Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

B b.

babbeo babbèjə, babbəjònə, amuinə1.

bacato bachetə.

baccalà baccalè, buaccalè, pennə də baccalè.

baccano josə, ferə.

baccello cuzzulìcchjə, cuèzzələ.

bacchetta bacchettə.

bacetto uasiddə.

baciare uasè.

baciarsi uasarsə.

baciatura faccioddə2.

bacinella wucəlettə.

bacio uesə.

bacio a pizzicotto uesə a pəzzəchiddə.

baco da seta tatarannə2.

badare abbadè, badè, tənè quitə, jalzè n’ècchjə.

baffetto mustazziddə.

baffo mustazzə1, baffə.

Baffone Baffonə.

bagnare ammuddè, bagnè, abbagnè, vəsscəlè.

bagnarsi abbagnarsə, vəsccəlarsə, ammuddarsə, bagnarsə.

bagno cessə, rətrè, bagnə1-2, buagnə1-2, uagnə.

baionetta bajonettə.

balbettare scialpè, ‘ndrattagghjè, ‘ndartagghjè, trattagghjè.

balbuziente scialpə, caccà.

balcone loggə, luggettə.

balestra valestrə.

balla ballə1, ballettə, puttanetə.

ballare abballè, fè do zumbə, ballè.

ballatoio ballaturə.

ballo ballə2, do zumbə, abballetə, balletə.

balordo schepəsciurnetə.

balza giralittə.

bambina cuagghjareddə, crəjaturə, nənnellə, nənì, crəjatureddə, frùsckələ2.

bambino purrəpurrə, frùsckələ2, crəjaturiddə, munənnə, cuagghjariddə, crəjaturə, mənunnə, nənnillə, nənì.

bambola pupə, bàmbələ.

bambolone puponə1.

banalità scienzə pəcurinə.

banca banghə1.

bancarella bangareddə.

bancario banghirrə.

banchiere banghirrə.

banchetto chepəcanelə, banghettə, carnerə.

banco banghə3, buanghə, uanghə.

bancone buangonə.

banconota canapàunə.

banda bannə2.

banda dei ceci fritti bannə də cìcərə frittə.

bandana menzavannə.

banderuola voltabbandìrrə, uoltabbandìrrə, bannariolə.                                                                                      

bandiera bandirrə, bannerə.

banditore scittabbannə, buannə.

bando bannə1, buannə, scittabbannə.

bandolo cuepə.

bara tautə, bawùgljə2, quattə tàulə, tautiddə.

baracca barracchə.

baraccone barracconə1-2.

baraonda diasillə.

barattare fè a ccangə.

barba varvə.

barba a (in) alla faccə də.

barbabietola barbapitə.

barbiere uarəvirrə, varəvirrə, tagghjapilә.

barbieria salonǝ.

bardare bardè.

bardella vardeddə.

barella uajardə.

barese baresə.

bargiglio rəcchjinə2.

Bari Berə.

barilaio uarrəlerə.

barile uarrilə.

barone baronə.

barra varrə, uarràunə.

barracano barrachenə.

barriera barrerə.

Bartolomeo Bartələmuè, Martumuè, Memè.

barzelletta scuambəlottə, scambəlottə.

basarsi basarsə, abbasarsə.

basco bbaschə.

bascula bascùgljə, pascùgljə.

base besə.

basilica basìləchə1.

basilico basìləchə2.

basola chjanghə, bàsələ.

bassa cortə3.

bassa macelleria (di) murtizzə.

bassina curtəleddə.

bassino curtəliddə.

basso curtə, bonghettə, vasscə.

basta afescə.

bastaio masterə.

bastardo figghjədəminzemminzə, mulàcchjə, bastardə.

bastare (ab)bastè, avastè.

bastiancontrario madema cundràrjə.

bastimento bastəmendə.

basto mastə, bastə.

bastonare acciupuddè, ciupuddè, fè na paləjetə, carəchè2, mazzəjè, fəchəjè, ammarangè, dəfrəsckè, paləjè, ləsscè u puilə, spatəlè, sunè, ammasunè, rombə i cornə, strascəddè.

bastonata paliatonə, mazzəjetə2, strascəddetə, paləjetə, fəchəjetə,.

bastonato mazzəjetə1.

bastoncino mazzareddə1-2.

bastone bastonə1-2, ràmənə, fustə.

batosta sciarəscetə.

battaglia battàgljə.

battagliare battagljè.

battaglio sm. dəndìnghələ1-2, uattàgghjə, tuzzəlìcchjə.

battente andə2, tuzzəlìcchjə, wattàgghjə.

batter d’occhio (in un) jind’a quannə tə l’è dittə, ‘nd’a quannə tə l’è dittə, vistə nan vistə.

battere abbattə1, azzuppuè2.

battere a macchina scrivə a mmàchənə.

batteria battarì.

batterio batterə. 

battesimo battèsəmə.

battezzare battəscè, vattəscè.

battezzato battəscetə, vattəscetə.

battibeccare fè jirr’e jorrə.

battibecco lətəchizzə, jirrə e jorrə.

batticarne battәcarnә.

batticuore sbattəmendə də corə, battəcorə.

battimuro pualmə2.

battipanni battəpannə.

battito bàttətə.

battola tricchə-tracchə, tacculeddə, tacculàunə.

batuffo batuffə.

babau paponnə.

baule bawùgljə1.

bava vevə3, sckumuàgghjə.

bavetta varvareddə.

bavoso vavusə.

bazar bazzarrə.

beato bəjetə, vəjetə.

