Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

P p.

pacchetto paccottə.

pacchiano pacchjenə.

Pacciarella Pacciareddə.

pacco pacchə, puacchə.

pace pescə1

pace (in) ‘mbescə.

pacioccone paciucconə.

pacioso paciusə.

padella sartàscənə, frəsolə.

padre attenə, bossə1, priorə, tatè, tetə, attànəmə, attànətə, attandə.

Padre Peppe Puatrəpeppə.

Padreterno Puatrəternə, Patrəternə1-2.

padrino cumbuerə, cumbuàrəmə, cumbuàrətə.

padrona patràunə.

padronale patrunelə.

padroncino səgnurinə, sugnərinə.

padrone puatrunə, patrunə, patrùnəmə, patrùnətə.

padrone e sotto patrunə e sottə.

Padula di Priore Padulə də Priorə.

paesano paisenə.

paese puaisə, paisə, forəterrə.

paffete ‘ndrànghətə2, pùffətə.

paffutello lattə e sagnə.

paga pèjə.

pagamento pajamendə.

pagare pajè.

pagatore pajatàurə.

pagatore cattivo jagnatostə, meləpajatàurə.

pagella bbaggellə.

pagina bbàggənə.

paglia pàgghjə.

pagliaccetto pagliaccettə.

pagliaccia pagghiazzə1-2.

pagliaccio pagliaccə.

paglia di granturco pàgghjə də ranonə,  pàgghjə di tòtərə.

paglia di orzo pagghjarəscinə.

pagliaio pagghjerə1-2.

pagliaiolo pagghjajullə.

pagnotta paneddə.

paio puerə.

pala pelə1.

palanca palanghə1-2.

palanchino pualanghinə, palanghinə.

palazzo palazzə, pualazzə.

palesemente a la palàisə.

paletta palettə.

palettino pualəttinə.

paletto pualiddə, pualiddə.

palla pallə, paddottə2.

pallonaio pallunerə.

palloncino puallunginə.

pallone puallonə.

palmo pualmə1.

palmo (in) ‘nghjandə.

palmo della mano chjandə də la menə.

palo pelə2, puelə1.

palpebra pappètələ.

palpeggiare manəscè2.

palude lemə2.

pampino pàmbənə2.

pampinoso pambanutə.

pancetta vəndresckə, panzettə.

panchetto uanghətiddə.

pancia panzə, vendə1.

panciera pangerə.

pancione panzàunə.

pancioni panzittə.

panciotto caməsàulə, gəlè1.

panciuti panzittə.

panciuto spanzetə.

pancone bangàunə.

pancotto penəcuettə, puenəcuettə.

pane puenə, penə, panettə, puanettə, puccəlatiddə, cucuruzzə, custarulə, sckanetə.

Panasciutto Penassuttə.

panello panellə.

panetto puanəttuddə, panəttuddə, coddə2.

panieraio panarelə.

paniere puanerə, panerə.

panierino panariddə, puanariddə.

panno pannə1-2.

pannocchia tòtərə2.

pannolenci pannəlingə.

pannolino spràinə.

pantaloni calzə.

pantaloni alla saltafossi calzə a la zumbafussə.

pantaloni alla zuava calzə a la zuarrə.

pantano pandenə.

pantofola babbuccə.

papa puepə.

papà tatè, tetə, papè.

papaverina papagnə1.

papavero sckattabbuttə, paparinə, papàvərə, sckattaràulə.

papera pàpərə.

pappa papappə.

pappagorgia ruffulerə2.

pappamolla cəcì2.

pappare pappè.

pappatoria pappatòrjə.

pappo zəzì2.

paracarro pusulə.

paradiso puaravisə, paravisə.

paradiso (in) ‘mbaravisə.

paraggio paraggə.

paragonare paragunè, mettə2.

paragone parajonə.

paralisi paràləsə.

paralizzato paraləzzetə, acciuppunetə, tuccuetə2.

paralume abbasciurrə.

paralupo chjattaràulə.

paranza paranzə.

paraocchi perajòcchjərə, acchjùtələ.

parapalla parapallə.

parare parè2.

parassita mangiapenə a tradəmində.

paravento paravində.

parco puarchə, parchə.

parecchio buenariddə1, bonareddə1.

parecchio (da)! ca mo jevə!

pareggiare apparè2.

parentato parəndetə.

parente parendə.

parentela parəndelə.

paretaro parəterə, puarəterə

parete puaràitə, paràitə.

pari perə, suriddə.

pari e dispari perə e sperə,  jimbrə e sperə.

pari e patta parapattə.

parietaria ervə du uində.

pariglia parìgghjə.

parimenti parəmendə.

