Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

C c.

cabina gabbinə.

Caca-aglio Checajàgghjə.

cacarella cacareddə1, scioltə.

cacata cachetə2.

cacca puppù, cacacchə.

cacchio cacchjə2.

caccia caccə, jacchə.

cacciare caccè, caccəjè.

cacciata caccetə1.

cacciavite voltavitə, uoltavitə, giravitə.

caccole tròzzələ1.

cacio cuesə, chesə3.

caciocavallo cuesəcavaddə, chesəcavaddə.

caco cachinə.

cacone cacàunə2.

cadavere catavrə.

cadere cadè, sckuppuè, scacruzzè, scucurəzzè.

caduta sckuppuazzə, cadutə

caffè cuafè, cafè.

caffettiera ciuculaterə, caffətterə, machənettə du cafè.

caffettiere caffəttirrə.

cafoncello cafungiddə.

cafone cafonə, tamarrə, vastesə, uastesə.  

cagionevole cagiunèvәlә, cagiunìvәlә.

cagliare cuagghiè1.

cagliata cuagghjetə1.

caglio cuàgghjə.

cagna chenə1-2.

cagnaccio cuanagghiàunə1, canagghiàunə1.

cagnolino cacciulə, cuagnəliddə, cagnəliddə, ciuciuwìcchbjə.

calabrese calabbresə.

calabrisella calabrəsellə.

calabrone lapàunə.

calamaio cualamerə1, calamerə1.

calamaretto cualamariddə, calamariddə.

calamaro calamerə2, cualamerə2.

calamita calamitə.

calandra calandràunə, cualandràunə, calandrə1.

calare calè2, abbachè, bachè.

calascione calasciàunə.

calcagno cualəcagnə, caləcagnə, pudulə.

calcara calcherə1-2.

calce calcə1.

calce viva calcia sckettə.

calciare calcè.

calcinaccio calcənazzə.

calcinaio calcənerə1.

calcio calcə2-3, cualcə, stambetə, puallonə, cornə3.

calcio balilla bugliardinə.

calcola calcherə3.

calcolare calculè.

calcolo càlculə1-2, petə2.

caldaia callerə, cuàcquələ.

caldana calacinə.

calderaio cualarerə, calarerə.

calderella calareddə.

calderone cualaràunə.

calderotto cutturriddə.

caldo cuallaccə, calìscənə, calandreddə, cuallə, callə1-2.

calendario caləndàrjə, cualəndàrjə.

calesse sciarrettə.

calice cuàləcə, càləcə.

calicchio calìcchjə.

callo cuaddə, caddə, lupinə2

calloso caddusə2.

calmare calmè, accujatè, accalamè, accujesscə.

calmarsi accalamarsə, accujatarsə, accujèsscəsə, calmarsə.

calmo quitə, calmə, paciusə.

calore calìscənə.

calore (in) ‘ngalorə.

calpestare stambəscè, pəstè.

calvo chepəspəletə.

calunniè calunniare.

calura bamborə, vamborə, calurə, furiə də callə.

calza calzettə, cualzettə.

calzamaglia calzəttiddə.

calzare calzè.

calzascarpe calzaturə.

calzetta calzəttellə.

calzino calzəttuddə.

calzolaio scuarperə, scarpariddə.

calzoleria scarparì.

calzongello calzungiddə.

Cambanale Cambanale.

cambiale cambielə.

cambiamento cangiamində.

cambiare cangè1-2, scangè, sfrangə.

cambio cangetə, mutetə, sciangè.

cambio (in) ‘ngàmbjə.

camera cambrə.

camera d’aria combradàriə.

cameretta camareddə.

cameriera camarerə.

cameriere camarirrə.

camerone camaràunə.

camice cuàməsə, càməsə.

camicettina caməseddə.

camicia cammisə, cuaməsonə, caməcettə, scəmisə.

camicia (in) ‘ngammisə.

caminetto caminə1.

cammello jamelə.

camminare camənè.

camminatore camənatàurə, ciuccə də vətturə.

cammino caminə2.

cammino (in) ‘ngaminə.

camomilla cuambəmillə.

campagna cambagnə, forə1.

campagnola cambagnolə.

campagnolo cambagnulə.

campana cambenə rannə, cambenə.

campana di vetro cambenə də vitrə.

campanaccio cambenə di vacchə.

campanaro cambanerə.

campane a morto marabbonnə.

campanella cambaneddə1-2.

campanello cambaniddə1, cuambaniddə.

campanile cambanilə, cambanelə3.

campanone cambena rannə.

campare cambè.

campione cuambionə1-2, cambionə1-2, mmostə.

campo cambə, nəcchiàrəchə

Camposanticchio Cuambəsandìcchjə.

camposanto cambəsandə1-2, cuambəsandə, arvə di chjuppə, Memè.

canale cuanelə, uaddàunə.

cancellare sckangəllè, scangəllè, scassè1.

cancellata cangəddetə.

cancelliere cangəllirrə1.

cancello cangiddə, cuangiddə.

cancrena cangrenə.

cancrenoso cangrənusə.

cancro cangrə.

candeggina candədinə, varəchinə.

candela cannelə.

candelabro cuandelabbrə.

candeliere cuandəlirrə.

candelina cannəlècchjə.

candelora canəlorə.

candidarsi gì candədetə.

candidata candədetə.  

candidato candədetə.  

