Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

D d.

da da ‘mbaccə, da.

daccapo dachepə.

dado dedə1-2-3, scuffulettə.

daffare cəffè.

dal do.

dallo do.

dama demə.

damigiana daməggenə.

damigianina daməggianeddə.

dannare dannè.

dannato dannetə.

danno dannə, dammaggə.

dappertutto a tutttə vannə.

dare dè.

dare i numeri gì o spundə2.

dare retta dè adenzə.

darla a intendere fè vədè.

darle dəfrəsckè2, ammasunè2, acciuppuddè, mazzəjè, fəchəjè, carəchè, spatəlè, fè na paləjetə, ammarangè.

darsele acciupuddarsə, fəchəjarsə.

darsi arie spərdəjè1, sparè polve, farsə fumè i naschə.

dato che tandə ca, datsə ca, fè cə fè, tandə cə tandə.

dattorno datturnə.

davanti ‘nnanzə, a vì də ‘nnanzə, nanzannanzə, ‘nnandə, danandə, dananzə.

davvero alladaverə, e verә dDì.

daziere dazzəjirrə.

dazio dàzzjə1-2.

DDT flittə.

debito dèbbətə, rasckə2.

debitore debbətorə.

debole dèbbələ.

debole di reni lində də rinə.

debolezza dəbbulezzə.

debosciare rubbusscè, rəbbusscè.

debosciarsi rubbussciarsə, rəbbussciarsə.

debosciato rəbbusscetə, rubbusscetə.

decalcomania coclamarinə.

decapitare scapuzzè2.

decidere dəcidə.

decidersi arruwularsə.

decimo dècəmə1-2.

decina dəcinə.

diciotto dəciottə.

decisione dəcəsionə.

decotto dəcottə.

defalcare scalvachè, scundè

defecare gì da cuerpə, cachè.

defecata spassetə.

deficiente  mamuèzzjə.

deformare sfurmè, trajəttè.

deformato sfurmetə.

deformarsi trajəttarsə.

degenerato dəscəgnetə.

degli di.

degnarsi dəgnarsə.

dei di.

del du.

delatore spìjə.

delicatamente gesə gesə.

delicato dələchetə.

delinquente maləmònəchə, delənguendə1-2, malacarnə.

delirare sfavəddè.

delle di.

dello du.

demanio dəmuànjə.

democrazia mograzzìjə.

demolire dəmulì, scuffulè, sfrabbəchè.

demonio diàulə, dəmònjə.

denari dənerə.

dentista dəndistə.

denaro soldə, paparulə2.

denso denzə, fittə2.

Dentamaro dendamerə1-2.

dente dendə.

dente (al) caddusə1.

dente canino spənarulə, spunarulə.

dente incisivo dendə də ‘nnanzə.

dente molare jagnə.

dentiera dənderə, dində fində.

dentifricio dəndəfriggə.

dentino dənduddə.

dentro jində, jində jində.

dentro (da) dajində.

denunciare dənunziè.

Deo gratias Dioràzzjə.

depennare scassè1, spundè3.

deperire dəpərì, sciuparsə.

deperito sciupuetə.

depositare dəpusətè.

depravarsi rubbussciarsə.

depravata fràgədə2.

depravato rubbusscetə, fràgədə1.

deputato dəbbutetə.

deretano culə, muazzə1, mazzə1.

deriso scurnacchietə, sfuttutə.

deschetto buangariddə, bangariddə.

desiderare bramè, dəsədərè.

desiderio dəsədèrjə, gènəjə3, furnəsì, uògghjə1.

destare dəscəttè.

destarsi dəscəttarsə.

destinare dəstənè.

destino dəstinə, pianetə1, vəndurə.

desto dəscəttetə.

destra mena rettə.

destro destrə,

detenuto carciaretə.

deteriorarsi scalfè.

deteriorato scalfetə.

dettaglio (al) alla mənutə.

dettare dəttè.

detto dittə3.

deturparsi struppiarsə1.

devoto dəvotə.

devozione dəvuzzionə.

diabete diabbetə.

dialetto dialettə.

dialetto (in) ‘ndialettə.

diarrea scioltə, cacareddə, scəjəmendə, diarrè.

diavoletta diaulècchjə.

diavoletto diaulìcchjə1.

diavolo diàulə, dəmònjə.

dicembre dəcembrə.

diceria murmurazzionə, scìscəmə, dittə2.

dichiarare dəchjarè.

dichiararsi vincente chjamarsə forə.

dichiarazione dəchiarazzionə.