Parisi Parisə.

parlamento parlamendə1.

parlando con decenza parlannə chə crəjanzə.

parlantina faveddə.

parlare sturləquè, parlè, ciurlè, trascorrə, sfiatè2, parlè grassə

parmigiana parməggenə1, palməggenə1.

parmigiano parməggenə2, palməggenə2.

parola paràulə1.

parolaccia melaparàulə.

parotite rəcchiàscənə.

partaccia melapartə.

parte vannə2, cuestə, partə1.

parte di (dalla) dalla vannə də.

parteggiare fè a la vannə də.

particolare partəculerə.

partire partə2.

partoriente fəgghjandə, parturiendə.

partorire fəgghjè, sgravè, sgravarsə, parturì.

pascolare passcə.

Pasqua Pasquə.

pasquetta pusìlləchə.

passaggio passaggə1, uedə.

passaggio (di) scennə scennə.

passapomodoro machənettə də la salsə.

passare passè, spurtè.

Passarello Passariddə2.

passatella fəgghjettə2.

passatempo spassatimbə, passatimbə. 

passeggiare passəggè.

passeggiata camənetə1, passəggetə.

passeggio passeggə, lallè.

passerotto puassariddə, passariddə1.

passi pure che vè ca.

passo puassə, passə, sobbapassə, petə petə.

pasta pastə1-2, canarùzzələ, maccarunə accattetə, pasta rəjelə, pasta məscketə.

pasticciere pastəccirrə.

pasticciare pəstrəgghjè, pastəccè.

pasticcio pərəpìcchjə e pərəpàcchjə, ‘nghjacchə, pasticcə1-2, puasticcə1-2.

pasticciona accialləddàusə, pəstrəgghjàusə.         

pasticcione accialləddusə, pəstrəgghjusə.            

pastiglia per la tosse buttàunə pə la tossə.

pastina pəpərəpì.

pastone canəgghietə, buwuronə, vurvəronə.

pastore puastàurə, pastàurə.

pastore (da) a la pasturignə.

pastorello pasturiddə, puasturiddə.

pastrano tapenə.

patapunfete bədəbummə.

patata patenə.

patatina pataneddə.

patereccio panarizzə.

Pater noster Patrənostə.

patimento patəmendə, patòrjə.

patire patì.

patrigno patrignə, patrastrə.

patrimonio rrobbə2.

patta purteddə,  fendə,  pudəchinə, tabacchinə.

patto puattə.

paturnie quartə allammersə

paura cacazzə, accədəndə, sckuandə, sckandə, pawurə, ‘mbrəssionə2.

pauroso sckandusə.

pavone pajonə.

pavoneggiamento fəssəjaturə.

pavoneggiarsi fəssəjè.

paziente pacənziusə.

pazienza pacenzə.

pazienza se (e) vè ca.

pazzerella paccioddə.

pazzia paccì.

pazziare pazzəjè.

pazzo puaccə, paccignə, paccə, ‘nguində, spustetə.

pazzo (da) a la paccignə (manirrə).

peccato pəcchetə.

pece pescə2, pàiscə.

pecora pèchərə, vəlagnə, lənerə, ciavarrə.

pecoraio pucurerə.

pecorella pəchəreddə1-2.

pecorina (alla) a la pəcurinə.

pedalare pədalè.

pedale pədelə.

peduncolo pudəcinə.

peggio pescə3.

peggio (alla men) comə vena venə.

peggioramento aggravamendə.

pegno puignə, pignə2.

pelare munəlè, pəlè1-2.

pelato spəletə.

pellaio pudderə, pədderə.

pelle pəddècchjə, peddә.

pelliccia pəlliccə2.

pelliccione brəzzonə, pəlləccionə.

pelo pilə3, puilə.

pelo (per un) filə filə.

pelosa pəlàusə.

peloso pəlusə.

pelucchi cəcəriddə3.

