Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

F f.

fabbrica fràbbəchə, fàbbrəchə.

fabbricare frabbəchè, fabbrəchè.

fabbroferraio fərrerə.

Fabrizio Frabbìzzjə, Fabbrìzzjə.

faccenda faccennə.

faccende (per le tante) rutəlannə e facennə.

faccende domestiche srəvèzzjə.

faccendiere faccənnirrə.

facchino vastesə, uastesə. 

faccia faccə1.

faccia a faccia faccəprovə.

faccia (in) ‘mbaccə.

facciata faccetə.

faccia verde faccəverdə.

Facciomano Facciòmənə2.

facilone facəlonə.

facoltà facultè.

Faffrillo Faffrillə.

fagiano faggenə.

fagiolino con occhio ecchjəpində.

fagiolo fasulə.

fagotto fangottə.

faina fuwinə.

falce falcə.

falcione falciàunə.

falco trəsciùnghələ. 

falegname mestəvasscə, muestəvasscə, tauterә.

falena palumueddə, poddapoddə.

fallire fallì, sfallì, frascè3, stè assisə də culə ‘nderrə, gì e fichə də Ciccə, frusscè, scirəsinnə də chepə sottə.

falò fanovə.

falsità falzətè.

falsificare falzəfəchè.

falso falzə.

fama annumənetə, numənetə.

fame faloppə, femə, səttandə2.

famiglia famìgghjə1-2.

familiarizzare affamuliè.

familiarizzarsi affamuliarsə.

fanale fanelə.

fanfarone pagghjusə.

fanghiglia zècchənə.

fango làutə, rənàcchjə.

fannullone schepəsciurnetə, scanzamurràgghjə, bacchəttonə, scanzafatì, mangeddormə.

fantasia fandasì.

fantasma ombrə2.

farabutto farrabbuttə1.

farcela fədarsə1.

farcire ‘mbuttì.

farcito ‘mbuttitə2.

fare fe1.

fare a capocciate fe a tuzzetə.

fare attenzione awandè, japrì l’occhjərə.

fare bancarotta rəmettəngə tirzə e capətelə.

fare banchetti mettə tàulə.

fare bella figura cumbarì2.

fare capricci pəgghjè u puiccə.

fare cattivo tempo fè timbə.

fare cifra tonda fè cundə perə.

fare giacomo giacomo səndirsə scucumuaretə.

fare il bucato lavè i rrobbə.

fare il muso lungo appəzzè u mussə.

fare la conta ammənè a tecchə, mənè a tecchə.

fare la fuitina scènnəsə.

fare la nottata fè la nottə.

fare la promessa di matrimo apparulè, de la paràulə.

fare la scarpetta stuscè u piattə.

fare l’occhiolino ammənè la zennə chə l’ècchjə.

fare Pasqua pascuscè.

fare piacere avè a ggènjə.

fare qualcosa cummuattə1.

fare soldi ‘ngartè2.

fare spallucce arrəgnarsə i spaddə.

fare una faccia scura fè na faccə.

farsi fàrsələ.

farsi buio scuresscə

farsi il segno della croce farsə la croscə.

farfalla fraffallə.

farfalline nocchettinə.

farfugliare pəstrəgghjè

farina farinə, farinə də wuressə, farəneddə2.

farinello farəneddə1.

fariseo farəsèjə.

farmacia farmacì, spəgiarì, aputechə.

farmacista spəgəjelə, spəcəjelə, farmacistə.

farmaco mədəcinə.

farneticare furnucuè, sfavəddè.

farneticazione furnucuazzionə.

farro farrə.

farsela addosso cacarsə sottə.

fasce stùppələ.

fasce (in) ‘mbassetə.

fascia fasscə3, fassə, fersə.

fasciare ‘mbassè, fasscè.

fascina sàrcənə, zèppərə.

fascinetta sarcəniddə.

fascio fasscə1-2, fuasscə1-2.

fastidio ‘mbuìcciə, scuenzə, fastìdjə.

fastidioso rugnusə.

fata fetə2.

fatica fuatì, fatì.

fatica (a) affortə2.

fatigare fatəjè, smazzè.

fatterello  fattariddə, fuattariddə.

fatto fattə1, fuattə, stòrəjə1, cumbostə2.

fatto bene accomə è ll’usə.

fattore fattorə.

fattura fatturə2.

fava fevə, fevə də cuèzzələ, fevə muzzucuetə.

favetta favinə, fawùgghjə.

favola  fràulə3.

favonio fafùgghjə.

favorire fawurì.

favorite fawuritə.

fazzoletto fuazzəlettə, menzavannə, fuazzəlettə də ‘nghepə, fuazzəlettə a rəzzəteddə.

fazzolettone faccəltonə.

febbraio frəbberə, fəbbrerə.

febbre febbrə.

febbre del mangione febbrə mangiandə.

febbre di crescita febbrə də crəsscənzə.

feccia zurlə, fezzə.

feci cachetə2, prisə, merdə.

fede fetə1.

fedele fədelə.

federa fèdәrә.

fedina penale condottə2.

