Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

M m.

maccaronaio muaccarunerə1, maccarunerə1.

macchè seh.

maccherone maccaràunə1, Maccaràunə2.

maccheronificio muaccarunerə2, maccarunerə2.

macchia màcchjə1, chjazzə2, ròcchjə3 .  

macchiare macchjè.

macchiarsi macchjarsə.

macchiato macchjetə.

macchina per cucire màchənə də cosə.

macchinario muachənàrjə.

macchinetta machənettə1.

macellaia wuccerə.

macellaio wuccirrə.

macellare macəddè.

macelleria wucciarì.

macello accissə, maciddə1-2, muaciddə1-2.

macigno chjangàunə.

macinacaffé macəniddə, muacəniddə.

macinare macənè.

macinino macəniddə, muacəniddə.

maciullare macəddè, sfracəddè.

Madama Tenerella Madema Tənəreddə.

Maddalena Matalenə.

Madonna Madonnə, Madoschə, Madò!

Madonna di Picciano Madonnə də Pəccənə

Madonna del Buoncammino Madonnə du Buongaminə.

madre mammə, màmətə.

madrina cummuerə1, cummuàrəmə, cummuàrətə.

maestra majestrə.

maestro majestrə.

maestrucolo mustrəddə.

mafia màfiə.

mafioso mafiusə.

magagna majagnə.

magari jerrə buenə, macherə, macheraddì.

magazzino muajazzì, majazzì.

maggesare mascè.

maggese masciàisə.

maggio mescə.

magia mascìjə.

maglia màgghjə2, sciuppə.

magliaia magghjerə.

magliettina sciupputidde.

maglio muàgghjə.

maglione maglionə, muaglionə.

magnaccia rəcutterə2.

mago mascəjerə.

magro mazzə4, mazzə də scàupə, spulətrinə, fəlìscənə3.

magrolino mazzətiddə2.

mah ba.

mai mè, mèjə.

maiale puerchə, nanè.

maiella majellə.

maiorca majòrəchə.

malafemmina melacrəstəjenə.

malalingua melalegnə.

malandrino sfaccimə də, scacchiatiddə.

malapena (a) ammalapenə.

malaria friddə3.

malato maletə2, patutə3.

malandato accisə.

malavitoso cajicchə.

malavoglia (di) condraggènjə.

malazione malazzionə.

malconcio acciuppunetə.

maldestro carrəttonə2, cuarrəttonə2.

maldicenza murmurazzionə.

male muelə1, melə1, malamendə, bruttə2.

male che vada bunnə bunnə.

maledire malədiscə.

maledizione səndenzə2.

maleducato scrianzetə.

maleducatamente malamendə2.

maleodorante appuzzənitə.

malfatto meləcavetə.

malformato scəddetə.

malignare maləgnè.

malignità maləgnətè.

malinconia maləngunì.

malintenzionato maləmandə, maləmannə.

malinteso melandisə.

malizia malìzzjə, tròzzələ.

malleolo essə pəzzillə.

malocchio fatturə1.

malombra malombrә.

malpartito (a) meləparetə.

malpensante meləpənzandə.

malridotto allazzaretə, melərənuttə.

maltempo melətimbə.

maltrattare maltrattè.

malumore sustə.

malva màulə1.

malvagio meləcrəstəjenə, malvaggə.

malvasia maulasì.

malvolentieri condraggènjə.

mamma mammə.

mammella mennə2, mənnè, mənnàcchjə, nennè.

mammone mammarusə.

mancante mangandə.

mancare manghè.

mancia rəjalì.

manciata pujunə2, ciambetə

manciatina mangəteddə.

mancino manginə1.

mandare mannè.

mandarino manderinə.

mandato mannetə.

mandolino mandullinə.

mandorla amènələ, amelnə, melnə, amelnə a vaccareddə,  mənəlècchjə1-2, amelnə muddeschə, melnə muddeschə.

mandorleto munəlerə.

mandorlina mənəlècchjə1-2.

mandorlo arvə di melnə.

mandorlo selvatico mənəlàscənə.

maneggiare manəscè1.

manesco manutə.

manganello manganiddə, muanganiddə.

mangiacavallo mangiacavaddə.

mangiapane mangiapenə.

mangiadischi mangiadischә.

mangiare mangè, accəvè, cəvè, fottə2, frəchè1, gnurəmuè, gnottə, jurəmuè, arrəgəttè2.

mangiata mangetə, abbəngghjetə2.

mangiatoia mangiatàurə,  trənghəniddə2.

mangiatutto affracchjìvələ.

mangime muangimə.

mangione mangionə.

mangiucchiare gnagnərascé, pəzzəlè2.

mania manì.

manica mànəchə1.

