maumau.

selvatico salvaggə, salvàtəchə.

semaforo zəmafrə.

sembrare parè1.

seme səmendə, raddə, pelə3, puelə2, zəzì2.

seme di cicoria pəpərəpì.

semenzaio roddə.

semina sèmənə.

seminare səmənè, səmənè a rescə, səmənè ‘ndo sulkə.

seminare zizzania mettə stusciddə.

seminario səmənàrjə.

seminarista səmənaristə.

seminato səmənetə.

seminatore səmənatàurə.

seminatoio səmənaturə.

seminterrato jusə, jusariddə.

semola sèmələ.

semolata səməletə.

semolino semolinə.

semplice sèmbləcə.

semplicione macculàunə, allabbuenə.

sempliciotto muddacchjinə.

sempre sembə, jorə pund’e mumendə.

sempre (per) pəssembə.

senape sənepə, cimamareddə, sənapoddə.

senatore sənatorə.

seno pəttərrinə2.

senonchè solè.

sensale zanzenə.  

sensato raggiunetə, arraggiunetə.

senseria zanzanarì, zanzanetə.

sensibile senzìbbələ.

senso senzə2.

sentenza səndenzə1.

sentimento səndəmendə.

sentire sendə1, andennə2.

sentirsela səndìrsələ1.

sentirsi səndirsə.

sentirsi superiore tənè fattə.

sentito dire (per) all’addetə.

senza senzə1, piombə.

senz’altro senzamenə.

Senzanulla Senzanuddə.

separare səparè, sciortə, scucchjè2, scacchjè.

separarsi səpararsə.

separatamente assìmətə2.

sepolcro səbbulcrə.

sepoltura səbbulturə, prucuaturə.

seppellire prucuè, prəcuè, səbbəlì.

seppia seccə1.

seppiolina allivvə2.

sequestrare səcustrè.

sequestro səquestrə.

sera sàirə1, serə.

Serafino Fifinə.

serale sərelə.

serata səretə.

serenata sərənetə.

sereno chjarerə.

serie sèrjə2.

serio də pulìtəchə, abbasetə, sèrjə1.

sergente sargendə.

serpente scurzàunə1, schərzàunə1, scurzənerə.

serqua sèrchjə2.

serrare ‘nzərrè, sərrè2.

serratura ‘nzərrimə, ‘nzərràgghjə1-2, serraturə2.

serretta sərrettə.

serto còcchjə1.

serva servə2.

servire servə1.

servitore sərvətorə.

servitù sərvətù.

servizio sruwìzzjə.

servo servə2.

sessanta səssandə.

setacciare cernə3.

setaccio farnerə, stazzə, fuarnerə, zətellə, arelə, scəgghiarulə, cərnəturə1, zətazzə.

sete secchə1.

sette settə.

settanta səttandə1.

settebello məndəlìcchjə, settə rəjelə.

settembre səttembrə.

sette e mezzo settemminzə.

settimana səmenə.

settimanile settəmanilə.

sfacciata ciufalècchjə, sfaccetə.

sfacciatella sfacciateddə.

sfacciatello sfacciatiddə.

sfacciato ciufalìcchjə, sfaccetə.

sfamare sfamè.

sfarinarsi sfarənarsə.

sfarinato sfarənetə.

sfasciacarrozze sfassciacarrozzə.

sfasciare sfasscè, sfassè.

sfatigato sfatəjetə, sckəniddə.

sfebbrare sfrəbbè, sfəbbrè.

sferrare alləndè2.

sfiatare fiatè1.

sfidare sfədè.

sfiducia sfədùcjə.

sfigurare scumbarì2, scumbuarì2, sfuwurè.

sfilaccia sfəlazzə.

sfilacciare sfəlazzè, strəfənzəlè.

sfilacciato strəfìnzələ, strəfənzəletə.

sfilare sfəlè, strəfəlè.

sfilatino fəlonə.

sfilato pundaggiornə.

sfilettare sfəlettè1.

sfilettato spanetə.

sfittare sfəttè.