Fegatello Fəgatiddə.

fegato fèchətə.

felice fəliscə1-2.

felicità fələcətè.

fellazione bucchinə2.

fenditura spaccazzə1.

femmina fèmənə, bonazzə, fəmənazzə.

ferie fèrjə.

ferire fərì.

ferita fəritə.

feritoia sajətterə.

fermacapelli spatuccə3.

ferma isscə.

fermare fərmè1.

fermaredini fusiddə.

fermarsi fərmarsə, ‘mbəsckè, ‘mbəzzarsə2, abbəndarsə, starsə.

fermaruote rəssìchələ, cartoccə.

fermato ‘mbəscketə.

fermo sotə, quitə, fermə.

feroce frocə.

ferrare fərrè.

ferri firrə3.

ferro furrəciddə3, firrə1, fuirrə1.

ferro da stiro firrə2, fuirrə2.

fertilizzante nətremə.

ferula fervə2.

fessa fessə, ciunnə.

fessacchiotto cicgnacchə, minghjarliddə.

fesseria minghjarlàggənə, minghjarlàscənə, fessarì.

fesso jattəmamàunə, minghjarlàunə, minghjawercə, fessə2, scəmecchə, minghjarilə, mamàunə, fuessə3, abbunignə.        

fessura scarrassə, spaccazzə1.

festa festə.

festa di matrimonio zitə2.

festicciola fəstəceddə.

fetente fətendə.

fetenzia fətənziarì.

fetore fətəlizzə1, futəlizzə1, fuitə, puzzə.

fetta feddə.

fettina fəddozzə.

fettona fəddàunə.

fettuccia fəttuccə, frəsiddə, capəssciolə.

fiacchezza musscəddinə1.

fiacco fiacchə.

fiamma vambə.

fiamma e fuoco bambə e ffuechə.

fiammata vambetə1.

fiammella fasciddə.

fiamminga sperlonghə.

fiammifero fiammìfərə, lumafuechə, fulmənandə, aspittə nu picchə.

fiancata ‘ngasscetə, fianghetə.

fianco fianghə.

fianco (a) affianghə, o cuestə.

fianco a fianco a cuestə a cuestə.

fiasca fiaschə1-2.

fiaschetta fiascheddə.

fiasco fiaschə3.

fiato fietə.

fibbia fìbbjə.

ficcanaso fəcchettə, ciufalècchjə, ciufalìcchjə.

ficcare fəcchè, folcə2.

ficcarsi fəccarsə.

fico arvə di fichə, fichə1.

fico d’India fəchərinnə.

fidanzamento fәdanzamendә.

fidanzarsi fədanzarsə.

fidanzata zitə.

fidanzatina zətoddə.

fidanzatino zətuddə.

fidanzato zitə.

fidarsi fədarsə2.

fiducia fetə1, fədùcjə.

fiduciario prelə.

fiele felə.

fieno finnə.

fiera ferə1.

fifa fiffə.

fifone accacazzusə, cacazzusə, checasottə.

figliastro fəgghjastrə.

figlia fìgghjə, fìgghjəmə, fìgghjətə, strafìgghjə.

figlio fìgghjə, fìgghjəmə, fìgghjətə, strafìgghjə.

figlioccia cummareddə.

figlioccio cumbuariddə.

figlio di buona donna fìgghjə də bona mammə.

figlio di puttana fìgghjə də puttenə.

figlio illegittimo mulàcchjə.

figlioletto fugghjuzzə.

figura fəwurə.

figurare cumbarì2, cumbuarì2, fuwurè

figurarsi fuwurarsə.

figurina fuwurinə1-2.

fila filə1, fəlerə.

fila (in) arrəgnetə.

filacciosa stuppàusə.

filaccioso stuppuse.

filanda fəlandə.

filandaia fəlannerə.

filare fəlè1.

filatoio fəlaturə1.

fil di ferro fərfəletə, frəfəletə.

filettare fələttè.

filettatura ‘mbanaturə.

filettatrice giramàsculə.

filibustiere filabustirrə, scacchjetə.

filo fuilə, filə.

filo e segno (per) pilə pilə.

filtrare culè.

finale funelə.

finalmente fənalmendə, ah sé.

finanza fənanzə.