manico muànəchə, mànəchə3, rimə2, margelə.

manicomio manəcòmjə, muanəcòmjə, ‘ngràbbjə.

maniera manerə.

maniglia manìgghjә. 

manigoldo jaləjotə, bbòjə2.

manina manoddə.

manipolare manəscè1, macunè.

manipolatore macunirrə.

mani rosse menə rossə.

man mano che menə menə ca.

mannaggia mannerə1, mannàgghjə.

mannaia mannerə2, curteddə.

mannello scermə1, màttələ.

mano menə1, quattòssərə, manginə2, rettə2.

mano (in) ‘mmenə.

mano (per) menammenə.

manodopera menədòpərə.

manomorta passaggə2.

manovale manuwelə2.

manovra manofrə.

manovrare manuvrè.

Manrovescio muaffəttonə, sckuaffə ammenammersə, maffəttonə.

mantellina mandellə, capputtellə.

mantello mandiddə.

mantenere ammandənè1, mandənè1.

mantenimento mandənəmendə, muandənəmendə.  

mantenuta mandənutə.

mantenuto mandənutə.

mantice muàcənə.

manto muandə1, mandə2.

manubrio manùbbrjə.

marca da bollo marchə2.

Marcantonio Marcandonnə1-2.

marcare marchè.

marchese marchesə1.

marchetta marchettə.

marchiare marchjè.

marchio muerchə1, merchə1

marcia marcə2.

marciapiede banghinə.

marciare marcè.

marcio marcə1, fràgətə2.

marciume marcə3.

marcire mucuè, ‘mbracədì, marcì.

marcito ‘mbracəditə.

Marco Marchə1, Marchətiddə.

mare muerə.

maresciallo marassciallə.

Margherita Mariaritə.

margine (lungo il) ripa ripə.

Maria Marì.

Marietta la quarantena Mariettə la quarandenə.

marina marinə.

marinaio marənerə.

marinare la scuola fè fəlottə.

marionetta pupuazzə.

maritare mardè, marətè.

maritata mardetə, marətetə.

maritato mardetə, marətetə.

marito maritə, muaritə, marìtəmə, marittə.

marmellata marməlletə.

marmocchio cazziddə.

marpione marpiònə.

marra zappuddə2.

marro cazzəmarrə, marrə, marreciddə.

marrone marrò.

marrubio amarruggə, marruggə, amarùscәnә.

martedì martrədì.

martellare martəddè.

martellata martәddetә.

martelletto martədduzzə, muartədduzə.

martellina martəddinə.

martello martiddə, muartiddə.

martinicca martəllinə.

martirizzare martrəscè.

martirizzato martrəscetə.

marza magghjàulə.

marzo marzə.

marzolino marzàtəchə.

mascalzone carnettə, maləmandə, maləmannə.

mascalzoncella nənnellə.

mascalzoncello nənnillə, curnutiddə.

mascella masscèttələ, massceddə.

maschera màsckərə.

mascherare masckarè.

mascherarsi masckararsə.

mascherata masckaretə.

mascherine masckareddə.

mascherone facciòmənə3, masckaràunə.

maschiaccio masculonə, masculàunə.

maschietto masculìcchjə.

maschio màsculə.

Masino Masinə.

massaro muasserə, masserə prelə.

masseria massarì.

massetto massettə.

mastello calareddə.

masticare mastəchè.

mastite puilə a la mennə.

mastro muestə, mestə1-2.

masturbarsi farsə na seghə.

masturbazione seghə, pugnettə, mànəchə2.

matassa matassə, lətrattə2.

matassina matasseddə1-2.

matassatore muatasserə.

Matera Materə.

materano matarresə.

materassaio matərazzerə.

materasso matarazzə, muatarazzə.

materia matèrjə1-2.

materiale matrəjelə2.

matita làbbəsə, colorettə.

matrigna matràjə.

matrimonio matrəmònjə.

matta mattə1-2.

mattacchionə prəsciandirrə.

mattata mattezzə.

mattatoio muaciddə1.

matterello jalnaturə, janlaturə.

mattezza mattezzə.

mattina matinə.

mattinata matənetə1-2.

mattiniero matənirrə.

matto spustetə, mattə.

mattonare mattunè.

mattonatura mattunetə.

mattone mattàunə.

mattonella mattuneddə.

mattutino matətinə.

maturare ammaturè, fè2, maturè.

maturo ammaturə, maturə, fattə2.

mazza mazzə3.

mazzata ‘ndascəddetə, mazzetə.

mazzera màzzərə.

mazzetta mazzettə1-2.

mazzetto muazzətiddə, mazzətiddə1, mazzettə3.

mazziere matterə, carterə.

mazzo muazzə2, mazzə2, buché1.

mazzuola mazzolə.

me màjə2, məjemə.

meccanico məccànəchə.

medaglia mədàgghjə, cuneddə, mədàgljə.

mediatore zaraffə.

medicare mədəchè.

medicina mədəcinə.

medico muìdəchə, mìdəchə.

mediocre minzəcrəstəjenə, terraterrə.

meditare furnucuè.

meglio mègghjə.

mela muleddə, muliddə1-2.

melacotogna chətugnə1, cutugnə1.

melagrana granetə.

malinconia pəcundrì, pucundrì, malangunì.

melanzana malangenə.

me lo mu.

melo muliddə

melograno arvə də la granetə.

