Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

N n.

nacchera castagnolə.

nana nenə.

nanetta nanettə

nanetto nanettə.

nanna nannə.

Nannina Nanninə.

nano nenə.

Nanuccio Nanuccə.

Nanzipote Nanzəpotə.

napoletana napulətenə2.

napoletano napulətenə1.

nappola rizzətiddə.

narice naschə1.

Nascarella Nascareddə.

nascere nasscə.

nascondere asconnə1, nasconnə, scumbunnè.

nascondino asconnə2.

nascosto ascunnutə.

nascosto (di) allascusə.

nasiera naschettə.

nasello nasiddə.

nasino nasuddə.

naso nesə.

Nasone Nasàunə.

naspro nasprə.

nastrino capəssciolə, zəjareddə.

Natale Natelə.

natica nàtəchə, pacchə du culə.

natura naturə1.

nausea stumbə.

nave nevə2.

navetta navettə.

nazione nazzionә. 

nd nn.

ndo nnə.

ndrangheta ‘ndrànghətə1.

ne 1.

né … né ‘mbicchə … e manghə.

né … e neppure 3 e mmanghə.

neanche manghə.

neanche ai cani manghə li chenə.

nebbia nègghjə.

necessariamente afforzə.

necessario bastandə, a ffriskə a ffriskə.

necessità nəcəssətùdənə, nəcəssətè.

negare nəjè.

negozio nəgòzzjə, spaccə, fùnəchə, busənissə.

nemico nəmichə.

neo nnè.

neon neonnə.

nera gnàurə.

nero gnurə, malagnə.

nerume gnurəcuòrjə.

nervo nervə.

nervosismo nərvaturə.

nespola nesprə, anesprə, nesprə cəppunə.

nessuno nəssciunə.

nesto magghjàulə, jammettə

nettare annəttè, nəttè.

nettatoio rataviddə.

neve nàivə.

neve acquosa acquanàivə, jacquanàivə.

neve fragile nàiva fràulə.

nevicare nəvəchè.

neviera nəverə.

nevischiare nәvәchè a farәneddә.

nevischio acquanàivə, farəneddə3.

nevvero neverə.

New York Neviorchə.

nibbio nìgghjə.

nicchia annìcchjə.

Nicola Colinə, Culəttuddə1-2 Colə.

nidificare nədəfəchè.

nido nitə.

niente nuddə, nində, nix.

nientedimeno nindəmenə.

Ningonango Ninghənanghə1.

ninnananna ninnanannə.

nipote nəpàutə1, nəpòtəmə, nəpottə.

Niscionascio Nisscənasscə.

nitrato nətremə.

no nàunə, nonə, narənnò.

nocciolo anuzzə, nuzzə1, nùzzələ.

noce nàuscə, arvə di nuscə.

nocellaio nucedderə.

nocellina nuceddə, anuceddə.

Noci Nuscə.

nodo nutə.

Nofrino Nofrinə.

noi nu1.

nome nomə1.

nome di Dio (in) a nomə də Ddìjə.

nomea melannumənetə.

nominare numunè.

non nan.

non ci sono problemi jè nnuddǝ e tutt’unǝ.

non importa ‘mbescə nuddə, nan bescə nuddə, fùttəsə ca … abbastə ca.

nonna mamma, mamannə, mamarannə

nonnina mamì.

nonno tatannə, nononnə, papanonnə, tatarannə1.

nonostante chə tuttə ca, chənduttə ca, ebbuenə.

non sia mai ‘nziamè, maisì, maisì Səgnorə!

non so siccə.

nostrano nustrelə.

nostra nostə.

nostro nestə. 

notaio nuterə.

notificare nutəfəchè.

notizia nutìzzjə.

noto saputə2.

nottambula nuttàmbələ.

nottambulo nuttàmbələ.

notte nottə.

nottolino taregnə.

novanta nuwandə.

nove novə1.

novembre nuwembrə.

novena nuwenə.

novità nuwutè, càusa novə.

nubifragio jacquavvində.

nubile vacandì.

nuca cuzzettə.

nudo allanutə.

nulla nuddə.

nullità squagghiachjummə, scalzachenə.

numero numbrə.

numero (di) dəpundə.

nuora norə, normə, nordə, nərùrəmə, nərùrətə.

nuotare annatè, natè.

nuova novə2-3.

nuovamente angorə

nuovo nevə1.

nuovo (di) angorə.

nutrimento nutrəmendə.

nutrire accəvè, cəvè, dè a mmangè.

nuvola nùwələ1, nùvələ1.

nuvoloni nuvəlizzə.

nuvoloso nùvələ2, nùwələ2.