sfiziare sfəzzəjè.

sfiziarsi sfəzzəjarsə.

sfizio sfuilə, sfuìzzjə.

sfizioso sfəzzəjìvələ.

sfociare sfunnè2. 

sfoderare sfudarè.

sfogare sfucuè.

sfogarsi sfucuarsə.

sfoglia sagnəteddə, sfògghjə.

sfogliare sfugliè.

sfogo sfoghə1-2.

sfollare sfuddè.

sfondare sfunnè1.

sfondato sfunnetə.

sforbiciata furcəwetə.

sfornare sfurnè.

sfortuna sfurtunə.

sfortunato sfurtənetə, scalcagnetə, scarugnetə.

sforzare sfurzè.

sforzarsi sfurzarsə.

sforzo affortə1, sforzə.

sfottere aggiaməndè, giaməndè, sfottə, sfongə.

sfottersi giaməndarsə, aggiaməndarsə.

sfottimento sfuttəmində.

sfottitore aggiamindatàurə, giamindatàurə, sfuttətorə.

sfottò sfuttəmində.

sfottuto sfuttutə.

sfracellare sfracəddè.

sfracellarsi sfracəddarsə.

sfrattacompagno sfrattacumbuagnə.

sfrattare sfrattè.

sfregiare sfrəggè.

sfregio sfreggə1-2.

sfridare sfrəddè.

sfrido sfriddə.

sfrigolio scuattiscə, sckattiscə, sckuattiscə.

sfrondare sfrunzè.

sfrontata facciatostə.

sfrontato faccətestə, chjaranzenə2.

sfrusciare sfrusscè.

sfruttare spurchjè, sfruttè.

sfruttatore spurchionə.

sfuggire sfuscə, scanzè, affranghè, scaməddè, javətè.

sfuggita (di) də sfusciutə, fuscennə fuscennə2.

sfumare sfumuè.

sgabello chjangoddə.

sganciare sgangè.

sgangherare scangrəjè.

sgangherato scangrəjetə, trajəttetə.

sgarrare sgarrè.

sgarro sgarrə.

Sgarrone Sgarràunə.

sgelare schjətrè.

sgelato schjətretə.

sgobbare sgubbuè.

Sgolgore Sgòlghərə.

sgombro naccareddə.

sgonfiare sbuttè2, spumbuè, sgunviè.

sgorbia wùbbjə.

sgozzare scannè.

sgozzato scannetə.

sgranocchiare sgranè.

sgrassare sgrassè.

sgretolarsi sfrajanè.

sgridata ‘ngazzəjetə.

sgrossare sgrussè.

sguaiataggine zəgnaremə.

sguaiato sguajetə.

sguardo uandetə, trəməndutə.

sgusciare scuzzəlè2.

si sə.

sinə, èinə.

sia  scisscə.

sia … che … si … ca … .

sia che … sia che … si ca … si ca … .

siccità sìccətə.

siccome lacheddə ca.

sicuramente senzamenə.

sicuro səcurə.

siedi e mangia azzizzə e mangə.

sì e no sinə e nnàunə1-2.

siero sirrə.

sifilide səfìlədə.

sifilitico səfəlìtəchə.

sifone zəfonə.

sigaretta səcarettə.

sigaro səcarrə.

sigillare səggəllè.

sigillo səggillə.

Sigismondo Gesəmunnə.

significare rapprəsəndè3, səgnəfəchè.

signora səgnurə1.

Signore Səgnorə.

signoria səgnərì.

signorino səgnurinə.

signornò gnornò.

signorsì gnorsì.

sii  scisscə.

silenzio solènzjə, sciarappə.

silenziosamente tomətomə, cittə cittə.

silenzioso tomətomə, cittə cittə.