Melodia Maladì.

melone mulàunə, mulàunə vərnilə, riachjinə.

meloncello muləngiddə.

Memè Memè1-2.

memoria məmòrəjə.

Mena Menə3.

menare ammənè2, mənè2.

menarsi ammənarsə1, mənarsə.

menatoio rètələ.

menefreghismo (con) alla cəmənəfottə.

menefreghista panza cundendə, panzə d’attonə.

meningite malanginə.

Menna Mennə1.

meno menə2.

meno male manghəmelə, purebbuenə.

mensile məsetə.

mensola mènzələ, scanzì, antipə.

menta mendə1, məndàscənə

mente mendə2.

mente mmendə.

mente (in) ammendə.

mento uagnariddə, cueccə, mendə3.

mentre mendrə.

mentre parlava dəcennə dəcennə.

meravigliarsi farsə maravìgghjə, maravəgghjarsə.

meraviglia maravìgghjə1-2, spandə2.

mercante mərcandə.

mercante di uova citenovə, ommə də l’ovə.

mercato murchetə.

merceria nəgòzzjə di zəjareddə.

mercoledì murculədì.

merda merdə, prisə.

meretricio marchettə.

meritare mərətè.

merlo muerlə.

merluzzetto nuzzətiddə.

merluzzo nuzzə2.

mescolare məsckè1.

mescolata məscketə2.

mese muàisə1, màisə.

mese prossimo macətresə, muacətresə.

messa messə.

mestiere məstirrə, jartə, artə.

mestolo cuppuinə.

mestruazioni muàisə2, marchesə2.

meta màitə.

metà metè.

mettere ammənè, mənè3, mettə1.

mettere da parte arrucquè.

mettersi a torso nudo spəttərrarsə.

mettersi in cerchio arrutarsə.

Mettiguerra Mittəwerrə.

mezza canna menzacannə.

mezza suola minzəsolə.

mezzadria mənzatriscə, mezzadrì.

mezzano mənzenə, minzəzitə.

mezzanotte menzanottə.

Mezzavenda Menzavendə.

mezzetto munzettə2.

mezzo minzə.

mezzo (di) dammenzə.

mezzo chilo minzəretə.

Mezzocolombro Minzəchəlombrə.

mezzogiorno menzadì.

mezzo (in) ‘mmenzə.

mezzo lutto minzəluttə.

Mezzomantello Minzəmandiddə.

mezzo quinto minzəquində.

mezzo reale minzə rəjelə.

mezzo tomolo  munzettə1.

mi 2.

mia màjə1, mə1.

miagolare sckamè, gnaulè.

miagolio sckamizzə du jattə.

miao gnau.

mia zia azzəjànəmə, zəjànəmə.

miccia miccə, ammiccə.

micio musə.

micio  micio musə musə.

midollo mudəddə.

miele muelə2.

mietere metə.

mica michə.

mietitore mətətàurə.

mignatta sanguettə.

migliaio mugghjerə.

miglio muìgghjə, mìgghjə.

Miglionico Mugghjènəchə.

miglioramento məgliurì.

migliore chjummègghjə, e mègghje mègghjə, mègghjə.

mignolo dəscəttuddə.

miliardo mugliardə.

milione muglionə.

militare muləterə.

millantatore pallunerə, lardusə.

millepiedi cindəpitə.

millesimo məllèsəmə.

milord mulordə.

Mimì Mimì.

minchiata minghjarlàggənə.

mingherlino chəchəniddə, spilacəcì.

Mingo Minghə.