Dicristo Dəcristə.

dieci descə.

diecimila descəmilə.

Diego Addighə.

dietro retə2, ‘ngulə ‘ngulə.

dietro (da) daretə.

dietro (di) a vì də retə.

difendere dəfennə.

difensore dəfenzorə.

difesa dəfesə, dəfàisə.

difetto dəfettə.

difettosa dəfəttàusə.

difettoso dəfəttusə.

differente dəfferendə.

differenza dəfferenzə.

difficile dəffìcələ.

difficoltà dəffəcultè, fuddetə, cəlunə.

digerire rəggərì.

digiunare fè u dəsciunə.

digiuno dəsciunə.

dilapidare frussciarsə.

diluvio dəlùvjə.

dimagrire dəmagrì.

dimenare dəvəgnəlè.

dimenarsi dəvəgnəlarsə1.

dimenticare scurdè1.

dimezzare səmənzè.

diminuire dəmənuì.

dimostrare dumustrè.

dimostrazione dəmustrazzionə.

dinamometro statəjeddə.

dintorni chəndornə, paraggə.

Dio Ddìjə.

dipanare dəvachè1.

dipingere pəttè, pəttəjè.

dipinto pəttetə.

diploma dəplomə.

diplomare dəplumuè.

diplomarsi dəplumuarsə.

diplomato dəplumuetə.

diradare allaschè.

diradato laschə.

dire discə2.

direttamente tretə tretə.

direzione di (in) dalla vannə də.

dirigere dəriggə.

dirimpetto dərəmbettə, rəmbettə, faccəfrondə1.

diritta rettə3.

diritto rittə1-2.

dirotto (a) a cillə apirtə, a zzəffunnə.

disabitato dəsabbətetə.

disagio dəsaggə.

disarmare dəsarmè.

disastro ruwinə, dəsastrə.

discapito  scàpətə, svandaggə.

discendere dəscennə, calè1.

discendenza dəsscənnenzə.

discepolo dəsscèbbələ1.

discesa chepəsottə, chepəvasscə, scənnutə1, caletə, sciàisə.

disco dischə.

discola nənnellə.

discolo nənnìllə

scempiaggini uattәnnellә.

discorso trascursə.

discussione parlamendə2, cumbursazzionə2.

discutere trascorrə, dəscutə.

disdetta səddettə, dəsdettə.

disdire sdiscə.

disegnare dəsəgnè.

disegno dəsegnə.

disfare sfè1.

disgrazia dəsəggràzzjə.

disgraziato dəsəggràzzietə.

disimpegnare spəgnè.

disinfettare dəsəmbəttè, səmbəttè.

disinteressato panza cundendə, panzə d’attonə.

dislivello dəsləveddə.

disobbediente səbbudientə.

disobbedire dəsubbədì, subbədì.

disobbligarsi dəsubbləgarsə.

disoccupato succupuetə, a la spassə, dəsəppucuetə.

disoccupazione succupazzionə.

disonesto chjàvəchə2.

disordinare sciuscè, scungərtè.

disordinata scungərtetə, ciuffulonə, sciuscetə, vəlesə, scioscə

disordinato sciuscetə, scialacàunə, scungərtetə, sciabbəconə, ciuffulonə.

disordine accissə, muaciddə2, sciusciàcchjə, sciusciamində, scungirtə, scungignə.

disordine (in) menziamunnə.

disorientare spatrəjè1

disorientato spatrəjetə, spaisetə. 

disossare dəsussè.

dispari disprə, sperə, jimbrə.

dispensare dəspənzè.

disperare dannè, dəspərè.

disperato dəspəretə.

disperazione sprazziàunə, dəspərazzionə,.

disperdere sperdə.

dispetto dəspettə.

dispetto di (a) alla faccə də.

dispettoso sckattusə, dəspəttusə, catarzə.  

dispiacere dəspiacerə, dəspiacì.