Silvestro Sələwistrə.

simile sìmələ.

simpatia gènəjə2, səmbatì.

simpatico affàbələ, səmbàtəchə.

sincerarsi səngərarsə.

sincerità səngərətè.

sincero səngerə.

sindacare səndachè.

sindaco sìnəchə.

sinfonia sənfunì.

singhiozzare səgghjuzzè.

singhiozzo səgghjuttə.

sinistra menammersə.

sirena sərenə.

siringa səringhə.

sissignori gnorsì.

sistemare, accungərtè1, cungərtè1, appattəddè2, assətuè, arrəgəttè1, səstəmè.

sistemazione stetə2.

situare sətəwè.

situazione troppə e troppə.

sivone səvàunə.

slabbrare səlabbrè.

slabbrato səlabbretə.

slacciare slazzè.

slanciare slangè.

slanciarsi slangiarsə.

slancio slangə, urtə1.

slargare sckafanè.

slargato sckafanetə.

slegare ssolvə, scucchjè2, sləjè, suləwè, stacchè.

slitta slittə.

slittare sləttè.

slogarsi strəttəgghjarsə, stòrcəsə2.

slogato strəttəgghjetə.

sloggiare scasè, sluggè.

sloggio scasamendə.

smacchiare smacchjè.

smacco smacchə.

smagliare smagliè.

smagrirsi affənarsə.

smaliziare smaləzzjè.

smaltare smaldè.

smalto smaldə.

smancerosa mərachəlàusə.

smanceroso mərachəlusə.

smaniare smanjè.

smantellare smandəddè.

smarrirsi spèrdəsə.

smenorato scurdarusə, scurdarulə, sməmuretə.

smerciare smərcè.

smicciare sməccè.

smidollato muzzareddə2.

sminuzzare munəzzè.

smisurato forəməsurə.

smorzare stutè.

smontare səmundè.

smorfioso mussistə, smurfiusə.

smuovere scummovə, smovə.

smussare attunnè.

so seccə2.

sobbalzare spandè.

sobbalzo spandə1.

sobbollire ruscə.

sobillatore appicciafuechə.

socchiudere appannè2, scarrassè.

socchiuso scarrassetə.

socialista soggialistə.

società soggetè.

socio socə.

soddisfare quadrè.

soddisfatto appostə3.

soddisfazione sfazziàunə, fandasì.

sodomizzare ‘ngulè.

sofferente patutə2.

sofferenze patutə1.

soffiare ajatè, fuffè.

soffiarsi ajatarsə.  

Soffietto Zuffəjettə2.

soffitta suffittə.

soffitto celmə.

soffocare accupuè2, səffəcuè, suffucuè.

soffriggere sfriscə.

soffrire suffrì1, trəbulè, sckattè ‘nguerpə.  

soffritto susfrittə.

soggetto suggettə1-2.

soggezione səggəzzionə, səggəzzionə.

sognare sunnè.

sognato sunnetə.

sogno sennə1.

sogno (in) ‘nzennə

sola sàulə1.

solcare ‘mburcuè.

solco sulchə.

soldato suldetə.

soldo soldə.

sole sàulə2.

sole (in pieno) ‘ngannə a ssàulə.

soleggiato assulagnetə.

solenne sullennə.

soletta chjandeddə1.

solfato di rame vətrəjelə.

solfito di calcio carteddə2.

solforare ‘nzulfuè1.

sollecitare səcutè, suləcətè.

solleticare trədəchè.

solletico trədəchizzə, caucau.

sollevare jalzè, scazzəchè, sənnalzè.

sollevarsi scazzəcarsə.

solo sulə.

soltanto sckittə.

soluzione rettə1.

somigliante tagghjetə2.

sommare summuè.

sonagliera sunagghjerə, azzarinə.

sonaglino ticchəticchə.

sonnambula sunnàmbələ.

sonnambulo sunnàmbələ.

sonno sennə2.

sonnolenza papasonnə, papagnə2.

soppalco tauletə1, suppinnə.

soppiatto (di) uattəuattə.

sopportare suffrì2, jusumuè, currescə.

soppressata subbursetə.

sopra sobbə, ‘nzobbanzobbə, susə.

sopra (da) dasusə.

soprabito scəmisə, sopràbbətə.

sopracciglio cègghjə.

sopraffazione abbusə.

sopraffiato sobbafietə.

