Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

L l.

la la1-2.

ddè.

là (di) daddè.

là (in) naddè.

labbro mussə.

lacca lacchə.

laccio lazzə1-2.

lacrima làcrəmə, larmə.

lacrimare lacrəmè.

ladro latrə, mariullə, trussciandə.

ladrocinio latrəcìnjə.

ladronə latronə.

laggiù debbasscə.

lagnarsi lagnarsə.

lagnone lagnusə.

lago lè.

là in fondo debbondə.

là in mezzo demmenzə.

lama lemə1.

Lamalunga Lemalognə.

lamentarsi laməndarsə, sckamè.

lamento lamendə, chjanduddə.

lamentosa laməndàusə, pəcciàusə.

lamentoso laməndusə, pəcciusə, lagnusə.

lamiera ramerə1.

lampada luciolettə, lambə1, lambadinə.

lampadario lambadàrjә. 

lampara lamberə.

lampascionaro lambasciunerə.

lampascione lambasciàunə.

lampeggiare lambəscè.

lampeggiamento lambəscizzə.

lampionaio conzaluscə, conzalamberə1-2.

lampione lambàunə, lambionә.

lampo lambə2.

lana lenə.

lancetta dei minuti speta mənonnə.

lancetta dell’orologio spetə.

lancetta delle ore speta rannə.

lanciare ammənè1.

lanciarsi a tuffo ammənarsə a ppesscə.

languire languì.

lanugine lanùscənə.

lapide làpədə.

lapillo lapiddə.

lappare lappəscè.

lardello lardiddə.

lardo lardə.

larghezza larəjezzə.

largo làrəjə1, jàmbələ.

lasagna sagnə1, lajaneddə.

lascia e prendi lassə e pìgghjə.

Lascia fare a Dio Safaraddì.

lasciare allassè, lassè, abbandunè, rumuanì.

lasciare pedate fè i pədetə, ciambəscè3.

lassù dessobbə, dessusə.

lastricato chjanghetə.

lato fianghə, cuestə, letə.

lato (di) də cuestə

latrina cacature1.

lattaio latterə, ommə du lattə, lattirrə.

latte lattə.

latta lattə

latteria latterì.

lattoniere stagnerə, lattunirrə, uattənirrə, uattənerə.

lattuga lattuchə.

laurea làurə1.

laurearsi  pəgghjè la làurə. 

lavandaia lavannerə1.

lavandaio lavannerə1.

lavare lavè.

lavatoio pilə2, lavannerə2.

lavorare fatəjè, pucunè, fè ‘ngule, fè ‘mbaccə o nesə, mettə musckə, ‘ngapəlè, accəchənarsə, cəchənarsə.

lavoratore fatiatàurə, sciurnalirrə, ciuccə də fatì.

lavoro fatì, fuatì, pacciscə.

lazzaroncella lazzareddə, scacchjateddə.

lazzaroncello lazzariddə, scacchjatiddə.

lazzarone lazzaronə.

le i, ‘ngə1.

leader chepəbannə.

lebbra lebbrә.

leccapiedi lecchinə.

leccare ləcchè.

legaccio ləjazzə.

legare ləjè.

legatore ləjandə.

legge leggə1.

leggera ləggerə, leggə2.

leggere lescə.

leggero ləggirrə, liggə, lində1.

legittima lǝggìttǝmə.

legittimare lǝggəttǝmè.

legna ləjonə1.

legname ləgnemə.

legnata legnata.

legno ləgnemə.

lei səgnərì, jeddə.

lembo ‘ndrəjolə, pèttələ1.

lemme lemme cazzə cazzə.

lena (di buona) də chepəsottə2.

lendini linnə.

lenire addulcesscə.

lenone rəcutterə2.

lentamente freclafreclə, locchəlocchə.

lente lendə2.

lente d’ingrandimento lendə də ‘ngrandəmendə.

lenticchia ləndècchjə1-2.

lentiggini canìgghjə2.

lentigginoso canəgghjusə.

lento chjenə2.

Lenuccia Lenuccə.

lenzuolo rənzelə.

Leonardo Lanardə.

