Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

G g.

gabbare jabbè.

gabbia cangə.

gabinetto cabbənettə.

Gabriele Crabbəjelə.

Gabriella Crabbəjellə.

gaiezza uascezzə.

galante jalandə.

galantuomo jalandommə.

galateo crəjanzə.

galera galerə.

galera (in) ‘ngalerə.

galla (a) sobbacquə.

galleria gallərì.

galletta gallettə.

galletto jardiddə.

gallina jaddinə, pəpì, austəneddə1, marzajullə.

gallinella jaddənneddə.

gallo jaddə.

gamba jammə2.

gamba (in) ‘nzistə1.

gamba (per) a na jammə.

gambale jammelə.

gambalunga jamməlegnə

gambero jàmbərə.

gamberetto jammariddə1.

gambetta jamməleddə, zanghettə.

gambo fronzə.

gambone jammariddə3, jammirə.

ganascia ganasscә.

gancetto curcutiddə.

gancio cuerchə, camastə.

ganghero sckangrə.

garage garaggə.

Garagnone Uaragnàunə.

garbato jarbetə, aggrazzietə, ajarbetə.

garbo jarbə.

gargarozzo canaruzzə, jarjarizzә.

Garibaldi Carəbbaldə1-2.

garofanino jarofaniddə.

garofano jaròffələ.

Gaspare Casparrə.

gatta jattə, musə.

gattaiola jatterə, jattaràulə.

gattina jattoddə.

gattino jattuddə.

gatto jattə, jattəfuffə.

gattonare gì ciambə ciambə.

gattuccio sərracchə.

gavetta gavettə.

gazza colacolə, ciàulə.

Geggetta Geggettə.

gelare scəlè, gəlè2, chjətrè, ‘nghjaresscə1.

gelata scəlaturə.

gelaticcio scәlatizzә, scәlignә.

gelatiere gəlatirrə.

gelato gəletə1.

gelido gəletə2, scəletə.

gelone ròsələ.

gelosa gəlàusə, scəlàusə.

gelosamente cherə cherə.

gelosia gialusì, gəlusì.

geloso scəlusə, gəlusə.

gelso celzə1.

gelsomino gelzominə.

gemello scəmənelə, gəmellə.

gendarme giandarmə.

genero scənərutə, scìrnətə, scirmə, scənərumə, scirnə.

generosa abbunnanziàusə, bunnanziàusə.

generoso abbunnanziusə, bunnanziusə.

gengiva sanginə.

genio gènəjə1.

genitali naturə2.

gennaio scənnerə.

gentaglia malaggendə.

gente aggendə.

gentile gəndilə, allamenə.

gentilezza bonacrəjanzə, gəndəlezzə, faccialavetə.

genuinamente a təlerə nestə.

genuino səngerə, sckettə.

germe scermə2.

germogliare cəgghjè1, chjandəscè.

germogliato cəmetə.

germoglio taddə2, cìgghjə2.

gesso ggissə.

gestione maneggə, maniscə.

Gesù Bambino Bambəniddə, Buambəniddə.

gettare gəttè, scəttè1.

gettarsi scəttarsə.

gettata gettetə, mənetə2.

ghetta uarallə.

ghiacciaia ghjaccərə.

ghiaccio ghjaccə, chjətràurə

ghiacciolo mìlənə.

ghianda gnàgnələ.

ghingheri (in) ‘nguandùnguə.

ghiribizzo furnəsì.

ghirlanda cronə, coronə.

già ggè.

giacca giacchettə.

giacché tandə ca, tandə cə tandə, datsə ca, fè cə fè.

giaccone giacchə.

giaciglio ləttèrə.

Giacomo Giàcumə, Jacqujə

Giaiante Giajandə2

giallino sarinə.

Gianni Sciannə.

giara pudelə, pudəlìcchjə.

giardinetta giardənettə.

giardənirrə giardiniere.

giardino ciardinə.

gigante giajandə1.

gigolò mandənutə.