sopralluogo camənetə2.

soprammano fuiləngannə.

soprammano (a) a sobbamenə.

soprannome sobbranomə, sobbanomə.

soprappensiero sobbapənzirrə.

soprattacco sobbatacchə.

soppressata subbursetə.

sorbo sorvə.

sorda sordə1.

sordastra recchiatostə1, surdastrə.

sordastro recchiatostə1, surdastrə.  

sordo surdə.

sorella sorə, sòrəmə, sordə2, sosorə, surastrə.

sorellastra surastrə.

sorgivo surgivə2.

sornione fiuməcittə.

sorseggiare sursè.

sorseggiata sursetə.

sorso sersə, tretə3, veptə, uèffələ.

sorta sortə1.

sorte sortə2.

sorteggiare mənè a tecchə.

sorteggio scarfinə.

sortilegio fatturə1.

sorvolare abbarunè.

sospettare suspəttè.

sospetto suspettə.

sospettoso suspəttusə.

sospirare suspərè.

sospiro suspirə1-2.

sostanza sustanzə.

sostanzioso sustanziusə.

sostegno spundə2.

sostentamento, muandənəmendə1, mandənəmendə1.

sottana cumənazzionə2, cumbənazzionə2, suttenə1

sottanino jusariddə.

sottano suttenə2.

sotterrare səttərrè, suttərrè.

sottile suttilə.

sotto sottə1-2.  

sotto (da) dasottə

sottobanco sottə pə ssottə.

sottobraccio braccettə (a).

sottogola del maiale ruffulerə1.

sottocchio sottècchjə.

sottomano (a) a sottamenə.

sottopadrone sottə3.

sottopalmo sottapalmə.

sottopancia sottapanzə.

sottoscala sottoschelə.

sottosopra sottasobbə.

sottostare abbuzzè.

sottoterra sottaterrə.

sottotetto suppinnə.

sottotenente sottatənendə.

sottovia sottavì.

sottrarre luwè.

sottrazione suttrazzionə.

soverchieria səvərchjarì.

soverchio suwìrchjə, səvìrchjə.  

spaccachianca spaccachjanghə.

spaccafave cazzafevə.

spaccalegna rombaliòunə

Spaccamondo Spaccamondə.

spaccapietra spaccapetə.

spaccapietre cuazzapetə, cazzapetə, pətrarulə, putrarulə.

spaccare spacchè, spacchərascè.

spaccato spacchərascetə, spacchetə1.

spacco spaccazzə2.

spaccone uappə, uoppə.

spaccio spaccə.

spaiato scucchjetə, sparəgghjetə.

spalla spaddə1-2.

spagliare spagghjè.

spagliatore spagghjatàurə.

spagliatura sf. spagghiaturə.

spagnola spagnolə.

spagnoletta rocchettə.

spago capətiddə2, cuapətiddə2, cuanapiddə, canapiddə, spuechə.

spaiare scumbagnè.

spaesato spaisetə.

spalancare spalanghè, scambagnè.

spalare spalè, paləscè.

spalla spaddə1-2.

spallare spaddè.

spallarsi spaddarsə.

spallata spaddetə1.

spallato spaddetə2.

spalliera spadderə, spallirə.  

Spallina Spaddinə1-2.

spalluccia spaddəceddə.

spampanato spambanetə.

spanare spanè1.

spanna pualmə1.

spanne (a) a mmuzzə1.

spaparanzarsi spaprasciarsə.

spappolare spappuluscè.

spappolarsi spappulusciarsə.

spappolato spappluscetə.

sparare sparè.

sparata sparetə.

sparecchiare luwè la tàulə, sparəcchjè.

spareggio bellə.

spargere sparpagghjè, sparnuzzè.

sparigliare sparəgghjè, scuppiè2.

sparire sparesscə, sparì.

sparito sparəssciutə.

sparlare murmurè, pəttəjè.

sparpagliare sparpagghjè, spatrəjè.

sparso sparpagghjetə.

spartire spartəwì, spartə.

sparviero spruwirrə.

