Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

R r.

rabberciatore uastaggiustə.

rabbia ràbbjə, jaltarazzjonə, irə.

rabbioso rabbiusə.

rabboccare prəgnətè.

rabbrividire aggrəzzəlè i carnə, səndirsə i carnə pìzzəchə pìzzəchə, arrəzzarsə i carnə.

rabbuiare scuresscə, ascuresscə.

rabbuiato scurussciutə.

raccapezzarsi raccapəzzarsə.

raccogliere arrəcògghjə, accògghjə1.

raccolta acchəggghjutə, raccoltə.

raccolto raccueltə.

raccomandare arraccumannè, raccumannè.

raccomandata raccumannetə2.

raccomandato raccumannetə1.

raccomandazione raccumnazzionə, spendə2, chjè2.

raccontafrottole puanzanerə.

raccontare cundè2.

raccontino fuattariddə.

racconto fuattə, stòrərjə1.

racimolare raciuppuè, arraciuppuè, raciumulè, spəculè, spuculè.

racimolo raceppə.

raddoppiare radduppiè.

raddrizzare addrəzzè, drəzzè.

radice ràrəchə, radiscə.

radimadia rasàulə2, rasulècchjә.

radio ràdjə.

radiografia lastrə1.

Raffaele Fajelə.

raffazzonare accialləddè, arrabattè, azzavattè.

rafia ràffjə.

raffinare raffənè.

raffinato raffənetə.

rafforzare raffurzè.

raffreddare sfərdesscə, sfrəddesscə, raffrəddè.

raffreddarsi raffrəddarsə, ‘nghjaresscə

raffreddato acciamurretə, ‘ngiamurretə, raffrəddetə, fursiunetə.

raffreddore affursionə, fursionə, ‘nzəvaturə, ciamuervə, ciamurrə, cəmurrə.

ragade sèrchjə1.

raganella tricchətracchə1, tacculeddə, tacculàunə.

ragazza uagneddə.

ragazzaglia uagnunemə, crəjaturemə.

ragazzata uagnunetə.

ragazzina uagnungeddə, uagnuddozzə.  

ragazzino uagnungiddə, uagnudduzzə, frusckəlìcchjə, sckamuescə2, murvacchjiddə, scuamuzziddə, scamuzziddə, munənnə.

ragazzo uagnàunə, frùsckələ, sckamuescə2, murvàcchjə, uagliò.

raggio rescə1, raggə.

raggiungere asongə.

raggrinzirsi arrapparsə.

raggrumarsi appattəddè1.

raggrumato appattəddetə.

ragionamento raggiunamendə.

ragionare arraggiunè, raggiunè.

ragione raggionə.

ragionevole arraggiunetə, raggiunetə, raggiunìvәlә.

raglan raclənə, raclè.

ragliare arragghjè, ragghjè.

raglio ràgghjə.

ragnatela fəlìscənə2.

ragno ragnə.

ragù rawù, suchə russə.

raia rescə2

rallegrare prəscè.

rallegrarsi prəsciarsə.

rallegrato prəscetə.

rallentare ammandənè2, mandənè2, ralləndè.

ramare arramè.

ramato arrametə.

ramazzata bottə də scàupə.

rame remarossə, remə2.

ramingo strəzzəlunə.

rammendare arrənaccè, rənaccè, mettə nu pundə.

rammendo rənaccə, rrəpizzə.

rammorbidire rəmuddè, arrəmuddè.

ramo ramàgghjə, mazzareddə1, remə1, pənniscə.

ramoscello ramastiddə, zippə.

rampa rambə.

rampicante rambəcandə.

rampino cuerchə pu sìcchjə, làupə.

rampognare rambugnè.

rana ranawettə, ranognə. 

rancido dàcədə, ràngətə.

rancore rangorə, cu sagnə all’ècchjə.

ranghinatore ranghǝnatàurǝ, rastiddǝ a ccavaddǝ.

rannicchiarsi accuccularsə, accusscəlarsə.

rannicchiato accucculetə, accusscəletə, acciummuetə.

ranno ləssìjə, sprijatàurə.

ranocchio ranognə.

rantolo saccagnetə.

rapa bianca chepə də mortə.

rapatura carusə, cuarusə.

rapidamente sciuèsciuè, friscə e mangə, fuscennə fuscennə.

rappacificare fè la pescə.

rapporto a cəngəfè, accundə2, chjandeddə2, condranossə, bottə2.

rappresentare rapprəsəndè2.

raramente arretə2.

raro arretə.

rasare rasè, səbbugghjè.

rasatura səbbògghjə.

raschiare rasckè1.