GIL Gillə.

gingillo gəngillə.

ginocchiata scənucchjetə.

ginocchiello scənəcchiùttələ.

ginocchiera scənucchjerә.

ginocchio scənùcchjə.

Gioacchino Giacchinə.

giocare sciucuè.

giochino sciucuariddə.

giocata sciucuetə.

giocatore sciucuatàurə.

gioco scechə, sciòchələ.

gioco del silenzio scechə də la muta mutə.

giogo sciù2.

gioia priscə, ggiòjə, Sciòjə.

gioiello bisciù.

giornale giurnelə.

giornaliero sciurnalirrə.

giornata sciurnetə.

giornataccia sciurnatazzə.

giornatella sciurnateddə.

giorno dì.

giorno dei morti dì di muertə.

giorno feriale fəlannegnə

giostra ggiostrə.

giovamento aggiuvamendə.

Giovanni Giuwannə.

Giovanni il baffo Giuwannə Mustazzə.

Giovanni il pazzo Giuwannə u Paccə.

giovanotto giuwanottə.

giovare aggiuwè

giovedì sciovədì.

giovenca scengareddə, scenghə.

gioventù gəvəndutə.

giovinastro uagnunastrə.

giovincella giuwuneddə.

giovincello giuwuniddə.

giovinezza gəvəndutə.

gira e rigira ueltə e ggirə.

girabacchino tràpənə a mmenə, manginə3.

giradischi giradischə, grammòfənə.

girandola rutəlavində2.

girare aggərè1, gərè1, vultè.

giravite voltavitə, uoltavitə, giravitə.

girello scuannə1, scannə1.

giro girə, ‘ndricchə.

girocollo girogolə.

Girolamo Gəlormə.

giroletto giralittə.

gironzolare turnəscè.

gironzolio turniscə.

girovagare cəddè, jattəscè, acəddè, papərascè, paprascè

giù abbasscə1.

giubileo giubbəlè.

giubilo giùbbələ.

giudice giùdəcə.

giudicare giudəchè.

giudizio giudìzzjə.

giudizioso giudəzziusə.

giuggiola scèscələ.

giugno sciugnə1.

giulivo prəscietə.

giumella sciummueddə di muertə, sciummueddə.

giumenta sciumuendə.

giuncata ciunguetə2.

giunco sciugnə2.

giunta (per) dasobbə.

giù per terra! azzizza culiddə!

giuramento giuramendә. 

giurare giurè.

Giuseppe Gəseppə, Pəppəniddə, Pəppuccə, Peppinə.

Giuseppangelo Seppàngələ.

Giuseppantonio Septonnə.

giustificazione pezzə a cchəlorə.  

giustizia giustìzzjə.

giusto giustə, appundə.

glande capòcchjə2.

glassa ‘ngəleppə, gəleppə.

glassare ‘ngələppè.

gli i, ngə1

glielo ‘ngiu.

gloria glòrjə.

gloria (in) ‘nglòrjə.

Gloria Patri Gloria Patrə.

gobba cascəteddə2, ciumbrə1.

gobbo acciummuettə, cəmərutə, ciummuetə.

goccia ‘nziddə, scuìccəchə, sckuìccəchə.

gocciolare sckəccəchè1, pəsscəlè3, vavəscè2.

godere uadè.

goffo cuatamàunə, catamàunə, macculàunə.

gola canarilə, cuanarilə, cannə3.

gola (in) ‘ngannə2.

goliardata uogghjardì, bravurə.

goloso canarutə.

gomitata juvətetə.

gomito jùvətə.

gomitolo gnèmmərə.

gonadi pəsèchələ.

gonfiamento abbuttamində.

gonfiare abbuttè, pumbuè1, gunviè.

gonfiarsi abbufacchjarsə, abbuttarsə.

gonfio abbufacchjetə, abbuttetə1.

gonfiore ciumbrə2.

gonna wustirrə.

gorgogliare cuaccuarascè.

gotta pədacrə. 

governare cuwurnè.

governo cuwernə.

gozzo cuwuazzə.