peluche pelusscə.

penare pənè.

pendenza pənnenzə.

pendere pennə1.

pene aciddə2, cazzə, ciòulə, pusscəlìcchjə, storciapàpəre, cəcì1, dəndìnghələ, mìnghjə, zènzələ2, pipì2.

penicocca pənəcucchə.

penna pennə2.

pennacchio pənnàcchjə.

pennellessa pənnəllessə.

pennello punniddə, scùpələ1

pennello (a) a məsurə.

pensare pənzè, fè nu pənzirrə, putè3.

pensata pənzetə.

pensieri cattivi pupazzerrə meləpenzirrə.

pensiero punzirrə.

pensionata pənzionetə.

pensionato pənzionetə.

pensione pənzionə.

Pentecoste Caletə du Spuirdə Sandə.

pentimento pəndəmendə.

pentirsi pəndirsə.

pentito pəndutə. 

pepe puàipə, pàipə.

peperoncino jaulìcchjə, diaulìcchjə2, ceraseddə2, puponə2, papərussə.

peperone paparulə1.

Peppino Pəppinə.

per pə.

pera pəràscənə, puàirə.

perastro pərazzə.

perbene appostə2.

percalle pərcallə.

percentuale pərcənduelə, stuwalettə1.

perché pəccè, pəcciacchə, pəcciàitə, pərcè, ciacchə + verbo a ffè.

percoca prəcuechə2-3.

percuotere acciupuddè, ciupuddè, fè nevə nevə, spatəlè2, sunè3, ammasunè2, cəgnè, angallesscə i rinə.

perdere perdə, scirəsinnə də chepə,  sculè3.

perdersi pèrdəsə.

perdita pərdenzə.

perdita (in) ‘mbèrdətə.

perditempo bacchəttonə, sciacqualattughə.

peretta pombettə.

perfettamente a cambaniddə.

perfidia pərfìdjə.

pergola perlə2.

pericolo pundə6, pərìchələ, purìchələ.

pericolo (in) ‘mbərìchələ.

per gli pi.

per i pi.

per il pu.

per le pi

per lo pu.

perla perlə1.

perlomeno annuddannuddə.

permesso? ‘ngè prəmessə?

pernacchia pərnàcchjə.

perno puirnə, pirnə.

pero arvə du puàirə, pərazzə.

peronospora pərnostrə.

perpedagno (a) a pərpədagnə.

perpendicolo calandrə2.

persiana pərsienə.

perso pərdutə.

persona crəstəjenə, unə2, cristianonə, sfilacəcì, pərsonə.

persona (in) ‘mbersonə.

persuadersi capacətarsə, farsə la mmendə capescə.

persuaso capescə2, pərsuesə.

pertosse tossə cumbulsivə.

pertugiare spurtusè.

pertugio purtusə1.

pesa pesə.

pesante ‘mbarazzetə.  

pesantezza pəsandorə.

pesara pəserə.

pesare apaisè, paisè, pəsè1, musurè.

pesata pəsetə.

pesca peschə1-2-3.

pescare pəschè.

Pescariello Pəsckariddə.

pesce puesscə, pesscə.

pescivendolo pəssciajelə.

peso puisə, pisə, paisorə.

pestare pəstè, calcagnè2.

pestatoio pəstaturə, pustaturə.

pestello pusaturə.

pesto ammarangetə.

petardo tricchətracchə2.

peto puirdə, pirdə.

petrolio putròljə.

pettegola uoccapertə, disciadiscə,.

pettegolare cəcərəddè, tagghjè2, ciurlè, ciurlucuè, ciurləscè.

pettegolezzo tagghjatàgghjə, tàgghjeccosə.

pettegolo uoccapirtə, puertannuscə.

pettinare spədəchè, pəttənè.

pettinarsi pəttənarsə.

pettinatrice pəttənatriscə.

pettinatura lisscə1.

pettine spatuccə2, spèdəchə.

pettinessa pəttənessə.

pettinino spudəcaturə.

petto puittə, pittə.

petto (in) ‘mbittə.

pettola pəttəlècchjə, pèttələ2.

pettorale puttərrelə.

pettorina pəttərrinə1.

pettuccio puttuddə.

pezza pezzə1.

pezza da piedi pizzədapitə.

pezzente pəzzendə1-2-3, puzzendə.