spassare spassè.

spassarsela spassàrsələ, ammenè pèrdərə o wində.

spasso spassə.

spassoso spassusə.

spatola  ramerə2, stecchə.

spatolare spatulè.

spatolatore magghjòcchələ, spatulatàurə.

spauracchio spuwuràcchjə.

spavalderia uapparì.

spavaldo uappə, uoppə, capuzziddə.

spaventapasseri spavindapàssərə, spuwuràcchjə.

spaventare assrummuè, srummuè, spaundè.

spaventarsi assrummuarsə, srummuarsə, pəgghjarlə sozza sozzə, ‘mbaurirsə, spavəndarsə, accacazzarsə, appaurarsə, sckandè.

spavento spavində, sckandə, sckuandə, joccə, ‘mbrəssionə2.

spazio spuàzzjə, spàzzjə, làrjə, cortə1, pəsaturə, cambiscə, campiscə, scambiscə.

spazzacamino pulizzacəmənerə.

spazzare munnè, ranәscè.

spazzatoio mulnə, pezzə2.

spazzatura munnezzə.

spazzino munnatàurə, scupatàurə.

spazzola scupuettə.

spazzolare scupəttè.

specchia spècchjə2

Specchia Ləccardə Specchia Riccardo.

specchiarsi spəcchjarsə.

specchio spècchjə1.

speciale spəcielə.

specialista spəcialistə.

specialità spəcialətè.

specialmente speggə2.

specie speggə1.

specificare spəcəfəchè.

speculazione spuculazzionə.

spedire spәdì.

spegnere stutè.

spegnersi ammurtèsscəsə1.

spegnifuoco stutafuechə.

spegnitoio stutacannelə.

spelacchiato spəlacchjetə.

spellare spugghjəlè2, scuzzəlè3.

spendaccione strusciònə, ricchəpulonə.

spendere spennə.

spennare spəlè, spənnè, pəlè2.

spensierato chepafresckə, chepagloriosə, sckuscətetə.

sperare spərəjè.

speranza spəranzə.

sperimentare sprəməndè.

sperimentato spərəməndetə.

sperma səməndinə, cacchjimə, sfaccimə2, sburrə, sburraturə.

spernacchiare spərnacchjè.

spesa spesə, spàisə, spəsetə.

speso spennutə.

spesso spissə, duppiə, fattizzə.

spessore wursezzə , duppiezzə.

spettacolo sputtàchələ.

spettare attuccuè1, tuccuè1, aspəttè2.

spettinare spəttənè.

spezzare spəzzè.

spezzarsi spəzzarsə.

spezzettare munuzzè, spəzzəlè.

spezzone spəzzonə.

spezzoni di legno masscellə.

spia spəjonə, spìjə.

spianare appianè, spianè.

spianatoia taulirrə.

spiantare schiandè, sciuppuè.

spiantato schiandetə1-2, palazzullə.

spiare spəjè.

spiattellare sckattəscè2.

spiazzo larəjonə, làrəjə2.

spicchio spuìcchjә.

spicciarsi spəcciarsə, munuzzarsə, munuzzarsə də jammə.

spiccicare spəzzəchè.

spiccioli mənutə3, spiccə.

spidocchiare spudəcchjè.

spiedo spitə, spuitə.

spiegare spiajè.

spiegazione spichə2.

spiegazzare affrəzzəlè.

spietrare spətrè.

spiffero rəflussə2, vində də crauttə.

spiga spichə1, spəcazzə.

spigare cəmè, spəchè.

spighetto spəghettə.

spigolare spuculè, spəculè.

spigolatore spuculatàurə.

spigolatrice spuculatriscə.

spigolo spuìghələ.

spillare tərziè.

spillo spìgnələ spuìgnələ.

spilorcio spudəcchionə, spudəcchjusə, tretə1.

spilungone ‘ndremalognə, strascəddàunə, jarvəlònə.

Spina di Cristo Spinə də Cristə.

spina dorsale spənelə.