Beatrice Viatriscə.

beccaccia bəccaccə1-2.

beccafico fucètələ.

beccare pəzzəlè1.

beccata pəzzəletə1.

becchino precamuertə.

becco becchə, puìzzələ.

beccuccio bucchəngiddə1-2, buccuccə1.

beduino bəduinə1-2.

befana befenə

belare sckamè.

bel bello frisckə frisckə.

bella bellə3.

bellino bəniddə.

bellina bəneddə.

bello berəfattə, bellə1, ‘nzistə1.

bello (sul più) o mègghjə, o muègghjə.

bel po’ (un) nu buenə picchə.

bemberg bembergə.

benda lanzəteddə.

ben bene bellə bellə.

bene buenə1-2-3, bonə3, dəlussə2, bellə2.

benedica! bənədichə!

benedire bənədiscə.

benedizione bənədəzzionə.

bene mio benəmì.

benfatto berəfattə.

Beniamino Amuinə1.

benino awandannə awandannə, buenariddə2, bonareddə2.

benzinaio bunzənerə.

beone jìnghjə e scrummə, jignə e scrummə.

Berardino Vənardinə.

bere bevə, bəcchərəscè, ‘nzacchè3, bumbə, vevə1.

Berlocuicchio Bərləcuìcchjə.

bernoccolo pràunə1.

berretta berrettə1.

berretto scuffulìcchjə, cuppulìcchjə, cuppulinə, bustinə1, buartinə, berrettə2.

bestemmia jastàimə.

bestemmiare jastəmè.

bestemmiatore jastəmatàurə.

bestia vèstjə, bèstjə.

bestiola frùsckələ1.

bestione bustionə.

betoniera betonirrә.

Bettina Bəttinə.

bevanda bəvandə.

beverone buwuronə, vurvəronə.

bevi vivə2.

biada bəjevə.

Biagio Bəjesə.

biancheria biangarì, rrobbə.

bianchetto bianghettə1-2-3.

bianchina bianghinə.

bianco bianghə1.

bica strəjelə.

bicarbonato carbunetə.

bicchierata bəcchərəscetə.

bicchiere bucchirrə.

bicchierino bucchərinə.

bicchieruccio bucchəruccə.

bicicletta bəcəclettə.

biciclettaio bəcəclətterə.

bidello bədellə.

bidè bədè.

bidonare fè u bədonə.

bidone zirrə, bədonə1-2, budonə1-2.

bidoncino ramerə3.

bietola jàitə, jàitə frischə.

bifolco ualenə.

biglietto bugliettə.

bignè sciù1.

bigoncia uòtənə.

bigotto pəzzechə1-2, bəzzechə, puzzechə.

bigotta bəzzochə, pəzzochə.

bilancia vəlanzə, vəlanzonə

bilancino vəlanzinə.

bile abbilə, bilə, iblə, ablə.

biliardino bugliardinə.

biliardo bugliardə.

bimbina nənì.

bimbino nənì.

binocolo bunòchələ.

bionda pəlosscə, biondə.

biondo pəlusscə, biundə.

birbante jaləjotə, brəbbandə.

birbantello curnutiddə.

birichina frusckəlècchjə.

birichino frusckəlìcchjə.

birra birrə.

bisaccetta vəsazzeddə.

bisaccia vəsazzə.

bisbiglio ciu ciù, zurrəzərrə.

biscotto pastə2, buscottə.

bisestile bəsestə.

bislungo avvisəlegnə.

bisognare abbusugnè, busugnè.

bisogno abbusegnə, busegnə.

bivio bìvjə.

bivomere dowembrə.

bizza puiccə, piccə.

bizzeffe (a) a bəzzeffə, asscittə.

blenorrea scolə2.

blocco blocchə.

bloccare blucchè.

bloccato ‘ngrəppetə.

blue jeans blugginzə, ginzə.

blusa blusə.

bocca uocchə.

bocca (in) ‘mmocchə.

bocca di leone boccaləjonə.

boccale buchelə.

boccaletto bucalettə.

boccata bucchetə, buccuetə, tirə2.

bocchino bucchinə1.

boccia boccə2.

bocciarda buggiardə.

bocciardare buggiardè.

bocciare abbuccè, azzuppuè1.

bocciolo cucumueddə.

boccolo bòcchələ.

boccone muèzzəchə, scàzzəchə.

bocconotto bucchənottə.

boccuccia wuccoddə.

boia bbojə1.

boiacca bujacchə.

boiaccare bujacchè.

boiata cachetə3.

boicottare trumbuè3.

bolla ‘mboddə, uoddə.

bollente scallendə.

bolletta bullettə.

