Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

O o.

obbedire sendə2, abbədì.

obbligo jòbbləghə, òbbləghə.

obesa fafarazzə.

obiezione assittə.

obliquamente də squingə.

obliquo squingə.

oblò funəstriddə.

oca pàpərə, maddardə. 

ocarina bubbù2.

occasione accassiàunə.

occhiale acchjelə, acchjelə chi rəperə.

occhialuto quattòcchjərə.

occhiata acchjètə1.

occhiello occhjellə.

occhio ècchjə, jècchjə.

occhiolino zennə.

occorrere accorrə.

occupare accupuè1.

occupato ‘ngrummuetə, accupuetə.

occupazione accupuazəjonə.

ochetta papareddə.

odiare judəjè.

odio jòdjə.

odorare adurè1.

odorato naschə2.

odore adorə.

odoroso adurendə.

offendere ‘ngiurè, ‘nzultè, affennə.

offendersi ‘ngagnarsə.

offensivo ‘nzultandə.

offesa affrondə, attaccə, affaisə, affesə, ‘ngagnə, ‘nzultə2.

offeso ‘ngagnetə.

offuscare appannè1.

oggetto fattappostə.

oggi joscə1.

oggigiorno joscəladì.

ogni agnə, ognə2.

Ognissanti Ognənzandə.

ognuno agnunə.

oh! nah!, né2.

oliare oliè, ‘ngiuləscè.

oliera wuzzeddə.

olio ègghjə.

Olio dolce Uègghjədolcə.

oliva alì, alì annacquə.

Oliviero Aləvirrə.

olivo arvə də l’alì.

olivo selvatico aləjastrə.

olmo ulmə.

oltre a assìmətə1, sìmətə1.

oltrepassare strapassè.

omaccione mastagghjàunə.

omaggio (in) pə jjində.

ombellico wuddichə.

ombra ombrə1, jombrə.

ombrellaio ‘mbrəllerə, conzambrellə.

ombrellino pugliese cacalandrìscənə.

ombrello ‘mbrellə.

omento zeppə1.

omero musckə.

omettere zumbuè2.

omiciattolo cacchjiddə.

omicidio mucìdjə.

omino trənghəniddə.

omosessuale menzafèmənə, fənucchjiddə, fənòcchjə1, funòcchjə1, rəcchjonə.

oncia onzə, jonzə.

ondeggiando abbannabbannə.

one àunə, onə.

onestà onestətè.

onisco cazzerrə1.

onomastico sandə2, nomə2.

onorare anurè.

onorato anuretə.

onore anorə.

onorevole anurèvələ.

opaco mattə3.

opera jòpərə.

opera pia obbrəpì.

operare operè.

op là oppəlà.

oppure oppuramendə.

ora  àurə, jàurə, jorə1, orə1, mo.

ora (per) pəmmò.

oramai ormè.

orangotango rangutanghə.

orario oràrjə.

Orazio Aràzzjə, Razzəjuccə. 

orazione razzionə1.

orcetto wuzzeddə.

orchessa nannòrchjə.

orchestrale bannistə.

orchestrina cungərtinə, sunittə.

orci e porci jurcə e puercə.

orciuolo cìcənə.

orco nannèrchjə.

ordinanza urdənanzə.

ordinare cungərtè1, jurdənè arrəggəttè, accungərtè1.

ordinario jurdənàrjə.

ordinato accungərtetə, arrəgnetə, assəttetə, jurdənetə, accungə.

ordine cungirtə3, òrdənə, jòrdənə.

ordito stisə.

orditoio jurdəturə.

orecchietta rəcchjəteddə.

orecchino rəcchjinə, bucarìcchjə.

orecchio rècchjə1.

orecchio di prete rècchjə də prèvətə.

orecchioni  rəcchiàscənə.

orefice arèfəcə.

organizzare organəzzè.

organo òrjə.

organo femminile papərasciannə.

organo maschile ciòulə.

ori dənerə.

origano rinnə.

origine orìggənə.

origliare annusəlè.

orina pussciaturə1.

orinale rənnelə.

orinare rənè.

orlo rəvettə, orlə.

orlo (fino all’) perə perə, varravarra.

orma pədetə.

ormai ormè.

oro jorə2, orə2.

orologiaio ruluggerə.

orologio arloggə, rəloggə, cəpoddə2.

Oronzo Aronzə.

orso ursə.

Orsola Jursə.

ortaggi urtalìzziə.

ortica ardichə.

orticello ertəciddə.

orto ertə, jertə1.

ortolano urtəlenə, jurtəlenə.

orzaiolo rasulə2.

orzo erscə.

osare sfacciarsə.

oscurare ascuresscə, scuresscə.

oscurità ascurətùdənə.

oscuro ascurə, scurə2.

oscuro (all’) alla scurə.

ospedale sputelə.

ospitalità accugghjenzə

ospizio spìzzjə.

ossicino jessəciddə, essəciddə.

ossiuro cuesckə1.

osso essə, stammariddə, essə pəzzillə.

oste cuandənirrə, candənirrə, tavərnerə.

osteria tavərnə.

ostessa candənerə.

ostentare grandezza sparè polvə.

ostentazione fanatəcarì.

osteoporotico caməletə2.

ostetrica mammerə.

ostia ostjə.

ostinarsi ‘ngaprəcciarsə2, ‘ngrapəcciarsə2.

Ostuni Astunə.

ottanta wuttandə.

ottantina wuttandinə.

Ottavio Attàvjə.

otto uettə, jottə, donnə.

ottobre ottobbrə.

ottocento uettəcində.

ottone attonə.

otturare folcə1, abbuccuè, atturè2, ‘nghjummuè.

otturato cəchetə2, fultə.

ottuso chepə də chjummə.

ovatta vammescə.

ovile jazzə.

ozio abbində.