dispiaciuto dəspiaciutə.

dispiegare sdəcchjəcuè.

disponibile allamenə.

disprezzare dəsprəzzè.

disseppellire sprucuè.

dissodamento scassə.

dissoluto puttanirrə.

distacco dəstacchə.

distanziare dəstanziè.

distendere attəsè, təsè.

distesa (a) abbannabbannə.

disteso stənnutə1.

distorcere stravəsè.

distorto stravəsetə.

distratta sobbapənzirrə, dəstrattə, uoccapertə1.

distratto sobbapənzirrə, dəstrattə, uoccapirtə1.

districarsi struzzəlarsə.

distruggere scrəjè, strujətè, dəstruggə, macəddè.

distrutto dəstruttə1.

disturbare scundrarjè, scujatè.

disturbo dəsturbə.

disturbo intestinale mossə də vendə.

ditale dəscəttelə1.

ditalino tubbettinə.

dito disctə.

dito medio disctə də ‘mmenzə.

ditta dittə1.

divano dəvenə, sommìgljə.

divaricamento scarrə.

divaricare scarrè.

diventare dəvendè.

diventare bravo scapuzzè3.

divertimento dəvertəmendə.

divertire dəvertə, sciucuè2.

divertirsi spassarsə, dəvərtirsə.

dividere scucchjè1, dəvidə, spartə.

divisa dəvisə.

divisione dəvəsionə.

divisorio traminzə.

divorziare dəvurziè.

divorzio dəvòrzjə.

doccione uìsscələ.

docile cucìvələ2, cucèvələ2.

documento cartə3, documendə.

dodicesimo dədəcèsəmə.

dodici dùdəcə.

doglia dògghjə.

dolce cumbləmendə1, cərinə2, dolcə1-2.

dolcetto cocò, pastə2.

dolciastro dulciazzə.

dolente dulendə.

dolere dulè.

dolore dulàurə.

domandare addəmannè.

domani crè, cremenə.

domani pomeriggio crè la dì.

domani sera cresserə, cressàirə.

domare dumuè, addumuè.

domattina cremenə, crematinə.

domenica Dəmənəchellə, Chellə, Checchellə, dəmènəchə1-2.

Domenico Minghə, Məmì, Munguccə.

domestica camarerə

dominio dumuìnjə.

Don Don.

donare dè, discə1, dunè.

Donata Dənetə, Tatinə.

Donato  Dənetə, Tatinə.

donazione dunazzionə.

dondolare cutəlè2.

donna fèmənə.

donnaccia melacrəstəjenə, zavallə.

donnaiolo mandrillә.  

donnina fəməneddə2.

dono rəjelə, punzirrə, donə.

dono (in) ‘ndonə.

dopo doppə, a sobbamenə.

doposcuola camaretə.

dopodomani pəskrè.

dopodomani sera pəskresserə.

doppiamente doppiamendə.

doppietta dobbottə.

doppia cassa doppiacasscə.

doppia faccia doppiafaccə2.

doppio dùppiə, fattizzə.

doppiofondo condrafunnə, cundrafunnə.

doppio metro dometrə.

d’ora in poi damonnanzə.

Dorina Dorinə.

dormeuse dormosə.

dormigliona durmacchjerə, durmacchjàunə, sunnacchjerə.

dormiglione durmacchjerə, durmacchjàunə, sunnacchjerə.

dormire dormə, dormə a sennə chjinə, dormə a capətelə vasscə.

dormita durmutə.

dormiveglia (nel) ‘mbravìgghjessennə.

dorso della mano tursə də la menə.

dosare dusè.

dosso (di) da ‘ngueddə.

dotare dutè.

dote dotə, dunatì.

dottrina duttrinə.

dove addau.

dovere duwerə.

dovunque a ttuttə vannə, addaujajè.

dozzina duzzinə.

dribblare scartè2.

dritto drittə.

drizzare addrəzzè, drəzzè, appəzzè2.

droga trochə.

dubbio dùbbjə.

ducato ducuetə.

due do.

duecento docində.

duemila domilə.

due ore do jorə.

dunque dunghə.

duomo chjissarannə.

durare durè.

dura tostə, masculinə.

duro testə2, masculinə, crudìvələ, tustignə.