Leonardo Antonio Nardandonnə.

leone ləjonə2.

leporino ləprignə.

lepre lebbrə.

lesina assùgghjə.

lesionato lusiunetə, allusiunetə, fəletə, crəpetə.

lesione lusionə, fəlaturə.

leso offesə.

lessare scallè1.

lesso scalletə.

letame rumuetə.

lettera lèttərə.

letterina di Natale letterinә dә Natelә.

lettiera lətterə.

lettino littəciddə.

letto littə.

letto matrimoniale littə rannə.

lettura ləsciutə.

leva məsurə1.

levare luwè.

levatrice levatriscə, mammerə.

lezione ləzzionə.

lezioso frichəmədolcə, futtəmədolcə.

ddè.

liberare ləbbərè.

libero libbrə2.

libertà ləbbertè.

libertino puttanirrə.

Liborio Lәbbòrәjә.

libretto ləbbrettə.

libro libbrə1.

licantropo lupommə.

liccio  lizzə1.

licenza lәcenzә.

licenziare ləcənziè.

liceo ləcè.

lì davanti dennanzə

lì dentro denində.

lievitare ‘ndrəvè.

lievito luwetə.

lievito di birra luwetә dә birrә.

lì fuori defforə.

lima limə.

limaccia mammajacquə.

limare ləmè.

lima sorda luməsordə, luməsurdə.

limatura lәmaturә.

limonata ləmunetə.

limone ləmonə.

lindo e pinto lind’e ppində.

linea lìnəjə, mazzareddə2.

lingua legnə1.

linguacciuto ləgnutə.

lino linə.

linosa lənosə.

lippa muazzariddə.

liquirizia səcurìzzjə, ləcurìzzjə.

lira lirə.

liscia e busso lisscebussə2.

lisciare alləsscè2, ləsscè.

liscio lisscə2-3.

liscivia ləssìjə, spriatàurə.

listone strasceddə.

litania altanì, lətanì1.

lite (in) a rajottə.

litigare ‘mbrennə, accapəddarsə, accanagghié, mèttəsə a ca tu, lətəchè.

litigio custionə,  lətəchizzə, stòrəjə2.

litigioso ‘mbettə.

littorina vəttorinə, littorinə.

livellare apparè1.

livido lìvədə1-2.

ll dd.

lo u. 

locale lochelə, làmjə2, lamjeddə.

loculo lòculə, traturə2.

lodare avandè, vandè.

loffa loffə, pəsckəneddə.

loggione pəccənerə.

loglio scègghjə.

lombrico uermə, vermə.

lontananza lundananzə.

lontano lundenə, stramenə.

lontano (da) da reta retə.

loquace vatalenə.

loquacità faveddə.

Lorenzo Larinzә.

lotta lottə1.

lottare luttè.

lotto bonaffəcəjetə, lottə2,  rutìgljə.

lucano lucuenə.

lucchetto cuatənazzə, catənazzə.

lucciola chəlòchələ.

luce luscə1.

lucertola serpə.

lucertolina serpəteddə.

Lucia delle teste Lucì di càpərə

lucidare lucədè.

lucidatura lustrə.

lucido lustrendə, lustrə, məsturə.

lucignolo lucignə.

luglio lùgghjə.

lui jiddə1.

Luigi Luwiggə, Gigginə.

lumaca cozzə2.

lumachina cuzzareddə.

lume lambariddə, tubbə2.

lume ossiacetilenico  acitolè, acciutulerə.

lumesordo luməsurdə.

luminaria lumənazionə, lambarerrə.

lumino lumuinə.

luna lunə.

luna park ggiostrə.

lunedì lunədì.

lunghe (per le) ‘ngambenə ‘ngambenə.

lunghetta lognəceddə.

lunghetto legnəciddə.

lunghezza lugnezzə.

lunga lognə.

lungo legnə2.

lungo (per) avvisəlegnə.

luogo lechə, jescə1, escə, vannə1, sulagnə, postə4.

lupino lupinə1-2.

lupo lupə.

lussuoso dəlussə1.

lustrare lustrè.

lustrino lustrinə.

lutto luttə1-2.