Candido Cànjə.

cane cuenə, zuzù, zəzù, ciuciù, cuenə trainirrə, trainirrə2.

canale canelə.

canestro cuanistrə, canistrə, falənerə, cestə.

canestro (nel) ‘nganistrə.

canna cannə1-2.

cannella canneddə.

cannelletto canniddə3.

cannello canniddə3.

canneto cannizzə.

cannolicchio canəlìcchjə.

cannocchiale canucchjelə.

cannolo cannullə1.

cannonata cannunetə.

cannone cannàunə, cuannàunə.

cannuccia canneddə1.

canonica canònəchə2.

canonico canònəchə1.

canottiera canottirrə.

cantante candandə.

cantare candè.

càntaro cuàndərə.

cantata candetə.

cantiere candirrə.

cantilena candəlenə.

cantina candinə, cədderə.

cantiniera candənerə.

cantiniere cuandənirrə, candənirrə.

canto candə.

cantoniere candunirrə, pundənirrə.

canzone canzonə.

caos babbəlòniə.

capace capescə1.

capacità capacətè2, capəcətè2.

capacitare capacətè1, capəcətè1.

capacitarsi farsə l’ammendə capescə, capacətarsə capəcətarsə.

Capadiferro Chepədəfirrə.

capannello rutiddə.

capannone laməjàunə.

caparbia chepatostə, capàrbjə.

caparbio chepətestə, capàrbjə.

capasone capasàunə, cuapasàunə.

capatina capateddә. 

capecchio lənazzə1.

capellaia capədderə3.

capellaio capədderə1, cuapədderə.

capello cuapiddə, capiddə.

capezzale capətelə1.

capezzolo capìcchjə.

capigliatura capədderə2.

capinera chepagnàurə.

capire capesscə, accapesscə, andennə2, accapì.

capirsi capèsscəsə, andènnəsə.

capitale capətelə2.

capitano capətenə.

capitare arrəcapətè, rəcapətè, capətè, succetə.

capitolo capitolo1-2.

capitone capətonə, cuapətonə.

capitombolo cazzəlatumbə, cuazzəlatumbə.

capo ‘ngàpətə, chepə, bossə1, cuepə.

capobanda chepəbannə.

capobranco chepəmandrə.

capocantiere chepəcandirrə.

capocchia capòcchjə1.

capocciata tuzzetə, capuzzetə.

capocollo chepəcueddə.

capodanno chepədannə.

capogiro gəramində də chepə.

capofila chepəfilə.

capoguardia chepəwàrdiə.

capolista chepəlistə.

capomastro chepəmestə, chepəggiòvənə.

capoparto chepəpartə.

caporale capurelə1-2.

caporione capurionə.

caposcarico schepəsciurnetə.

caposquadra chepəsquatrə.

capostazione chepəstanzionə.

capotavola chepətàulə.

capote cappottə2.

capotreno chepətrenə.

capovolgere vultè də chepəsottə.

capovolto də chepəsottə1.

Capozzella Capuzzeddə2.

cappella gəndəlìzzjə, cappellə.

cappellaio cappədderə.

cappello cuappiddə, cappiddə, cəbbussə.

capperi! cacchjò!

cappio ‘nghjappə, càcchjə1.

cappone jardoffə.

cappottare accapputtè.

cappottarsi accapputtarsə.

cappotto cappottə1-3, pualəttonə, paləttonə, catapenə, tapenə.

cappuccino cappuccinə.

cappuccio cappuccə1-2, cuappuccə1-2.

capra crepə.

capraio craperə.

capretto crapettə.

capriata caprəjetə.

capriccio puiccə, piccə, crapiccə, fandasì.

capricciosa crapəcciàusə, pəcciàusə.

capriccioso crapəcciusə, pəcciusə.

caprifico prəfichə.

capro zembrə.

caprone magghjetə.

capruggine capərnelə.

capuntini capundiddə.

capunto capondə, mònəchə4.

carabiniera carbənerə.

carabiniere carbənirrə, cuarbənirrə.

caramella caramellə.

carato caretə.

carattere caràttərə, tambə2, cuaràttərə.

carbonaio carvunarulə, cavurnarulə.

carbonchio vegetale bubbonə2.

carbone carvàunə, cuarvàunə.

carbonella carvuneddə, cavurneddə, stəngegnə, sanzə.

carcerato carciaretə.

carcere carcə, cuarcə, ‘ngràbbjə.

carceriere carciarirrə.

carciofo scarcioffə.

cardellino cardillə.

cardinale cuardənelə.

cardine sckangrə.

cardo cardàunə, scalaràunə.

cardoncello cardungiddə1-2.

carestia carəstì.

carestosa carəstàusə.

carestoso carəstusə.

carezza carezzə.

caricare carəchè1.

caricatura carəcaturə.

caricaturare pəgghjè a carəcaturə.

carico càrəchə1-2, a carәcacimә.

carino bəniddə.

carina bəneddə.

carità carətè.

carità pelosa carətè pəlàusə.

Carlangelo Carlàngələ, Carlangiddə.

carlino cuarrinə, carrinə.