raschiatoio rattalàutə, rasckaturə2.

raschietto raddetə, rasàulə1, rasulècchjә.

rasiera ràsələ.

raso resəresə.

rasoio rasulə1.

raspa raspə.

raspo raspə.

rassegna rəcesə.

rassegnarsi rassəgnarsə, farsə capescə.

rassegnazione rassəgnazzionə.

rassettare arrəggəttè.

rassodare assəttè2.

rassomigliare arrassəməgghjè.

rastrellare rastəddè.

rastrello rastiddə1.

ratto zòcchənə2.

rattoppare rəpəzzè, arrəpəzzè.

rattoppo rəpizzə, rənaccə.

rauco senza vàuscə, aggruwetə.

ravanello rafaniddə.

ravvivarsi pəgghjè fajàulə.

razione razzionə2.

Raziuccio Raziuccio.

razza rescə2, strappignə.

razzolare sckaləscè1, cambəscè.

re rrè.

reagire male fè bruttə.

realizzarsi arriesscə.

rebbio cornə2.

recinto scarajazzə, scuarajazzə. 

recipiente còmətə2.

recitare rəcətè.

reclamare rəclamè.

reclamo reclemə2.

redini rètənə.

referendum referendummə.

refrigerio rəfrəggèriə, dəfrisckə.

regalare rəjalè.

regalo rəjelə, rəjalì, punzirrə.

reggere rescə3.

reggere il laccio purtè u lazzə.

reggere il moccolo mandənè i cannelə, ammandənè i cannelə.

reggersi arrasciarsə.

reggetta vərzellə.

reggimensola stacciàunə.

reggipetto rəggəpettə.

registrare rəgəstrè.

registro rəggistrə.

regnare rəgnè.

regolare ruwulè.

regolarsi ruwularsə

regolata ruwuletə.

re magio remmagə.

remissione rəməssionə.

rendere rennə.

rendo l’idea? mə spichə?, mə spighə?

reni rinə. 

Renuccia Rənuccə.

replicare rəbbləchè, rəpləchè.

repubblica reppùbbləchə.

reputazione annumunetə, numunetə.

requie rèqujə

requiem aeternam regghjamaternə.

residuo scapizzə, zurlə, posə.

resistenza furtarezzə.

resistere rəsistə.

respirare rəspərè.

respiro rəspirə.

responsabile responzàbbələ, də pulìtəchə, ngàpətə

ressa pistapistə.

resta còcchjə1, ristə, restə1, aristə, arestə2.

restare rumuanì, starsə.

restare delusi rumuanì ‘ngannə.

restare impassibile farsə nə bbianghə e manghə rəssə.

restituire rennə, dè ‘ndretə2, rəstətuì.

resto restə2.

restringersi gì jində.

resuscitare sciusscətè, susscətè.

resurrezione sùsscətə, sciùsscətə.

rete rezzə, rətinə.

retropunto retəpundə.

rettilineo rettəfilə.

reumatismo rumatismə.

riappacificarsi appaciarsə.

ribaltare rəbbaldè.

ribattere rəbbattə2.

ribattitura rəbbattə1.

ribellarsi rəbbəllarsə.

ricalcitrante calcənerə2.

ricamare rəcamè.

ricamatrice rəcamatriscə.

ricamo rəchemə.

ricavare rəcavè.

ricca ricchə.

ricchezza rəcchezzə, rrobbə2.   

riccio rizzə2-3, puerchəspinə.

ricciolo cirrə1.

riccioluta rəzzəteddə.

riccioluto rəzzətìddə, chepərizzə.

ricciuta rəzzə2.

ricciuto rizzə1.

ricco ricchə.

ricerca rəcerchə.

ricetta rəzzettə.

ricevere cumunəchè, rəcevə.

richiamo chjametə.

richiamare dè vàuscə.

ricino rìcənə.

ricolorirsi pəgghjè culàurə.

ricompensa cəbbànghəsə, rəcumbuenzə, quaseddə.

ricompensare rəcumbunzè.

ricomporre accavaddè2.

riconoscere accanosscə

ricordare rəcurdè, arrəcurdè, tənè ammendə.

ricordo rəcuerdə.

ricordarsi arrəcurdarsə, rəcurdarsə.

ricordino rəcordinə, fuwurinə2.

ricorso rəcorsə.

ricotta rəcottə.

ricottaio rəcutterə1.

ricrearsi arrəcrəjarsə, rəcrəjarsə.

ricuperare rəcupurè.

ridere ritə.

ridicolizzare pəgghjè a carəcaturə.

ridicolo rədìchələ.