Spinello Spəniddə1-2.

spingere spengə.

spingitore spəngəturə, spungəturə.

spinta spendə1-2, vəndəletə.

spione rucchərucchə.

spiovere scambè.

spirare spərè.

spirito spìrətə, spuìrətə, ombrə2.

Spirito Santo Spìrətə Sandə, Spuìrətə Sandə.

spiritoso spərətusə.

spoglia spògghjələ.

spogliare spugghjè.

spogliarsi spugghjarsə1.

spoletta cuànələ.

spollonare sənəputè.

spolmonare spulmunè.

spolmonarsi spulmunarsə.

spolpare spulpuè.

spolverare fè la polvə.

sponderuola spənarolə.

sponsale spunzelə.

sporcacciona scuscəlendə, zənzəlàusə, sckuscəlendə, zəzzàusə.

sporcaccione scuscəlində, sckuscəlində, zəzzusə, zuzzusə, zənzəlusə.

sporcare suzzè, sckuscəlaməndè, scuscəlaməndè.

sporcarsi suzzarsə, cacarsə, pəttəjarsə2.

sporcizia suzzì, zàzzərə, spurcìzzjə. 

sporco suzzə, lurdə, juzzə, izzə.

sportello spurtiddə.

sposa zitə1.

sposalizio sponzalìzzjə.

sposare ‘nzurè, marətè, mardè, spusè, accasè.

sposarsi accasarsə, avərsə, marətarsə, spusarsə, ‘nzurarsə.

sposato ‘nzuretə, accasetə, marətetə, mardetə, spusetə.

sposo zitə1.

spostare spustè.

spostato spustetə.

spranga səbbranghə, sbranghə.

sprangare ‘nzərrè.  

sprangato ‘nzərretə.

sprecare sprəchè.

spreco sprechə.

sprecone sciuscionə.

spregevole fətusə1, fràgətə1.

spretarsi spugghjarsə2.

spretato prèvətə spugghjetə.

sprocco sprècchələ, sprècchənə.

sprofondare affunnè.

spronare ammənazzè.

spruzzare sckəccəchè3.

spruzzatina sckəccəchetə.

spulare vəndəlè3.

spumante spumandә. 

spuntare scugnè, spundè1

spuntato scugnetə1.

spuntatura spundatinə.

spunto spundə1.

spuntino scazzəchetə.

spuntone spundàunə.

spurgare spurəjè.

spurio spùrjə.

sputacchiera sckutaràulə.

sputacchio sckutazzə, ràcchətə.

sputare sckutè.

sputo sckəturə.

sputtanare sputtanè.

sputtanarsi sputtanarsə.

squadra squatrə2  

squadra di mietitori andə3.

squadro squatrə1  

squadrare squatrè.

squagliare squagghjè.  

squarciare squarcè.

squartare squartè.

squattrinato sfasulitə.

squilibrato sculəbbretə.

sradicare sciuppuè.  

sragionare spanè2.

srotolare struzzəlè, sfurtəcuè, sfruttəcuè.

srotolarsi sfurtəcuarsə, sfruttəcuarsə.

sta sta.

stabile stàbbələ1-2.

stabilire stabbəlì.

staccare stacchè.

stacciaio zətəllerə.

stadera statàjə.

staffa staffonə.   

stagionare staggiunè.

stagionato staggiunetə.

stagione staggiònə.

stagnare carəmè, stagnè2.

stagnata stagnaturə.

stagnino uattənirrə, stagnerə, lattunirrə.

stalla staddə.

stallone stallonə.

stamattina stematinə.

stampa stambə.

stampare stambè.                                                                                                                                                   

stampella stambeddə.

stancare stanghè, sfəlettè1.

stancarsi ‘ngresscə. stangarsə.

stancato ‘ngrəsciutə, stanghetə.

stanchezza stanghezzə.

stanchissimo sfattə.

stanga səddanghə.

stangona stacchə2.

stanotte stenottə.

stappare stappè, sturaccè.

stare stè. 

stare in carcere stè retə e cangerrə.

stare indietro stè attrassetə.