Carmela Carmelə, Melinə, Meluccə.

Carmine Càrmənə, Carməniddə, Menuccə, Cuarmə.

carnagione carnaggionə.

carnale carnelə.

carne carnə, məscisckə.

carnevale cuarnəvelə1, carnəvelə1.

carniere carnirrə, borzə2, vorzə2.

caro cherə.

carogna carognə, strùnzələ.

carognata carugnetə.

carosello carusiddə, cuarusiddə.

carota pastənechə.

carovana carovenə1-2.

carpentiere carpəndirrə.

Carpentino Carpəndinə.

carrata carəscetə.

carreggiata carrerə.

carretti carrittə.

carrettiere trainirrə1-2.

carrettino cuarrəciddə, trainettə, carrəciddə.

carrettone carrəttonə1, cuarrəttonə1.

carriera carrirrə.

carriola cariòlə.

carriola (in) ‘ngariolə.

carro carrə, trainə.  

carrozza sciarraballə, carrozzə2.

carrozziere carruzzirrə.

carrozzina carruzzeddə.

carruba cornə1.

carrubo arvə di cornə.

carrucola tròzzələ2.

carta cartə1-2-3.

carta assorbente cartassughə.

carta canta carta candə.

carta carbone carta cupiativə.

carta da bollo carta bulletə.

carta per i maccheroni cartə di maccarunə.

carta per il pesce cartə du puesscə.

cartaio cuarterə, carterə.

carte cartallognə.

cartella borzə1, vorzə1, carteddə1-2-3-4.

cartellata ‘ngartəlletə.

cartellone cuartəllonə.

cartilagine essə tirnə.

cartina cartinə.

cartoccio cartuccə3, cuartuccə.

cartolina cartullinə.

cartuccia cartuccə1.

Cartuccio Cartuccə4.

casa chesə2, càsəmə, castə.

casa (in) ‘nghesə2.

casa cantoniera chesə candunirrə.

casale cuaselə.

casalinga fèmənə də chesə, casalinguə.

casaro manəsciatàurə, cuaserə.

casa ventotto chesa vəndottə.

cascare dal sonno murì də sennə.

cascinale cuaselə.

caseificio latterì.

casereccio casarulə.

casellannte casutterə, casuttirrə.

casello casottə.

casetta casareddə, casalinə, cuasalinə.

casino casinə1-2.

caso cumbənazziònə1, chesə1, cumənazziònə1.

caso (in) ‘nghesə1.

caso (per) a capòcchjə.

casomai maisì2.

casone cuasonə, casonə, cuasəlerə, casəlerə.

caspita! chepə də cazzə!, azzə!, cacchjò!

cassa casscə.

cassaforte cassciafortə.

cassapanca cuassciàunə, frəzzàulə.

casseruola cazzaràulə.

cassetta casscəteddə1.

cassetto traturə1.

cassone cassciabbanghə.

castagna castagnə.

castagna del prete castagnə du prèvətə.

castagnola caləcassə1.

castelletto cazziddə2.

castello cuastiddə, castiddə.

castigare castəjè.

castigo castichə.

castrare castrè.

castrato castretə1-2, smatretə.

casupola barracchə.

catalogna catalognə.

catapecchia cafuèrchjə2.

cataplasma cataplasmə1-2.

cateratta catarattə2.

catarina catarinə1.

catarro catarrə2, cuatarrə.

catasta catastə1.

catasto cuatastə2, catastə.

catena catenə.

catenina laccettinə.

cateratta catarattə2.

Caterina Catarinə2.

catetere catetrə.

catinelle (a) a cillə apirtə.

catino uacilə1.

catramare ‘ngatramè.

catrame catrammə.

cattedrale chjissa rannə, cattedrelə.

cattiva piega meləvirsə.

cattiva malamendə1.

cattivo malamendə1.

cattolico cattòləchə.

catturare angappè1, ‘ngappè1.

causa càusə1.

cautelare cautəlè.

cava di pietra putrerə.

cavalcare calvachè.

cavalcata calvachetə.

cavaliere cavallirrə.

cavallaro cavallerə.

cavalletta vərrùchələ.

cavalletto trastiddə.

cavallino cuavadduccə, pudditə, cavadduccə.

cavallo cuavaddə1-2, cavaddə1-2, ‘nguangò.

cavallo e giumenta cavaddə e sciummuendə.

cavallone cuavaddàunə1-2, cavaddàunə1-2.

cavare cavè.

cavatappi tirapəsciulə.

cavatello capondə.

cavezza capezzə.

cavezzone cuapəzzonə.

cavicchio chjandaturə.

cavillatore fəlòsəfə.

cavoletto caulìcchjə.

cavolfiore wurècchələ.

cavolo càulə, càcchjə2.

cazzata puttanetə, cazzetə2.

cazzo cazzə1.

Cazzodiferro Cazzədəfirrə.

cazzone cuazzàunə, cazzàunə.

cazzottata scazzuttetə.

cazzotto cazzottə, cuazzottə

cazzuola cucchjerə2, cazzàulə.

cazzuolina cucchiarinə.

c’è ’ngè.

Cecatiello Cəcatiddə.

Cecchina Cecchinə.

cece cècərə.

