Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

E e.

è jè, venə a jessə, mo fescə.

ebanista ebanistә.

ebbene embè, ‘mbè.

ebreo ebbrèjə1.

eccedenza accədenzə.

eccessivo forəməsurə.

eccetera eccetera cumbagnia bellə.

ecchimosi azzuppatàurə, lìvədə2.

eccitante arrapandə.

eccitarsi arraparsə, ‘ngrəfarsə.

eccitare arrapè.

eccitato ‘ngrəfetə.

ecco ècchətə.

eccome macomə, cacomə.

ecco perché pəcchessə.

ecco qua ecchətəcquè.

eclisse acclissə1.

economia conomì.

economico mərchetə.

è da mo jevə.

è da poco jevə picchə.

è da molto jevə assè, jevə na ròcchjə.

edera edrə.

edificare dəfəchè.

edificio edəfiggə.

educare aducuè.

educato accrəjanzetə, cumbostə3.

educazione crəjanzə, aducazzionə, pulìtəchə2.

effeminato fəməneddə1, màsculə e fèmənə.

effettivo affəttivə.

effetto affettə.

efficace ffəchescə.

eggiare scè.

egoista mangiasulə.

eh seh.

ehi 2.

eiaculare sburrè.

eiaculato sburretə.

eilà uellà. 

elastico mmollə.

elefante liofandə.

elegante aliandə.

elementare alimenderə.

elemosina ləmòsənə, carətè.

elemosinare ləmusənè.

elettricista lettrəcistə.

elettricità ləttrəcətè,  luscə2.

elica èləchə.

Eligio Aliggə.

eliminare ləmənè.

elogi gənzurə.

elogiare ‘ngənzè.

Emanuele Manuwelə1, Ueluccə.

emigrante məgrandə.

emorragia morraggì, fùrjə də sagnə.

emorroidi mərròidə.

emostatico stagnandә.

emottisi sagnə da ‘mmocchə.

endice ènnəcə2.

energia nergìjə.

energia elettrica luscə2.

entrarci capè2, ‘ngəndrè, appəzzəchè2.

entrare trasì.  

entrata trasutə1-2, trasaturə, endraturə.

entro ‘ngàpətə a.

entrò-uscì-santa trasiassandə.

Epifania Bəfanì, Matətəniddə, Pasquapəfanì, Befenə.

epilessia apələssì, u muelə də San Dənetə, ràzzjə2, vulzə.

epistassi sagnə do nesə.

epistola pìstəle.

epitaffio pətàffjə.

epoca èpuchə.

epoca di (all’) ‘mmenə a.

equilibrare culubrè.

equivocare pəgghjè jassə pə ffəwurə, pəgghjè lazzə pə ccazzə.

Erasmo Arasmə.

erba ervə, erva pùtədə, malervə, musscəddinə2, scənisckə.

erede redə.

eredità rədətè.

ereditare rədətè.

eremita rəmitə.

eria arì.

erisipela rəsìpələ.

eritreo abissənesə.

ermafrodito  masculeffèmənə.

ernia inguinale cùgghjə.

Erode Rotə2.

erpice scuervə.

errore prəcuechə1, arrorə.

esagerare saggərè, abbusè, ammenarsə ‘nghjinə.

esagerato forəməsurə, saggeretə.

esagerazione saggerazzionə.

esame esemə.

esaminare samənè.

esatto asattə.

esattore sattorə.

esattoria satturì.

escludere sclutə.

escluso sclusə.

escrementi rizzə4.

e se pìgghjə e.

esempio esèmbjə.

esempio (a mo’ di) ammotəsenə.

esempio (per) presèmbjə.

esercizio sercìzzjə.

esigente ‘mbəttusə.

esigere asiggə.

esile spicascəletə.

esperienza sprəjenzə.

esperimento spərəməndə.

esperta spertə.

esperto spirtə.

esplicitamente assuttə assuttə.

esplodere scuppiè1.

esplorare splurè.

esposto al sole alla sulagnə.

espropriare spupriè, sprupiè.

esproprio spròpriə.

espulsione caccetə1.

espulso caccetə3.

essenza senzə3.

essenziale assənzielə.

essere jessə.

essere abbacinato farsə l’òcchjerə caliddə caliddə.

essere impaziente attarandè.

essere ordinato sacerdote pəgghjè messə.

essere rimproverato avè i paràulə.

essere ripetitivo pəgghjarlə a canzonə.

essere sovreccitato vulè i catenə.

essere ubriaco stè bəvutə.

estate statì, staggionə

esternamente da forə.

estirpare sciuppuè.

estramurale stramurelə, forə la portə.

estraneo strànjə2.

estraniare stranəjè.

estraniarsi stranəjarsə.

estrattore strattàurə.

estrazione strazzionə.

estrema unzione strumunzionə.

estremità strəmətè.

estremo stremə.

estremunzionare strəmè.

età etè.

etagere atagerrə.

eternità tərnətè2.

etiope abissənesə.

etta oddə.

Eugenio Auggènjə.

Eustacchio Stacchəjuccə.

evangelista vangəlistə1-2.

evaporare vapurè.

evirare castrè.

evitare javətè, scanzè, scaməddè, affrangarsə.

evitare per un pelo gì filə filə, gì da vəndənovə a trendə.

evitarsi javətarsə2.

evviva ebbivə, evvivə, vivə3.

ezza ezzə.

extra  perché.