stasera steserə, stesàirə.

stato stetə1.

stazione stanzionə1-2.

stazzo jazzə.

stecche  pəsckelə.

stecco sprècchələ, sprècchənə.

stelo canniddə4, uìttələ1.

stendere stennə.

stendere a terra ammuccè.

stento (a) ammalapenə.

sterpaglia brambùgghjə, frambùgghjə, stuppàgghjə.

sterpone stərpàunə.

steso stənnutə1.

stessa stessə.

stesso stissə.

stinco jammariddə2, canniddə2, stammariddə, bəcchinə.

stingere səmundì, stengə.

stinto stəngiutə, stində.

stipa appicciatàurə.

stipare arrəpè.

stipendio məsetə.

stipite mostrə1.

stipo stipə, stəponə.

stiracchiare stənnəcchjè.

stiracchiarsi stənnəcchjarsə.

stirare strè.

stirata bottə də firrə.

stirato stretə2.

stivale stuwelə.

Stivaletto Stuwalettə2.

stolto beduinə.

stomachino stumachìcchjə.

stomaco stòməchə.

stonacare stunachè.

stonare sckardè1, stunè1-2.

stonato sckardetə.

stoppa stoppə.

stoppello stuppiddə.

stoppia rəstoccə.

stoppino stuppuinə.

stoppione sckəppàunə.

storcere storcə.

stordire stunè1, sturdì.

stordito ‘ndrunetə, sturditə.

storia stòrəjə1.

stormo morrə1, trəgghjàunə2.

storno sturnə2.

storpiare struppujè.

storpiarsi struppujarsə.

storpio struppəjetə.

storta strəttəgghjetə.

storto tərciutə1, stərciutə, stertə, tertə.

stra stra.

strabico uercə1.

strabuzzare gli occhi storcə l’òcchjərə.

stracciare strazzè.

stracciato strazzetə.

straccio pezzə1.

straccivendolo cuangiapezzə, ommə di pezzə vìcchjə.

strada stretə1.

strada (per) stretastretə.

strada asfaltata vianovə.

strada facendo viavì.

strada principale vianovə.  

stradina strəttəlècchjə.

stradone stratonə.

strafare strafè.

strafregarsene strafottə2.

strafogare strafottə1, strafucuè, appanzacchjè.

strafogarsi abbənghjarsə, appanzacchjarsə, strafucuarsə.

strafottente strafuttendə.

strafottenza strafuttenzə.

stramazzare sckuppuè.

strampalato strambaletə.

stramorto stramuertə.

strana fastədiàusə, crəjàusə2.

straniero stranirrə, giargianesə.

strano crəjusə2, stràusə, fastədiusə, strenə.

straordinario strawordənàrjə, sobbascàpələ, strawòrdjə.

strapazzare strapazzè.

strapazzo strapazzə.

strapazzoso strapazzusə.

strappare strazzè.

strappo muscolare sfurzaturə.

strascico càutə2.

strazio stràzzjə.

stregare affatturè.

stregoneria fatturə1.

stremato cuenə mortə.

strenna strànjə1.

stretta strendə, strettə.

stretto strində, ‘nzərretə, strittə.

strettoio strəngəturə2.

striglia brusckàunə, brusckonə, strìgghjə.

strigliare strəgghjè.

strigliata strəgghjetə.

stringere strengə.

stringersi strèngəsə.

stringersi nelle spalle arrəgnarsə i spaddə.

striscia lenzə1-2, fersə, strisscə, strìscələ, pràisә.

strisciare strəsscè.

strizzare torcə1.

strizzato tərciutə2.

strofinaccio mappinə1.

strofinamento strufunazzionə.

strofinare strəchəlè, strufunè.

strofinatoio strəcaturə.

stroncare strunguè.

stronzetta strunzəlècchjə.

stronzetto strunzəlìcchjə.

stronzo strunzə.