Cecifritti Cicərəfrittə.

cedracca spaccapetə.

ceffone muaffəttonə, maffəttonə, buffəttonə, rəcchionə, mappinə2.

Cegnagegna Cegnacegnə.

celebrare la messa discə la messə.

celibe vacandì.

cellaio cədderə.

ce li ni.

ce lo nu3.

cemento gemendə, cemendə.

cenciaiolo cuangiapezzə.

cencio pezzavècchjə, zènzələ1.

cenciosa zənzəlàusə.

cencioso zənzəlusə.

Cendrodda Cəndroddə2.

cenere cernə1.

Ceneri Cernə2.

censimento cәnzәmendә.

censo cinzə.

centesimo cendèsəmə.

centimetro cendrìmətə1-2.

centinaio cəndənerə.

cento cində.

centomila cindəmilə.

centopelle cindəpezzə.

centrare cəndrè1.

centrino cendrə2.

centro cendrə3.

ceppo cəppàunə.

cera cerə1-2.

Ceraso Cəresə2.

cerasolo cərasulə.

c’era una volta ‘ngerə e ‘ngerə na voltə.

cerca cerchə.

cerca (in) ‘ngerchə.

cercare arrəcetə, cərchè2.

cerchietto cərchjettə, frondinə.

cerchio cìrchjə.

cerchione cərchjonə, ‘nguandə.

cerimonia cərəmòniə1-2, cumbləmendə3.

cerimonioso cərəmuniusə.

cerino cərinə1.

cerniera sckangrə, cərnirrə.

cernitore cərnəturə2.

cernitura cərnutə.

cero cərinə3, ‘ndorcə.

cerotto sparatrappə.

certamente e vògghjə2, a vògghjə2, je vògghjə2, macomə, cacomə.

cervellino cərvədduzzə.

cervello cəlibbrə, cərviddə, tittə2.

cervone serpəcərvàunə.

cespo di lattuga ciocchə3.

cespuglio màcchjə2.

cessare di deporre uova scuwè1.

cesso cessə1-2.

cestino cəstəceddə.

cesto sportə, cistə2.

cetriolo cətrəjolə.

champagne sciambagnə.

che ca1-2, ja, cə1.

chè ca3.

Checchella Checchellə.

che cosa ciacchə, ciàitə, ciobbə, ciocchə1, ciabbə.

Chele Chelə.

Chella Chellə.

che sorta ja sortə də.

chi ci.

chiacchiera chjàcchjərə.

chiacchierare chjacchjərascè, ciurlè, ciurlucuè, ciurləscè.

chiacchierata raggiunamendə, chjacchjərascetə, chjacchjaretə.  

chiacchiericcio cumuneddə.

chiacchierona uoccapertə2, chjacchjaronə, disciadiscə.

chiacchierone uoccapirtə2, chjacchjaronə.

chiamare chjamè.

chianca sf. chjanghə.

Chiara Chjerə1, Chjarinə.

chiaramente də məddichə.

chiarire chjaresscə, chjarì.

chiaro chjarerə1-2, chjerə2.

chiaro e tondo chjattə e tunnə.

chiasso ferə2, cummèdjə1, burdellə2, cavajolə, maggəstèrjə, casinə1.

chiassone ficcaferә.

chiavaio chjavətterə1-2.

chiave chjè a martiddə, chjè1.

chiavetta chjavinə.

chiavica chjàuchə.

chiavistello furrettə.

chiazzato a chjazzə a chjazzə.

chicchirichì cuccurucù, chәchәrәchì.

chiedere cərchè1.

chierica chjìrəchə, tonzə2.

chierichetto prəvətìcchjə.

chiesa chjissə.

chiesetta chjəsəjeddə.

chignon tuppə.

chiletto chiləciddə.

chilo chilə.

chinino chəninə.

chioccia uòcchələ.

chiocciola cərvàunə.

chiodino pundinə2, cəndroddə1-2, spəngulettə, spungulettə, səmənzellə, vətareddə, chepəcazzetə, taccə.

chiodo cendrə1, chjevə.

chiodo di garofano puàipə jaròffələ.

chiodone cəndràunə.

chirielleisonnə kyrie eleison.

chi se ne frega (e) e cəmənəfottə.

chissà siccə, vattrovə, veddàcchjə, varècchjə, varàcchjə.

chitarrista chətarristə.

chitarra catarrə1.

chitarretta catarreddə1-2.

chiudere chjutə, achjutə, ‘nzəppè, azzəcchè2.

chiunque cənghetə.

chiusura chjudәtàurә.

chiusura lampo serrandə1.

ci ‘ngə1-2, nə2.

ciabatta chjaniddə, chjaneddə.

ciabattino conzascarpə.

cialda cialleddə1.

cialda fredda cialledda freddə.

Cialledda Cialleddə2.

cialtrone carnəvelə2, cuarnəvelə2.

ciampicone ciambəcarusə.

cianfrusaglia ciòtələ1.

ciappa ciappə.

ciappetta ciappettə.

ciaramella ciarameddə.

ciarliera parlanderə.

ciarliero parlanderə.

ciascuno apədunə, pədunə.

cibarsi accəvarsə, cəvarsə.

cibo muangè, mangè1, mangiatòrjə, muangiatòrjə.

cicala cəchelə.

cicatrice muerchə2, merchə2

cicca muzzàunə.

ciccia ciccə1.