ridotto rənuttə.

ridurre rəduscə, rənuscə.

ridurre al verde trè i posckə.

ridurlo a pezzi farlə a n’orə də nottə.

riempimento jinghjəmendə,  jignəmendə.

riempire jènghjə, jegnə, attuppuè.

rifarsi la bocca farsə la uocchə.

riferimento ai cani (con) e chene dəcennə.

riferire rəfərì.

riffa o di raffa (di) ariff’arraffə.

rifilare rəfəlè2.

rifinire affənè.

rifiutare rəfiutè.

riflettere fè pənzirrə.

riflusso rəflussə2.

rifondere rəfonnə.

riformare rəfurmuè.

rifornimento rəfurnəmendə.

rifornire rəfurnì.

rifugiarsi rəfuggiarsə.

rifugio rəfuggə.

riga (in) o rignə.

rigatino rəjatinə.

rigatoni sckaffunə

rigido tisə, ‘ndəsetə.

rigoglioso luscètəmə.

rigovernare arrəgəttè1.

riguardo rəwardə.

riguardo (con) ‘ngìngələ e ‘ngiàngələ.

rigurgito rəflussə1.

rilassato quitə.

rima rimə.

rimandare rәmandè.

rimanere rumuanì.

rimanere in contatto darsə vàuscə.

rimarginarsi ammurtèsscəsə2.

rimbambire scəmunì, ‘mbatuesscə, rəmbambì, stubbutì.

rimbambito scəmunitə, stubbutitə, stunetə, rәmbambitә.

rimbecillire scəmunì, stubbutì, ‘mbatuesscə.

rimboccare affurtəcuè, furtəcuè.

rimboccarsi affurtəcuarsə, furtəcuarsə.

rimborso rəmborsə.

rimbrottare rambugnè.

rimediare cumbunè, ambattè, ‘mbattè, rәmediè.

rimedio rəmèdjə, rettə1, rəcàpətə2.

rimenare ramənè.

rimestare rutəlè, aggərè2, gərè2, calcagnè1.

rimettere rəmettə.

rimodernare ammudurnè, rəmudərnè.

rimorchiare rəmurchjè.

rimpinzare abbuffuè, attrəppè.

rimpinzarsi attrəpparsə, abbuffarsə, farsə nizzə nizzə.

rimpinzato abbuffuetə.

rimproverare discə i paràulə, fè nu cazziatonə, fè u scuernə, fè na strəgghjetə, fè nu lisscəbbussə, rəmbruwurè.

rimprovero, scuernə, cazzəjetə, cazziatonə, ‘ngazzəjetə, prəsendadarmə, salvarəgginə2, lisscebbussə1, rəmbròvərə, paràulə2, strəgghjetə, partə3.

rinacciare rənaccì, arrənaccì.

rinascere abbəvesscə.

rincasare dətrarsə, ‘ngasè.

rincoglionito ‘ndrunetə.

rincorsa rəngorsə.

rincrescere ‘ngresscə, rəngresscə.

rincretinire stubbutì.

rincretinito stubbutitə.

rinculo rəngulə.

rinfacciare rəmbaccè.

rinforzare rənvurzè.

rinforzo  rənvorzə.

rinfrescare dəfrəsckè1, addəfrəsckè, rəmbrəsckè.

rinfrescarsi dəfrəsckarsə1.

rinfrescata dəfrəscketə.

rinfresco buffe1, rəmbresckə, rənvresckə.

rinfusa (alla) ‘ngràuscə e scràuscə.

ringhiera rənghirrə.

ringraziamento rəngrazziamendə.

ringraziare rəngrazziè.

rinnovare rənəwè.

rintanare ‘nvurchjè.

rintocco ‘ndìnghətə.

rintronato ‘ndrunetə.

rinunciare rənunziè, fè na croscə sobbə.

rinverdire vərdəscè.

rinviare rənviè, purtè ‘ngambenə ‘ngambenə.

riordinare arrəggəttè1.

riparapiatti conzapiattə.

riparapipe conzapippə1-2.

riparare cunzè2, aggiustè1, rəparè.

riparazioni aggiustimə.

riparo rəperə1-2, pavində.

ripartizione scumbuartə.

riparto cumbuartə.

ripassare rəpassè.

ripensare rəpənzè.

ripetere rəpetə.

ripieno ‘mbuttitə2.

riposare rəpusè.

riposarsi rəpusarsə, dəfrəsckarsə2.

riposo abbində, rəposə.

ripostiglio bugəcattə.

riprendere rəpəgghjè.

riprendersi arrəpəgghjarsə, pəgghjè fajàulə, rəpəgghjarsə, abbəvesscə.