pezzetto stuzzariddə.

pezzo pizzə2, puizzə, stezzə.

pezzo grosso capuzzàunə2, cuapuzzàunə2

piacere piacerə, piacì.

piaga  pieghə, chjəghə.

piagare allazzarè.

piagnona chjangiamuertə.

piagnucolare pəsscəlè1, mugnəlè.

piagnucolosa chjangəlendə, chjangəlàusə, mugnəlàusə, pəcciàusə.

piagnucoloso chjangəlində, mugnəlusə, chjangəlusə, pəcciusə.

pialla chjanuzzə.

piallare schianuzzè,  schianè.

piallone chjenə1.

pia mia pìja màjə.

pianale nechə2.

pianella chjaniddə.

pianeta pianetə2-3.

pianerottolo chjazzəllinə, chjangariddə.

piangere chjangə.

piano chjenə2, pienə1-2..

pianoforte pienə.

piano piano dolcə dolcə, quitə quitə, chjenə chjenə, bellə bellə, petə petə.

pianta chjandə1.

pianta del piede chjandə du puetə.

piantare chjandè.

piantare le tende mèttəsə də chesə e də pətàjə.

piantato chjandetə.

piantatoio chjandaturə.

piantime chjandimə.

pianto chjandə2, chjangiutə.

piantone spundənastrə, piandonə.

pianura chjanurə.

piastrella mattuneddə.

piastrellista mattunistə.

piattaia piatterə1.

piattaio piatterə2.

piattina piattinə3.

piattino piattədduzzə, piattiddə, piattinə1-2.

piatto chjattə, piattə, piattə cupə, piattə rəjelə, piattə spenə, piattə mətəturə.

piattola chjattoddə.

piazza chjazzə1.

piazza della sottoprefettura abbasscə o fuasscə.

piazzare sətəwè, piazzè.

piazzata chjaranzenə.

piazzetta chjazzoddə.

piccante fortə2, appəccandə pəccandə, asckuandə.

piccantino fortəciddə.

picchiare castagnè, crəsəmè2.

picchiotto tuzzəlìcchjə1, uattàgghjə, tèzzələ.

Picciano Pəccenə.

picciolo pudəcinə.

piccione puccionə.

picciotto pəcciùttələ.

piccola mənonnə.

piccolina mununneddə.

piccolino mununniddə.

piccolo munənnə, mənunnə, mənutə1.

picconcino martəddinə.

pidocchio pudòcchjə.

pidocchiosa pədəcchjàusə, pudəcchjàusə.

pidocchioso pədəcchjusə, pudəcchjusə.

piede puetə1.

piede di ferro puetə də firrə.

piede per spianatoia puetə du taulirrə.

piedi (a) all’appitə, appitə.

piedi (in) ‘mpitə, dəpondə.

piedino pududdə.

piega chjechə.

piegare dəcchjəcuè, chjəchè1.

piegarsi chjəcarsə.

piegato accurcuetə, chjəchetə.

piegatura chjəcatàurə.

piegolina chjəchettə.

pieno chjinə.

pieno (in) ‘ngannə a, ‘nghjinə.

pienotta prəgnətetə.

pietà pietè.

pietanza piatanzə.

pietoso piatusə.

pietra petə1.

pietra del sale petə du selə.

pietra livida peta lìvədə.

pietraia putrerə.

pietraio pətrarulə, putrarulə

pietrina fucarinə, pietrinə.

Pietro Pitə1.

Pietrantonio Pitandonnə.

pietruzza pətroddə, pətruddə, putruddə.

pigiama puggemə, pəggemə.

pigna pignə1.

pignatta pəgnetə.

pignattaio pəgnaterə.

pignattino pugnatiddə, pəgnatiddə.

pigotta pupə.

pigrizia pəlangrì.

pigro bacchəttonə, pəlegrə.

pila pilə1-2-3.