Ciccio Ciccə2-3.

Ciccolucano Cicchəlucuenə.

cicerbita səvàunə.

cicerchia cəcèrchjə.

cicì cəcì3-4.

Cicerinella Cəcərəneddə.

cicoria, cəcuàirə, ciməcəcuàirə, cəcuairamerə1-2, cəcòrjə.

cicoriella cəcureddə.

Cicoria amara Cəcuairamerə.

cieca (alla) a la cəchetə.

cieco cəchetə1.

cielo cillə.

cielo (in) ‘ngillə.

cifra tonda cundə perə.

ciglio cìgghjə3.

cigomma ciggommə, giggommə.

ciliegia cəresə1, cəresə pissciacchjerə.

ciliegina cəraseddə1.

ciliegio arvə di cəresə.

cilindrare cələndrè.

cilindro cəlindrə.

cima cimə1-2.

cima (in) ‘ngimə.

cima di rapa cəmənərepə, cimənərepə.

cimbalo zinnəzinnə.

cimetta cəmoddə.

cimice cèməcə1-2.

cimitero cuambəsandə, cambəsandə, cambə turchjə, arvə di chjuppə, Memè2, cəməterə.

cincischiante cinnə ciannə.

cinesina cənaseddə.

cinghia cəndrinə, cegnə, cìnghjə, cində3.

cinghiale cəgnelə1.

cinghiata cəgnetə.

cinigia cəniscə.

cinque cinghə.

cinquecento cinghəcində.

Cinquedentini Cinghədənduddə.

cinquemila cinghəmilə.

cinquina quindinə.

cintura cәndurә. 

ciobbaciobba ciobbaciobbə.

ciocca ciocchə2.

cioccolata ciuculetə.

cioccolatiera ciuculaterə.

ciofeca cəfechə.

cionca cionghə, ciunguetə.

cionco ciunghə, ciunguetə1.

cip cip ciwəciwə.

cipiglio brutta cerə, malacerə.

cipolla  cəpoddə1-2-3.

cipollaccio lambasciàunə1.

cipollotto spunzelə. 

cippo fittə2.

cipria cìprjə.

circo equestre circhə.

circolazione cәrculazzionә. 

cireneo cirenèjə.

ciripà culətriddə.

cispa cacchə də l’ècchjə.

cisposo cachetə1.

cista cistə3.

cisterna pusscinə2.

cisti cistə1.

citare cətè.

citrato cətretə.

città cəttè.

ciucciare ciuccè.

ciuccio geggettə1, pupiddə.

ciucciotto geggettə1, pupiddə.

ciuco ciuccə2.

ciucone ciuccionə.

ciuffo ciuffə.

civetta cuccuwescə1.

civilizzare cəvələzzè.

classe classə.

claustretto gnustreddə.

claustro gnostrə1.

cliente cləjendə.

clientela cləjendelə.

clistere lavandə, pombettə.

cloaca chjàvəchə1.

coagulare stagnè1, aggrumuè.

coagularsi stagnarsə.

coagulato aggrumuitə.

cocca mòschələ2.

cocchiere cucchjìrrə.

cocchiume cacàunə3.

coccinella purcədduzzə də S. Andonnə.

cocciuto cucciutə.

cocco cucchə3.

coccodrillo coccodrillə1-2.

coccola còchələ.

cocomero chəcombrə.

cocuzzolo cucuruzzə.

coda càutə1.

coda (in) retə (a tuttə)

codda coddə1.

codino cautècchjə.

codone cudonə.

cofano còfənə.

cogliere accògghjə1, cògghjə1 .

coglione chəgghjàunə1-2.

cognata canetə, canàtəmə, canattə.

cognato canetə, canàtəmə, canattə.

cognome cugnomə.

cognominarsi mèttəsə.

coincidenza cungədenzə.

coinvolgere ‘mbəstrəgghjè.

coito chjandeddə2, cәcәjetә.  

colalatte colalattə1.

colare culè.

colazione calzjàunə, clazziàunə.

colera culerə.

Colettino Culəttuddə1-2.

Coletto candela Colettə cannelə.

colica còləchə.

colino culaturə, colalattə2.

colla collə1.

collana cullenə, pundandiffə.

collanina laccettinə.

collare cudderə, cannacchə, cuannacchə, sprunerə

collaudare cullaudè.

collaudo cullàudə.

collega culleghə.

collegio culleggə.

collerico appəcciusə.

colletto collə2.

collier girogolə.

collo cueddə.

collocamento collocamendə.

collocare sətəwè.

colomba palommə.

colombaia palumuerə.

colombino palumuiddə.

colombo palummə frischə, pualumbə, palumbə.

colonna chəlonnə, pòpərə.

colonnello culənnellə.

colorare culurè, culurì.

colore culorə, chəlorə, culàurə.

colore indefinibile chəlorə də chenə quannə fuscə.

colorito culàurə.

colostro chəlostrə.

colpa làusə, colpə2.

colpettino bottəceddə.

colpire accogghjə2, cogghjə2.

colpo bottə1, chèchərə, colpə1, ‘nzultə1.

coltellata curtəddetə.