gradasso fortə3, pəcciùttələ.

gradevole  wustəjèvələ, wustəjìvələ. 

gradino rarinə

gradire avè azzettə.

gradito azzettə.

grado gretə

graffiare rambəscè, arrambəscè, ciambəscè5, rasckè2.

graffiato ciambəscetə, rambəscetə, rascketə.

graffietto rasckətiddə.

graffio rasckə1-2.

gramigna ramegnə.

gramola strəzzaturə.

grammofono grammòfənə, tromba candandə, giradischə

gramolare ramənè.

granata ranerə.

grancassa grancasscə.

grande rannə.

grandezza rannèzzə.

grandicella rannəceddə.

grandicello rannəciddə

grandinare ranənè.

grandinata ranənetə, cәcәrәddetә.

grandine cəcəriddə1, rànənə.

granello raniddə1.

granetto ranuddə. 

granita granitә, grattamariannә.

grano renə1.

grano di pepe àscənə də pàipə.

granturco renərinnə, ranonə.

grappolo rappə1.

grasso grassə1-2, grasscə.

grassona pandasckə.

grassone lento cәtrәjonә.

graticola rariclə.

gratinare arrəjanè.

gratinato arrəjanetə.

gratis gratissə.

gratuito gratuwitə.

grattare arrattè1, rattè1.

grattarsi arrattarsə, rattarsə.

grattata rattetə.

grattugia rattachesə.

grattugiare arrattè2, rattè2.

gratuito franghə2.

Graviscella Ravəssceddə.

grave bruttə, grevə.

grazia ràzzjə1.

grazia (in) ‘ngràzzjə.

grazie a sottanzè.

Graziella Jejellə, Zəjellə.

grazioso aggrazzietə.

gregge morrə1.

gregna regnə.

grembiule rachelə, sənelə, mandəsinə, puttelə.

grembiulino sənaliddə.

grembo (in) ‘nzinə.

grida ferə.

gridare alluccuè, luccuè, rucculè, rəcculè, sckamè, grədè.

grido lùcchələ, rùcchələ1, rucculizzə.

grigio griggə.

grillo riddə.  

grinza rappə2.

grondaia uìsscələ.

grondante vəsscəlunə.

grommato ‘ndartaretə.

groppa (in) ‘ngroppə.

grossa vrossə.

grossetto wuressə2.

grossezza duppiezzə.

grosso wuressə1

grossolano matrəjelə1.

grotta rottə1.

Grottelline Wurtəllinə.

groviglio ‘ndrèzzələ.

gruccia crocettə.

grumo cəcəriddə2, paddottə1.

gruppo manәjetә.

gruzzoletto ‘nzumulìcchjə, cəwuddə.

guadagnare busckuarsə, uadagnè, busckuè1.

guadagno abbusckə, uadagnə.

guaiaccio uajaccə.

guaio 1, ruwinə, dammaggə, cazzəngulə.

gualanello ualanìcchjə.

gualania ualanì.

gualano ualenə.

guancia jarzə.

guanciale cusscinə, jarzelə, rascelə.

guanto uandə.  

guappo uappə.

guardacaccia uardiacaccə.

guardapassi uardapassə.

guardare trəmendə, vədè, alluzzè.

guardarsi javətarsə1, ammərarsə.

guardata trəməndutə, uandetə.

guardia uàrdjə.

guardia campestre uardiacambestrə.

guardiania uardianì.

guardiano uardəjenə.

guàrdolo uardungiddə.

guarigione uarəggionə.

guarire uarì.

guarnire uarnì.

guarnizione uarnəzzionə.

guastafeste uastafestə.

guastamestieri uastaməstirrə.

guastaporte uastaportə.

guastare uastè.

guasto uastə, uastetə.

guercio uercə1.

guerra uerrə.

gufare trè i pitə.

gufo facciòmənə1, buffə.

guidare gudè, purtè2.

gustare wustəjè, wustəjarsə

gusto wustə.

gustosa wustəjèvələ.

gustoso wustəjìvələ.