ripreso abbəvəssciutə, bəvəssciutə.

ripulsione sobbastòməchə.

risaputo saputə2.

risata rəsetə, risə2.

riscaldamento rəscaldamendə2.

riscaldare angallesscə, scallè2.

rischiare rəschjè.

rischio rìschjə.

risciacquare arrəcəndè, rəcəndè.

risciacquo rəcəndetə.

risentimento rəsəndəmendə.

risentirsi səndìrsələ2.

riso ranərisə, risə1-2.

risolvere rəsolvə.

risorgere vəvesscə, sciuscətè, susscətè.

risorto abbəvəssciutə, bəvəssciutə.

risparmiare sparagnè.

risparmiarsi (senza) accəsafè.

risparmiatore sparagnatàurə.

risparmio sparagnə.

rispettare rəspəttè.

rispetto amorə, rəspettə.

rispetto a a tənorə a.

rispettoso rəspəttusə.

rispondere rəsponnə

risposta rəspostə.

ristoppia rəstoccə.

risvolto chjechə.

ritardare addumurè, attrassè.

ritardo rətardə, attrassə.

ritingere calè3.

ritirare rətərè.

ritirare i panni stesi trè i rrobbə.

ritirarsi rətərarsə, dətərarsə.

ritirata rətrè, buagnə, cessə.

ritoccare rətuccuè.

ritornare vənì ‘ndretə.

ritratto rətrattə, dətrattə, lətrattə1.

riunire aunì.

riuscire angarrè, ‘ngarrè, arrəjesscə, rəjesscə.

riuscita arrəjessciutə, rəjessciutə.

riva ripə.

riverire arrəvərì.

rivettare chjuwuttè.

rivettato chjuwuttetə.

rivetto chjuwettə.

rivoltare rəwultè.

rivoltarsi rəwultarsə.

rivoluzione rəvuləzzionə.

robusto chjandetə.

rocchetto rutəlinə, cannullə2.

rocchio capətiddə1, cuapətiddə1.

rodere rusəcuè, rəsəcuè.

roglia rògljə.

rogna rugnə.

rognone rəgnàunə.

rognoso rugnusə.

Roma Romə.

romana (alla) oratofratə.

romanella rumuaneddə.  

romano màgghjə1.

rompere rombə, cərəmè, camarè, scassè2.

rompersi ròmbəsə.

rompersi l’ala scəddarsə.

rompiballe scassacazzə, checacazzə.

rompimento rumbamində, scassamində, cacamində.

rompiscatole rombasckàtələ, uastascechə.

roncola ronghə, rungeddə.

rondella lətrangə, rətrangə, rondellə.

rondine rəndəneddə.

ronzio all’orecchio surdəllinə.

rosario rusàrjə1-2, cronə2, coronə2.

rosetta rosettə1-2.

rosicchiare rəsucuè, rusəcuè.

Rosina Rusinə.

rosolare atturè1.

rosolio rəsògljə.

rospo respə.

rossa rossə.

rosso russə.  

rosso malpelo russə malupuilə.

rotellina ruteddə1.

rotolina rutəlècchjə.

rotolino rutəlìcchjə.

rotolare rutəlè, rutəluscè.

rotolarsi per terra strummuləsciarsə.

rotolarsi nel fango multəsciarsə.

rotolo tòtərə1, retə1, ròtələ.

rotolacampo rutəlavində1.

rotta rottə2.

rotto ruttə2.

rottinculo ruttədəculə.

rottura rumbamində, scassamində.

rotula ruteddə2.

rovescio (a) allammersə.

roveto rəvətelə.

rovina ruwinə, scatasscə, scuatasscə.

rovinare arruwunè, ruwunè.

rovinato arruwunetə, ruwunetə.

rovistare arrəcetə.

rozza rozzə.

rozzezza cafunàggənə.

rozzo maumau, zulù, crugnə, matrəjelə1, fattizzə, ruzzə, scurzàunə2, schərzàunə2, zənurrə.

rubare arrubbuè, rubbuè, frəchè2.

rubinetto rubbənettə.

rucola ruchə.

ruffiano rəcutterə2, ruffəjenə, portannuscə.

ruggine rùzzənə.

rugiada acquàgghjə.

rullino rullinə.

rullo trebbiatore diaulottə.

ruminare jurəmuè.

rumore rumàurə, rəmàurə.

ruota rotə1.

ruotare arrutè1.

russamento rèffələ.

russare ruffəlè.

rutto rəgghjuttə, ruttə1.

ruvido raspulendə.

ruzzolare ruzzəlè.