coltellino curtədduzzə.

coltello curtiddə, sfərrettə, sferrə, sciàbbələ2, sfərràunə.

coltivare cultəvè.

colto struwitə.

coltre cuwertə1.

comandante cumannandə.

comandare cumuannè, cumannè.

comando cumuannə.

comare cummuerə, cuma, cumma.

combattere cummuattə2, cumbuattə.

combinaguai cumbinawè.

combinare cumbunè, cuagghjè3.

combinazione cumbənazziònə1, cumənazziònə1.

combriccola crosckə.

come comə, accomə.

come Dio comanda comə Cristə cummuannə.

cometa cometə1, cumuetə1.

comignolo cəmənerə.

cominciare accumunzè, attacchè2, pəgghjè a, andinnə a, ‘ngəgnè.

cominciare a deporre uova adduwuè.

comitiva bambarrə, cumətivə.

commedia cummèdjə2.

commissario cummussariə.

comò cummò.

comodino culunnettə.

comodità cumudətè.

comodo còmətə1.

compagnia cumbagnì, cumbursazzionə1.

compagno cumbuagnə, cumbagnə.

companatico cumbanaggə, cumbuanaggə.

comparatico cumbarìzzjə.

compare cumbuerə, ‘mba, cumba.

comparire cumbarì1, cumbuarì1.

comparsa cumbarsə.

compassione cumbassiàunə, cumbuassiàunə.

compassionevole cumbassiunìvələ, cumbassiunèvələ.

compasso cumbuassə.

compatire cumbiatì.

compatto ‘nghjuppuetə.

compensare cumbunzè.

compensato cumbenzetə.

compere acquistə.

competere alla pari accussendə2.

compieta cumbietə.

compilare cumbəlè, jènghjə.

complessino bannəceddə.

completare combletè.

complicare cumbləchè.

complicazione cumbləcazzionə.

complice còmbləcə.

complicità cumbləcətè.

complire cumbulì.

complimento cicərə a mueddə, cumbləmendə1-2-3.

complottare cumbluttè.

comportarsi cumburtarsə, purtarsə1.

composta cumbostə1.

composto cumbostə2-3.

comprare accattè.

compratore all’ingrosso accattə e vennə.

comprendere cumbrennə, capesscə, accapesscə.

compromesso cumbrəmessə.

compromettere cumbrəmettə.

computer combiutə.

comunanza cumunanzə.

comunicare cumunəchè1.

comunione cumunionə.

comunque coməjajè.

condanna cundannə.

condannare cundannè.

con chə.

conato urtə2.

conca cuandariddə, conghə1-2.

concavo cupə.

concerto cungirtə1-2.

Concetta Cungettә.

concia conzə2.

conciapelli conzapeddə, pudderə, pədderə.

conciare cungè.

conciarsi cungiarsə.

concimare cungəmè.

concime cungimə.

concludere accapuzzè, conclutə.

conclusione conglusionə, fənətòriə.

concordare appattəmè.

condimento cunzamində.

condire cunzè1.

condito cunzetə.

condito (non, poco) scunzetə.

condizione cundəzzionə.

condoglianze condoglianzə, chə ssalutə.

condominio cundumuìnjə.

condono cundonə.

condotta condottə1.

confessare cumbussè.

confessione cumbussionə.

confessionile cumbussionilə.

confessore cumbussorə.

confettino canəlinə, cuanəlinə.

confetto turràunə, cumbuettə.

confettura marməlletə.

conficcare ‘nzacchè2.

confidare cumbudè, cumbədè.

confidarsi cumbudarsə, cumbədarsə.

confidenza cumbudenzə.

confine cumbuinə, lèmətə.

confondere ‘mbappənè, ‘mbrugghjəlè, ‘ndufuè, ‘mbambalì, ammujunè.

confondersi ‘mbappənarsə, ammujunarsə1, ‘ndufuarsə.

conformare cumburmè.

conforme cumbormə.

confortare cumburtè.

conforto cumbortə.

confratello fratellə.

confrontare cumbrundè.

confrontarsi fè i faccəprovə.

confronto faccəprovə, cumbrondə.

confusione sciusciàcchjə, sciusciamində, cumbusionə, casinə1, babbəlòniə, pəstrìgghjə, pistapistə,

pərəpìcchjə e pərəpàcchjə, ‘mbrugghjəlizzə, burdellə2.

confuso ‘mbappənetə, ‘ndrunetə, combusə.

congedare cungədè.

congedarsi cungədarsə.

congedo cungedə.

congegnare cungəgnè.

congegno cungignə.

congelare chjətrè.

congelato chjətretə.

congiuntura accucchjatàurə.

con gli chi.

congrega cungreghə.

con i chi.

coniglietto cunəgghjuzzə.

coniglia cunègghjə.

conigliera cunəgghjərə1.

coniglio cunìgghjə, uiccəwiccə1.

coniglicoltore cunəgghjerə2.

con il cu.

con le chi.

con lo cu.

connotato connottetə.

cono gelato cartuccə2.

conoscere canosscə.

conoscente canusscendə.

conoscenza canusscenzə.

consacrare cunzacrè.

consapevole cunzapèvələ.

consecutivo a la rignə.

consegna cunzegnə.

consegnare cunzəgnè.