Pilato Pəletə.

piletta pəleddə.

pillola pilnə, puilnə.

pilone pəlonə, pulonə.

piluccare pəzzəlè2.

pino arvə di pignə.

pinze pinzə.

pioggerellina breve sckəccəchetə.

pioggia acquə2, jacquə2, chjovə2, chjuwutə.

piolo ozzə, stacciàunə.

piombo chjummə.

pioppo chjuppə.

piovasco jacquavvində.

piovere chjovə1.

piovigginare chjuwudəcuè, pəsscəlè2, vavəscè, sckəcchəchè2.

piovuta chjuwutə.

pipa pippə, pəcocchə.

pipare pəpəjè.

pipata pipəjetə.

pipì pipì2.

pipistrello ruttəwàgghjə, pupəstriddə.

pipita pəpitə.

Pippuccio Pəppuccə.

pirolino purrèzzələ.

pirotecnico sparaterə.

piscia pipisscə.

piscialletto cəcuàrə all’ammersə.

pisciarella pəssciareddə1-2.

pisciata pəsccetə.

Pisciatterra Piscianderrə.

Pisciaturo Pissciaturə.

piscina pusscinə1.

piscio pəssciàcchjə, pəssciazzə.

Pisciolone Pəsscəlonə.

pisciona pəssciacchjerə, pissciacchjerə.

piscione pəssciacchjerə, pissciacchjerə.

Pisciulo Pəsciulə.

pisello pusiddə.

pisolino spapagnatàurə, scapuzzetə.

pistagna pəstagnə.

pittore puttorə.

pitturare pəttè.

pitturato pəttetə.

più chjù.

più in là chjuddè, chjunaddè.

più in qua chjuddò.

piuma pennə3.

piuttosto chjəpprestə.

pivello gnòffətə.

pizza pizzə1.

pizzetto buccuccə2.

pizzicagnolo pəzzəcàgnələ.

pizzicare pəzzəchè.

pizzicata pəzzəchetə.

pizzico puìzzəchə1-2, pìzzəchə1-2.

pizzicotto pəzzəchìcchjə.

pizzicore rappìgghjə.

pizzo buccuccə2, puizzə, pizzə3-4.

pl- ch-.

pneumatico cupurtonə.

po’ (un) nu muersə, pondə2.

pochino appenə appenə, mursiddə, mursìcchjə.

poco picchə, puicchə, muersə.

poco fa jevə picchə, nan evə assè.

poco (per) filə filə.

poco per volta appicchə appicchə.

podagra pədacrə.

podere funnə1.

poeta puwetə.

Poggiorsini Pugghjərəsscinə.

poiché amorə ca, p’amorə ca, səccomə ca, essendə ca, sottanzè.

polio paràləsə.

poliomielite paràləsə

polipetto pulpətiddə.

politica pulìtəchə1.

polivomere puləwombrə.

polizia puləzzì1.

pollaio jaddənerə, masonə.

pollastra pəddastrə.

pollastrella pəddastreddə.

pollice disctə wuressə.

pollone fəgghiàulə, nəpàutə2.

polmone pulmàunə.

polmonite pulmunì.

polpastrello vəndrəciddə.

polpetta cuculècchjə1, pulpuettə.

polpettone pulputtonə.

polpo pulpə.

polsino pulzinə.

polso pulzə.

polsonetto pulsənettə.

poltiglia lənazzə2.

Poltina Poltinə.

poltrona boltronə.

poltronaggine bultrənìzzjə.

poltrone bultràunə, sckəniddə.

polveraccio puləwàcchjə.

polvere polvə, frascinə.

polverio pulvərizzə.

pomata ‘mbiastrə.

pomeriggio doppəmangetə, la dì, joscə2, joscə la dì.

pomodorino pumbudurìcchjə.

pomodoro pumbudorə.

pomodoro da appendere pumbudorə p’appennə, pumbudorə pə la còcchjə.

pompa pombə2.

pompare pumbuè1-2.

pompiere pombirrə.

ponce pongə2.

ponte pondə3.

ponteggio andə1.

ponticello pundìcchjə.

popolano pacchjenə.

popolazione pobblazionə.

popolo pòbbələ.

porca porchə1.

porcaio purcuerə.

porca l’oca! porcalochə!

porca miseria frəcàmənə.

porcellana  chjapparinə, purchjazzə, purcəllenə.

porcellino purcədduzzə,  purciddə.

porcheria purcuarì, fətənziarì, scuscəlamində, sckuscəlamində.

porcile purcilə.

porco puerchə.

porco cane! porcalochə!

porcospino puerchəspinə, rizzə4.

porgere porscə, asciongə2.