Stronzopulito Strunzəpulitə.

strozzare affucuè.

strozzarsi affucuarsə, nəcarsə.

strumento strəmendə.

struscio strusscə.

stupido stùbbətə.

stuccare stucchəjè.

stucchevole stumbìvələ.

stucco stucchə.

studiare studəjè.

studio stùdəjə.

stufare vənì a stuffə, stufuè.

stufato stufuetə.

stufo stuffə.

stumpo stumpə.

stupendo na cosə.

stupida stòdəchə.

stupidaggine stubbutàggənə.

stupidità fatuarì.

stupido stèdəchə, stùbbətə, fàtəvə, maccaràunə2, babbuinə.

sturare sfolcə.

sturarsi spurtusarsə.

sturatore sfulciandə.

stuzzicare aggiaməndè, giaməndè.

stuzzicare l’appetito scazzəchè l’appətitə.

stuzzicarsi aggiaməndarsə.

su susə.

Sua Maestà Sommaisstè.

su (in) ‘nzusə.

sua sawə.

subire gì da sottə, subbì.

subissare səbbəssè.

Subisso Səbbissə.

su e giù susə e sottə.

subbio sùgghjə.

subbuglio ruweltə.

subdolo frəchignə, luməsurdə.

subito sùbbətə, callə callə, ‘mbrimə.

succedere arrəcapətè, rəcapətè, capətè, succetə.

successivamente secondariamendə.

succhiare sucuè.

succhielletto spənəlècchjə1.

succhiello spìnələ.

succhiotto geggettə1.

succiacapre ‘ngannapastàurə.

succiamele delle fave spòrchjə.

succoso səcuìvələ.

sudare sudè, standè, standarsə.

sudata sudetə.

sudicia ‘nzəvusə.

sudicio ‘ngugghjənəssciutə, ciambəscetə2, nghjacchetə, ‘nzəvusə.

sudore sudàurə.

su e giù susə e sottə.

suffumigi fumiggə.

suggestionabile ‘mbrəssiunìvələ.

sugna ‘nzognə.

sugo suchə.

sugo di pomodoro brotə russə.

sul più bello o muègghjə.

suo su, suwə.

suocera sròjə, sròjəmə, sròjətə.

suocero srèjə, srèjəmə, srèjətə.

suola solə. 

suolo sullə.

suonare sunè1.

suonata sunetə1.

suonato sunetə3, sfunnetə.

suonatore musəcandə, sunatàurə.

suono senə2.

superare supurè, abbengə.

superbia bòrəjə1.

superficialità (con) a capòcchjə.

superfice (in) ‘nzobbanzobbə.

superficialmente ‘nzobbanzobbə.

superfluo chjuassè, dəcchjù.

superintelligente strafinə.

supino də panzə all’àrjə, də vendə all’àrjə.

supplicare suppləchè.

supponiamo dəcimə.

supponiamo che lassascì ca.

suppurare marcesscə, suppurè.

suppurato marcəssciutə.

suppurazione suppurazzionə.

sussidiario sussәdiàrjә.

sussulto spandə.

Sustanculo Sustangulə.

suvvia! e ‘mmenə!, menə!3

svantaggio scàpətə, svandaggə.

svaporare svapurì.

svecciatoio cernəturə2.

sveglia rəsəvègljə, rusəvègljə.

svegliare dəscəttè.

svegliarsi dəscəttarsə.

sveglio accapucchjìvələ, dəscəttetə, cambaniddə2.

svelta (alla) sciuèsciuè.

svelto səvəltə1-2.

svenimento svənəmendə, mangamendə.

svenire svənì.

sventrare svəndrè, spanzè.

sventura svəndurə.

sventurato svenduretə.

sverginare svərgənè.

svergognare sbrəwugnè.

svergognato sbrəwugnetə.

sverniciare svərnəcè.

sverzino pundeddə, pundettə.

svettare scapuzzè1.

svezzare luwè u lattə.

svignarsela fəlàrsələ.

svigorire spussədì.

svigorito spussəditə.

svinare startarè.

svincolare svəngulè.

svitare svətè.

svitato spanetə, svətetə1-2.

svuotare vacandè.

svuotare scrummuè, vacandè, dəvachè2.