conseguire la promozione passè a la scolə.

consenso accussendə3, cunzənzə.

conserva cunzervə.

conservare arrəpè.

considerando a tənorə a.

considerare cunzədərè.

consigliare cunzəgliè.

consigliere cunzəglirrə.

consiglio cunzìgljə.

consolare cunzəlè.

consolarsi cunzəlarsə.

consolazione cunzəlazzionə.

console conzollə.

consolo cùnzələ.

consorzio cunzòrzjə.

consuetudine usə, usanzə, ausanzə.

consumare spennə, struscə, scannè2, cunzumuè.

consumato cunzumuetə, struttə.

consumo cunzumə.

conta tecchə.

contadinello zappaturiddə.

contadino zappatàurə.

contagiare məsckè2.

contante taccatacchə, cundandə.

contanti (in) taccatacchə, ‘ngondandə, pronda cassə.

contare cundè1.

contatore cundatorə.

contattare cundattè.

contatto cundattə.

conteggiare cundəggè.

conteggio cundə.

contegno cundegnə.

contemplare cundəmblè.

contenitore per lievito cuapasiddə pu luetə.

contentezza cundandezzə, prusciorə, prəsciorə, priscə.

contento cundendə.

continuamente jorə pund’e mumendə.

continuare cundənuè.

continuazione cundinuazzionə.

conto cundə.

conto di (sul) ‘mbaccə a.

contorcersi tòrcəsə.

contorto trajəttetə.

conto terzi (per) a stranjə.

contrabbandiere cundrabannirrə, condrabannirrə.

contrabbando cundrabbannə, condrabbannə.

contrabbando (a) a cundrabbannə, a sottacoppə.

contraccambiare cundracambiè, condracambiè.

contraccambio cundracambiə, condracambiə.

contrada cundretə.

contraddittorio faccəfrondə2.

contraffare falsəfəchè.

contrariare cundrariè.

contrariato cundrarietə.

contrarietà cundràrjə2.

contrario cundràrjə1, ammersə.

contrario (al) allammersə, allangulə, condrè.

contrassegnare ‘nzəgnalè.

contrastare cundrastè.

contrasto cundrastə.

contrattare cundrattè.

contrattempo condrattimbə.

contratto cundrattə.

contravvenzione cundravvənzionə.

contro condrə.

controllare cundrullè.

controllo cundrollə.

controllore cundrullorə.

contromano ammenammersə.

contropelo condrapilə.

controra condrorə.

controvento condravində.

controvoglia condrawògghjə, a sobbastòməchə, condraggènjə.

contusione ‘ndurnaturə.

convenevoli cərəmòniə2, cumbləmendə3.

convento cummuendə.

conversare raggiunè, arraggiunè.

conversazione cumbursazzionə2, trascursə.

convincere convingə, quadrè.

convulsione cumbulsionə.

convulsivo cumbulsivə.

coordinato combletə.

coperchiare attumbuagnè1, ‘ngupurchjè, ‘ndumbuagnè.

coperchietto cupurchjettə, zuffiettə1.

coperchio cupuìrchjə, ualzàunə, tumbuagnə, cuwìrchjə.

coperta cuwertə1, ‘mbuttitə, ‘mbuttətellə, cuwurteddə, mandə1, mandə2.

coperto accumugghjetə, cumugghjetə, cuwirtə, abbugghjetə, accufanetə.

copertone cupurtonə.

copertura cupurturə2.

copiare cupiè.

coppe coppə.

coppette coppittə a vvində.

coppia còcchjə, parìgghjə.

Coppiacoppia Cocchjacòcchjə.

coppia coppia cùcchjə cùcchjə.

coppia (in)  a ccùcchjə.

coppiglia cuppìgghjə.

coppola còppələ.

copripiedi coprəpitə.

coprire cumugghjè, accumugghjè, abbugghjè, cuprì.

coprirsi cumugghjarsə, accumugghjarsə, abbugghjarsə.

copritore cupurturə1.

coraggio curaggə, abbələtè2, faccə2.

coramella strappə.

coratella dəndəciddə, cambanelə1.

Corato Cuaretə.

corda cuànəpə, cordə1.

cordicella curdəceddə.

cordolo cordolettə.

cordone curdàunə1-2, chərdàunə1-2.

corea ballə de San Vitə

coricare culcuè, colchə.

coricarsi culcuarsə.

cornacchia curnàcchjə, ciaulə.

cornamusa ciarameddə.

corner cornə3.

cornettino curnìcchjə.

cornice curniscə, zenefrə.

cornicione curnəcionə.

corno cuernə.

Cornodoro Cuernədorə.

cornuto curnutə, chərnutə, curnutə magghjetə.

corona cronə1, coronə1.

corpetto bustinə2.

corpo cuerpə.

corpo (in) ‘nguerpə.

corporatura curpuraturə.

corposo testə1.

Corpus Domini Cuerpəsəddòmənə.

Corrado Currerə.

corredo curredə.

correggere curreggə.

correggia crəsciulə.

corrente d’aria correndə2.

corrente elettrica correndə1.

correntino currəndinə.

correre fuscə2, corrə, scappè, fuscia fuscə.

corriera postelə.

corriere currirrə.

corrispondere corrəsponnə.

corsa corsə2.

corsetto cində1, cənduddə.

corso corsə1-3.

corta cortə3.

corte cortə2.

corteggiare gì rertə a.