porre ponnə.

porro perlə3.

porta portə.

portabandiera portabandirrə.

portabracere puetə də la frascerə.

portacandela cuandәlirrә.

portacatino puetə du uacilə.

portagioielli portagәngillә.

portamonete portazəcchinə, borzellinə.

portapenne portapennə.

portapiatti piatterə.

portare annuscə, purtè1.

portato purtetə, tagghjetə3.

portello purtidde.

porticina purtəceddə.

portinaio purtənerə.

portoncino purtunginə, purtənginə.

portone purtonə.

porzione vastə.

posapiano retəpedə.

posare pusè.

posizione pusəzzionə, stetə2.

possesso pussessə.

possibile possìbbələ, càusə3, macomə vì, cazzə3.

posta postə1.

postino pustinə.

posto postə3.

potare spruwè, putè1.

potatore spruwatàurə, putatàurә).

potente putendə2.

potatura sprovə, putaturə.

potenza putenzə1-2.

potere putè2, puterə.

poveraccia pàurə a jjeddə.

poveracci pàurə a llorə.

poveraccio pàurə a jiddə, scalzachenə.

povera lei pàurə a jeddə.

povera me sorta majə, pàurə a mmàjə.

povera te pàurə a ttàjə.

poveretta paureddə.

poveretto pauriddə.

povere loro pàurə a llorə.

povere noi pàurə a nnù.

povere voi pàurə a vvù.

poveri loro pàurə a llorə.

poveri noi pàurə a nnù.

poveri voi pàurə a vvù.

povero schiandəddetə, scalcagnetə, sfasulitə, pàurə, pòvərə.

povero lui pàurə a jiddə.

povero me sorta majə, pàurə a mmàjə.

povero te pàurə a ttàjə.

povertà puwurtè.

pozzanghera tonzə.

pozzetto puzzettə.

pozzo puzzə2, foggə.

Pozzofetente Puzzəfətendə.

praticello parchətiddə.

pratica pràttəchə2.

praticare prattəchè.

pratico pràttəchə1.

prato puarchə, parchə.

precetto precettə.

precinzione prəcesə.

precisare prəcəsè.

preciso appundə appundə, precisə, zəcchetə.

precipitare prəcəpətè.

precipizio prəggəpìzzjə.

predicare prədəchè.

predicatore prədəcatorə.

prèfica chjangiamuertə.

pregare prəjè.

pregiato prəggetə.

preghiera razzjonə1, cosəcristə.

pregio preggə.

premere ‘nzacchè1.

premiare prəmiè.

premura scuetə, prəmurə.

prenderci gusto wustəjarsə, ‘ngarnè2.

prendere pəgghjè1.

prendere la mano  pəgghjè l’allisscə, pəgghjè la menə.

prenderle avè jind’e rècchjə, gì pə ssottə, abbusckuè, busckuè2.

prendersela a male səndìrsələ.

prendersi pəgghjarsə.

preoccupare pruccupuè.

preoccuparsi pruccupuarsə, pəgghjarsə vəlenə, pəgghjarsə abbilə, ‘ngarəcarsə, cusscətarsə.

preoccupato pruccupuetə, ‘mbənzirrə.

preoccupazione pruccupuazzionə, fandasì.

prepotente patraponə, capuzziddə.

presentare rapprəsəndè1, prəsəndè. 

presentimento prəsəndəmendə.

presepe prəsèbbjə.

prestare ‘mbrəstè.

prestigio pəstriggə.

prestito ‘mbristə.

presto də sùbbətə.

presuntuoso prəsəndusə.

prete prèvətə, cuèzzələ gnurə.

pretendere prətennə, mənarsə ‘nghjinə.

pretesa pretenzionə.

pretesto accassiàunə, strəppunə.

prevalere gì da sobbə.

preventivo prəvəndivə.

prezzemolo putrəsinə.

prezzo prizzə, sunetə2.

prigione prəggionə.

prigionia prəggiunì.

prigioniero prəggiunirrə.

prima a sottamenə, apprimə.

primiera prəmerə, səttandə3.

primitivo prəmətivə.

primo chepə2, primə.

primo tentativo (al) a prim’atticchə.

principale prəngəpelə.

principe prìngəpə.

principio prəngìpjə.

priore prəjorə1-2.