finanziere fənanzirrə.

finché fignə ca.

fine aggrazietə, dəstruttə2, finə1-2.

finestra fənestrə, sajətterə.

finestrella fənəstreddə.

finestrino funəstriddə, fənəstriddə.

fingere fè fində, fè la mossə.

finimenti uarnəmində.

finimondo finəmunnə.

finire fənescə, fərnesscə, fərnì, cognə, cònghjə.

finito fərnutə, fənutə.

fino finə4, fignə.

fino ad allora fignattannə, finattannə.

fino all’orlo varravarrə, attoppattopə.

finocchietto fənucchjiddə1-2, funucchjiddə1-2.

finocchio fənòcchjə1-2, funòcchjə1-2.

fino là fignəddè.

fino qua fignəddò, fignaddò.

finora finammò, fignammò.

finta fində1, mossə3.

finto fində2.

finto tonto luməsurdə.

fioccare sfəlacchè, fiucchè.

fiocco nnocchə, sfəlacchə.

fionda jonnə, freccə.

fioraio fioràjə.

fiore fiorə, jurə.

fioretta chenə3.

fioritura caccetə2.

fiorone chəlombrə.

fiotto buttə.

firmare vtr. fərmè2, frəmmè.

fisarmonica arionettə, rionettə.

fiscella fəsckelə, falənerə, fesckə.

fiscellina fəsckəliddə.

fischiare frəsckè.

fischiata frəscketə.

fischietto frəsckarulə, frəsckettə1.

fischio frisckə1.

fischio del treno tutuu.

fiscolo fisckə.

fisionomia fəsiənumuì.

fissare appundəddè, fəssè, ‘nzəppè, pundəddè.

fissato fəssetə.

fissazione fəssazzionə.

fitta cìgghjə1.

fittare tərraggə, affəttè, fəttè.

fitto fittə2.

fitto fitto fittəfittə.

fiutare annaschè1.

flaconcino buccəteddə.

flauto frəsckarulə.

flettersi  dəvəgnəlarsə2.

florido staddìgnə, lattə e sagnə.

floscio musscə, flosscə.

flusso d’acqua ‘mbostə.

focaccia fəcazzə.

focaccina fəcazzeddə, rùcchələ.

focherello fucariddə.

focoso fucusə.

fodera fòdərə.

foderare fudarè.

fodero fotrə.

Foggiali Fəggelə.

foglia fògghjə1-2, fronnə, fronzə.

foglietta fəgghjettə1.

fogna fugnaturə, distə.

folla foddə1.

folletto munaciddə.

fondello funniddə.

fondiaria funduàrəjə.

fondo funnə1-2, fondə.

fondo (in) mbondambondə, ‘mbondə.

fontana fundenə, fundenə rannə.

forbici fuercə.

forbici per potare fuercə də putə.

forbicine furcəwècchjə.

forbito ‘mbulitə. 

forca forchə1.

forcella furceddə.

forchetta furcinə1.

forchetta-cucchiaio furcinacucchjərə.

forchettata furcənetə.

forcina furrəttinə.

forcone furcàunə1-2.

forestiera frasterə.

forestiero frastirrə, forestə.

forfecchia forchə2.

forfettariamente a fforfè.

forfora schemə, canìgghjə3.

forma formə.

forma per le scarpe formə di scarpə, formə du puetə.

forma di formaggio pezzə də fərmaggə.

formaggio furmaggə, fərmaggə, frəmmaggə, furmaggə pundə, cuesə, chesə3.

formare furmè.

formetta di formaggio pəzzoddə.

formica fərmìchələ1.

formicolare durmèsscəsə2, addurmèsscəsə2.

formicolio fərmìchələ2, furməculizzə.

fornace furnescə1-2.

fornaciaio furnacerə.

fornellino furnaceddə.

fornaia panətterə.

fornaio furnerə, panəttirrə.

fornello furniddə.

fornire furnì.

forno furnə.

forse pot’essə.

fortə fortə1.

fortuna furtunə, fərtunə.

fortunato mazzusə, affatetə, affurtənetə, culəruttə, culapirtə.

foruncolo frùgnələ, frugnə.

foruncolosi fərvəlitə.

forza forzə1, uttà.

forza di (a) a bottə də, a ffùrjə də.

forza (per) afforzə.

forzare furzè.

fosse fuessə2.

fossetta cunguteddə.

fossi fuessə2.

fosso fuessə1.

foto rətrattə, dətrattə, lətrattə1.

fottere fottə, cəcəjè.

fottìo futəlizzə3, fətəlizzə3, futtì.

fra ‘mbra, ‘ndra.

frac sciammerghə2.

fracassare sfracassè. 

fracasso  frajassə2-3.  

fradicia fràgətə1.

fradicio fràgətə1-2.

fragile cucuzzignə, fràulə2.

fragola fràulə1.

frainteso meləcapitə.