Corti (i) i Curtə.

cortile wurtìgghjə.

corto curtə.

corto e malcavato curtə e meləcavetə.

corvo cuervə.

cosa càusə2.

cosa bella cocò1, bebbellə, chəchərəzzosə.

coscetta cussəteddə.

coscia cossə.

coscienza cusscenzə.

coscienzioso cusscənziusə.

cosette ciòtələ.

così acchəssì, dachəssì, adachəssì.

così cosà adachəssì adachəddè, dachəssì dachəddè.

cosina quaseddə.

costare custè, vənì3.

costata custetə2.

costato custetə1.

costipato ciamurretə.

costo sunetə2.  

costo (ad ogni) pə tuttə i mutivə.

costoletta spatuccə.

costringere custrengə, mettə l’essə ‘ngannə.

costrizione forzə2.

costruire custruì, frabbəchè, fabbrəchè.

cotica scuerzə1, scurzinə.

cotogna chətugnə1, cutugnə1.

cotognata cutəgnetə.

cotone chettonə, cuttonə.

cotta cottə3.

cottimo còttəmə.

cotto cuettə2, cottə1, ‘ngulustretə.

cottoia cucèvələ1.

cottoio cucìvələ1.

cottura cutturə, chətturə, cottə2.

covare cuwuè.

covata cuwuetə.

covone regnə.

cozza cozzə1.

cozzaruolo cuzzarulə.

crac trətacchə.

crampo ranghə.

Crautto Crawuttə2.

cravatta scollə.

cravattino scullinə.

Crealasso Crəjalassə.

creanza crianzə.

creare crəjè.

credenza buffəttinə, credenzə, buffè2.

credere cretə, pənzè, putè3.

credito crədenzə.

credito (a) a crədenzə, a cuppunə.

credulone pàurə a jiddə.

cremastra camastə.

crepacuore sckattacorə.

crepare crəpè, sckattè.

crepato crəpetə.

crepitare sckattəscè.

crepitio sfracchətizzə, scuattiscə, sckuattiscə.

crescere cresscə1.

crescita crəsscenzə.

cresima crèsəmə.

cresimare crəsəmè1.

cresta cristə2.

creta cràitə.

cretino ‘mbàmbərə, scəmecchə, trəmàunə2, cətràunə.

cricca crosckə, ghenghə.

Cricco e Crocco Cricchə e Crocchə.

crine grinə, crinə.

cristalliera crəstallirrə, vətrinə.

Cristo Cristə1.

critica trìtəchə.

criticare arrasscə, trətəchè.

croccante sfrəzzəlendə.

crocchia tuppə.

crocchio cròcchjə.

croce croscə1-2-3.

croce (in) ‘ngròuscə, ‘nghətturə.

crocevia crocəvì, crauscəvì.

crocicchio spartəvində.

crocifiggere cruggəfəssè.

crocifisso cruggəfissə.

crollare scuffulè.

crosta scuerzə2-3.

crosticina scurzeddə.

crudo crutə.

cruna culə də l’echə, buchə də l’echə.

crusca canìgghjə1.

cruschello trətellə.

cubacuba cubbacubbə.

cuccagna cucagnə.

cucchiaietta cucchjareddə1.

cucchiaino cucchiarinə.

cucchiaio cucchierə1, cazzə2.

cucchiaio scolapasta cucchiera rannə.

cuccia (a) a cuccə.

cucciolo cagnelə, cuagnelə.

cucco cucchə2.

Cuccovascia Cuccuwescə2.

cucina cucinə.

cucina a culo di monaco cucinə a culə də mònəchə.

cucina a vapore cucinə a vaporə.

cucinare coscə, cucənè, ‘ngulustrè.

cucinino cucəneddə.

cucire cosə.

cucito cusutə.

cucitura cusəturə.

cucù cucù.

cucuzza chəcozzə, chəcuzzə.

cuffia scùffjə

cuffietta cuppulècchjə.

cugina cugginə, cuggìnəmə, cuggìnətə.

cugino cugginə, cuggìnəmə cuggìnətə.

culata culacchjetə.

culatta culazzə.

culetto culiddə.

culi neri culəgnurə.

culla nechə1.

cullare annachè, cutəlè2.

culletta nacoddə.

culo culə, prosə, trəbunelə, tarallə2.

culo (in) ‘ngulə.

Culopizzuto Culəpəzzutə.

Culo di piombo Culədəchjummə.

culone culacchjàunə.

Culonero Culəgnurə1-2.

cumulonembo trəgghjàunə1.

cuneo cugnə, vəròcchələ1.

cuoca cochə.

cuocere coscə1.

cuoco cuechə, cucənirrə.

cuoio cuàirə, suwattə.

cuore corə.

cupo cupə.

cura curə.

cura (con) gesə gesə, cherə cherə.

cura (in) ‘ngurə.

curare curè.

curiosa crəjàusə1.

curioso crəjusə1.

curva gəratàurə.

curvo acciummuetə.

cuscinetto cusscənettə1-2.

cuscino cusscinə.

custode custodə.

custodire custədì.