privato prəvetə.

privilegio prəvəlegge.

privo fagliandə a, piombə a.

problema probblemə.

pro e contro jimbrə e sperə.

processare prucəssè.

processione prəggəssionə.

processo prucissə.

procugino fraccugginә. 

professore prəvəssorə.

profittatore mangiamangə, mangiapenə a tradəmində.

profondo affunnə.

profumare ‘mbrufumuè, prufumuè.

profumato ‘mbrufumuetə, prufumuetə.

progettare pruggəttè.

progetto dəsignə, proggettə.

promessa prumessə.

promettere prəmettə, dè la paràulə.

prono də panzə sottə.

pronto prondə1-2.

pronuzia pronungə.

proposito prupòsətə.

proposta prupostə.

proprietà probbjetè.

proprietario probbjetàrjə, patrunə, patràunə.

proprio pròbbətə, pròpətə.

prosa (in) ‘mbrosə.

prosciutto prəsuttə.

proso prosə.

prostituta melafèmənə, puttenə, buttenə1.

prostrato ammasunetə.

protagonista jiddə2.

proteggidita canniddə1, dəscəttelə2.

protestare prutəstè, sckatəlè.

protesto prutestə.

protettore prutəttorə.

provare pruwè, sprəməndè.

provare antipatia pəgghjè sobbanesə.

proverbio muttə, provèrbjə, dittə2.

provincia pruwingə, pruvingə.

provocatore appicciafuechə.

provola pròvələ.

provolone pruvəlonə.

provvedere prəvvetə.

prudere protə.

prugna pràunə2.

prurito pruditə.

pubblicamente ‘mbùbbləchə.

pubblicare pubbləchè, discə a la chjissə.

pubblicità reclemə1, pubbləcətè.

pudenda partə cəvilə.

pudore pulìtəchə2.

Puglia Pùgljə.

Puglia (in) ‘Nbùgljə

pugnale pugnelə.

pugno pujunə1, chətugnə2, cutugnə2, chənessə, scatozzə.

pugnonare pugnunè, pujunè.

pugnone pugnàunə.

pula puləwàcchjə.

pulce porgə1-2.

Pulcinella Purgəneddə.

pulcinellata purgənəddetə.

pulcino purginə, purrəpurrə.

puledra stacchə1.

puledrina staccareddə.

puledro pudditə.

pulire pulzè, stuscè.

pulirsi pulzarsə, stusciarsə.

pulizia puləzzì2.

Pulo Pulə.

pulsante buttàunə2.  

pungere pongə1, cəgghjè2.

pungitura pungətaurə.

punire castagnè.

punizione punəzzionə.

punta pondə1-2.

puntello spundə2.

punteruolo pundarulə.

puntiglio punəjonə.

puntina punessə, pundinə1.

puntino (a) appundə appundə, giustə giustə.

punto pundə1-2-3-4-5, pungiutə.

punto (in) spacchetə2, precisə.

punto giorno pundaggiornə.

punto lento dərlandə.

puntuale pundəwelə.

puntualizzare mettə l’assittə.

puntura pungətaurə.

punzecchiatura pəzzəchetə.

punzone spənəlècchjə2.

può darsi capescə3, potessə.

pupazzetto pupuazziddə, pupazziddə.

pupazzo pupuazzə.

pupilla lìnələ də l’ècchjə, nìnələ də l’cchjə.

purchè bastə ca, abbastə ca.

purchè non angorə2.

purè di fave fevə munəletə, favettə.

purga pùrəjə.

purgare purəjè.

Purgatorio Prəjatòrjə1-2.

purillo pəpərəpìcchjə.

pus matèrjə3, acquariggə, amaròrəjə1.

pustola ‘mboddə.

puttana buttenə1, puttenə, melafèmənə, zòcchənə1

puttanella zuccuneddə1, buttaneddə.

puttanesimo puttanìzzjə.

puttaniere puttanirrə.

puttanona zuccunàunə.

puzza puzzə1, fuitə, fitə.

puzzare afətè, fətè, affətesscə, puzzè, apuzzè, apuzzè (puzzè) a sottavində.

puzzare contro vento apuzzè (puzzè) a sottavində.

puzzo fuitə, fitə, puzzə1.

puzzolente fətendə, affətəssciutə