Francesca Frangeschə, Cəcchinə.

Francesco Ciccillə, Frangischə, Cəccəlluzzə, Franghə1, Ciccə2.

Francesco Antonio Cicchətonnə.

francese frangesə.

Franchini Franghinə.

Francia Frangə.

francobollo franghəbbullə.

frangente ‘ndrawègghjə2.

frangia frangə1.

frangicagliata rètələ.

frantoiano trappətirrə.

frantoio trappitə.

frantumare sfrandumuè.

frantumi (in) a millə pətazzə.

frasca fraschə.

frastornare stunè1.

frate cercatore pəcuèzzələ, pucuèzzələ.

fratellastro fratastrə.

fratellino fratuddə.

fratello fretə, fràtəmə, frattə

fraticello munachìcchjə.

fra tre giorni pəskriddə.

frattanto ‘ndrattandə.

frattazzo frajassə1.

freccia freccə.

frecciatina pəzzəchetə.

freddo frəsckognə, friddə1-2 fələppinə.

freddolosa frəddəlàusə.

freddoloso frəddəlusə.

fregare trumbuè2, fottə3.

fregarsene fottəsə4.

fregatene futtatinnə.

fregatura bədonə1, budonə1, frəcaturə.

fregio frisə1.

fremere səndirsə də friscə.

freno frenə.

frequentarsi arrazzè.

fresca fresckə.

freschetto frisckəlìcchjə, frəsckettə2.

fresco frisckə2, frəsckurə1, luscètəmə.

frescolino frəsckognə.

frescura frəsckurə1.

fretta squetə, foddə2.

fretta e furia (in) fuscennə fuscennə1.

friabile fàməcə.

friggere friscə.

frigorifero ‘ndostajacquə, frigorìfərə.

fringuello frəngiddə.

frisella frisə2.

frittata frəttetə.

frittella frìzzələ.

Fritz  Frizzə.

frizzante arrazzendə, razzendə

frocio froscə.

frontale frundelə.

fronte frondə1-2.

fronte (in) ‘mbrondə.

fronteggiare frundəggè.

frugolina cuculècchjə2, zənzəlècchjə.

frugolino cuculìcchjə, zənzəlìcchjə1.

frusciandolo pezzə2.

fruscio frusscə1-2.

frusta scurriscə1-2.

fruttivendolo fruttajelə.

fucilare fucəlè.

fucile sckuppuettə.

fucina fərrarì.

fuga chjamində.

fuggifuggi scuappətizzə, fuscətizzə, scappətizzə, fusciafuscə, Fuscəfuscə.

fuggire fuscə1, scappè.

fuggito fusciutə.

fuitina scianghəddàunə.

fuliggine fəlìscənə.

fulminare fulmənè.

fulmine fùlmənə, sajettə.

fumaiolo cəmənerə.

fumare fumè, pəpəjè.

fumatore fumatàurə.

Fumetto Fumettə.

fumo fumə, fuməlizzə.

fumo (in) ‘mbumə.                                                                                                        

funaio canaperə, cuanaperə, mestə all’andretə.

fune cuànəpə.

funerale funerelə, muertə1.

fungaia ciocchə, troppə2, fungiaràulə.

fungaiolo fungiajelə.

funghetto fungətiddə.

fungo fongə1-2.

funzionare funziunè.

funzione funzionə.

fuocherello fucariddə.

fuoco fuechə, fucaronə.

fuochi pirotecnici spuerə.

fuori jindafforə, ‘ndafforə, forə2.

fuori (da) daforə.

fuori mano stramenə.

fuori orario strajàurə, strajorə. 

fuori tempo stratimbnə.

furba furbə, pəlliccə1, scacchjetə, scacchiateddə, fətutangulə, pigghjangulə.

furbacchione chitemmurtə, chitestramurtə, cuanagghjàunə2, canagghjàunə2, chitebbivə, volpa sparetə, chitestravivə.

furbizie saittə.

furbo fətutangulə, pəlliccə1, cangəllirrə2, scacchiatiddə, furbə, scacchjetə, marpionə, cambaniddə2, pigghjangulə.

furia fùrjə.

Furia di caldo Fùrjə du callə

furiosa furiàusə.

furioso furiusə.

furore acclissə2.

furto multəfurtə.

fuscello sfrondato zippə.

fuso fusə.

fustagno fustagnə.

fusto fustə.

futuro futurə, avvəndurə2, vəndurə.