Minguccio Munguccə.

minestra mənestrə.

minestrina mənəstreddə.

minestrone mənəstronə.

ministrare mənəstrè.

minuto mənutə1-2.

minuzzaglia frajàgghjə.

mio mìjə, mì, mə1.

mio zio azzəjànəmə, zəjànəmə.

miracolo məràchələ1, muràchələ.

miracoloso mərachəlusə.

mirare ammərè, mərè.

mischiato məscketə1.

miscuglio mesckə, misckammisckə.

miserere miserè.

miserabile miseràbbələ.

miseria məsèrjə.

missile muìssələ.

mistero musterə.

misura məsurə2.

misurare musərè.

misurino musəriddə, musuriddə.

mitilo cozzə1.

mobile  mòbbələ.

mobilia mobbìgljə.

moccio munəlìcchjə.

moccioso mərdillə.

moccolo muzzàunə də cannelə.

moda motə2, modə də trəmàgghjə.

modello mudillə, fuwurinə3.

moderare mudərè.

moderarsi mudərarsə.

moderazione mudərazzionə

modifica cangiamində, mudìfəchə.

modificare mudəfəchè.

modo manerə.

modo (in ogni) ‘ndertə e stertə.

mogio mogio cungə cungə, tomətomə.

moglie məgghjerə, məgghjèrəmə, məgghjèrətə.

moina lòtənə, məràchələ, muinə, babblaggì, mossə2.

mola màulə.2

molare jagnə.

molazza mulazzə.

molla mmollə, cordə2.

mollare ammullè.

molletta ‘ngappettə.

mollica məddichə.

mollo (a) ammueddə2, a bbagnə.

molpa làupə.

moltitudine morrə1.

molto assè, nu munnə, buttenə2.

momento mumendə.

momento (all’ultimo) ‘ngannangannə.

monaca mònəchə1.

monacello munaciddə.

monache grandi mònəchə rannə.

monache di S. Chiara mònəchə novə.

monachina munachècchjə.

Monachine Munachècchjə.

monaco mònəchə1-2, patrə cərcatàurə, mònəchə pəquèzzələ,

monca menamuzzə.

monco menəmuzzə.

mondo munnə.

monello jaləjotə, scacchjatiddə.

moneta do soldə, quattə soldə.

monile bərlocchə.

monsignore mənzəgnorə.

monta mondə2.

montagna mundagnə.

montanaro mundagnelə.

montare accavaddè2, mundè.

monte mondə1.

montone mundàunə1-2.

mora alumbrə.

morbida moddə.

morbidezza murbədezzə.

morbido mueddə.

morbillo vətrenə.

morchia morlə.

mordacchia stacittə

mordere muzzəcuè.

mordi e fuggi scappə-e-ffuscə.

moretto morettə.

morire murì.

mormoramento murmurazzionə.

mormorare murmurè.

morra morrə2.

morsa morsə2.

morsicare muzzəcuè.

morso mustazzə2, muèzzəchə.

mortadella murtateddə.

mortaio murtelə.

morte mortə.

Mortecchia Murtècchjə.

morte di (la) la mortə də.

morticcio murtizzə.

morticina murtəceddə.

morticino murtəciddə.

mortificare murtəfəchè.

mortificarsi murtəfəcarsə.

mortificato murtəfəchetə.

mortificazione murtəfəcazzionə.

mortino murtinə.

morto muertə2, muertə cessə, muertə senza cambenə.

mortorio murtòrjə.

mosca mòschələ1, moschə cavaddinə.

moscatella muscuateddə.

moscato muscuetə.

moscerino məscuìgghjə.

moscezza musscəddinə.

moschiera muschirrə.

moscia mosscə.

mosciame musscəmmè, musscəmmenə.

moscio musscə.

moscone musculàunə1-2

mosquittolo məscuèttələ.

mossa mossə1.

mostacciolo mustazzelə.

mosto mmustə.

mostrare mustrè.

mostro mostrə2.

motivo càusə1, mutivə.

motivo c’è (un) càusə ‘ngè.

motocicletta motə1.

motofurgone trerrotə.

motto muttə, dittə2.

movimento muvəmendə.

mozzare muzzè.

mozzarella muzzareddə1.

mozzetta məzzettə.   

mozzicone muzzàunə.

mozzo muzzə1-2.

mucchio mundàunə, culmə.

muco muervə.

muffa muffə, palùscənə, mucuatinə, frəsckurə2.

mughetto cianghə.

mugnaia mulənareddə.

mugnaio mulənerə.

mugugnare sckatəlè.

mulatto mulàcchjə.

muletto muləttuddə.

mulinello scuazzariddə.

mulo mulə.

mungere mongə.

mungitoio mungəturə.

mungitore mungətàurə2.

mungitura mungətàurə1.

municipio munəcìpjə.

muovere movə.

murale murelə.

muratore frabbəcatàurə, fabbrəcatàurə.

muretto puarətiddə, parətiddə.

murgia murgə.

muro puaràitə, paràitə, puarətàunə, parətàunə.  

muscolo mùschələ.

museruola mussarolə.

musica mùsəchə, senə2.

musicista sənatàurə.

muso mussə1.

Mussella Mussellə.

Mussuto Mussutə.

mutande mutandə, calzədində, mutandə apertə.

mutare mutè.

muto mutə2.