bolletta (in) ‘mbollettə.

bollire fervə1, bullì, cuacquarascè, vugghjəscè, wugghjəscè.

bollito brotə, allessə.

bollo bullə.

bollore vùgghjə, wùgghjə.

bomba bombə.

bombola bombə du gassə.

bomboniera bombonirrə.

bona bonə2.

bontà bondè.

borbottare burbuttè.

borbottio paternostə du lupə, mutәsenә.

bordello burdellə1, casinə2.

borderò burdəronə.

bordo bbordə.

borea uàirə, bòrəjə2.

boria bòrəjə1.

boriosa rannəzzàusə.

borioso pagghjusə, rannəzzusə, sparəməmbittə, buriusə, uawà, fumusə.

borraccia burraccə1.

borragine burràscənə, burraccə2.

borsa vorsə1, borzə1, buggə1.

borsa dell’acqua calda borzə dǝ l’acqua callə.

borsapastori pisciapastàurə.

borsetta borzettə.

borsone burzonə.

boscaglia wuscàgghjə.

Boscariello Wuscariddə.

boschetto wuschettə.

bosco uoschə.

bosso bossə2.

botola cuatarattə, catarattə1-2, bòtələ.

bottaio wuttarulə.

botte fəchəjetə, mazzetə, tərətinghə e tərətanghə2, spatəletə, poppò, stòzzərə, fichə2, uottə.

bottega pətàjə.

bottegaio funəchirrə.

botticella wuttəceddə, wuttəciddə.

bottiglia buttìgljə, boccə1.

bottiglietta bottiglietta.

bottiglione buttəglionə, jarafonə.

botto bottə3.

bottone buttàunə1.

bouquet buché1.

bovini buwinə.

braca vrechə.

bracciale vrazzelə, vrazzulə.

braccialettə braccialetto.

bracciante bracciandə.

bracciata vrazzetə.

braccino vrazzuddə.

braccio braccə, vrazzə.

braccio (in) ‘mbrazzə.

brace vrescə1.

braciere frascerə.

Bradano Vràtənə.

branco morrə1.

bravata uogghjardì, bravurə.

bravo brevə, tochə, all’usə.

brecciame breccə.

bretelle trandə1.

briccone cazzacarnə, ‘mbamàunə.

briciola məddìchələ.

brigadiere brəgadirrə.

brigante brəjandə.

brigare fè cartə falzə.

Brigida Brìggədə.

brillare alluscè, luscè, brəllè.

brindare bəcchərəscè, brəndè.

brindisi brìndəsə1-2, brìnnəsə.

briscola brisckə.

brivido frəddəlizzə, grìnzələ.

brizzolato sturnə1.

brocca àmələ, rəzzàulə, ruzzuleddə, ruzzulə, rəzzulə, ruzzuliddə, cìcənə, giarlə.

broccato brucchetə.

brocchetta aməlìcchjə, aməliddə, cicəniddə, giarleddə.

broccoletto mugnəlìcchjə.

broda cəliscə.

brodaglia jacquapəsciusscə.

brodiera brodirrə.

brodo brotə, brodinə.

brodoso brədosə.

bronchite brunghìtə.

broncio mussə2, ‘ngagnə.

brontolare brundəlè, ruscətè.

brontolone rusciarulə.

bruciacchiare abbambè2, avvambè2.

bruciacchiato abbambetə.

bruciare abbruscè, bruscè, jusckuè.

bruciarsi abbrusciarsə, brusciarsə, jardəsə.

bruciato abbruscə.

bruciore brusciorə, jusckòrjə.

brufolo raniddə2.

brunetto wurnazzillə.

brusca bruskə.

bruschetta fedda rossə.

bruscolo uìttələ2, sckàuscə, scàuscə. 

brutto melə2, bruttə1, bruttəfattə.

brutto male bruttə melə.

brutto segno meləsignə.

bua bubbù1, bù.

bucare scrawuttè, crawuttè, buchè2.

bucatino mbrəcciatiddə.

bucato buchetə1-2.

buccia scorzə.

buchino buchìcchjə, bucuìcchjə, bucariddə.

buco  crawuttə1, buchə, cacaturə2.

budello ‘ndremə.

bue uofə, uovə.

bufala bùfələ.

bufalo bùfələ.

bufera sərratinə.

buffet buffè1.

buffonata purgənəddetə.

bugia portacannelə, buscì, alla buscì.

bugiardo busciardə1.

bugiardone busciardàunə.

bugliolo ruannə.

buio ascurə, scurə2.

buio (al) all’ascurə.

bulbo dell’aglio chepə d’àgghjə.

bulletta taccə.

bullone pirnə, puirnə.

bum bummə, zummə, pappalè.

buona bonə1.

buona (alla) a papòcchjə.

buona cera bonacerə.

buonanima bonànəmə.

buona salute (con la) chə la bona salutə.

buonasera bonaserə.

Buoncammino Buongaminə.

buongiorno bongiornə1-2.

buono buenə2, bunnə.

buono a nulla bədonə2, schiappə.

buonora (di) a pprima matinə.

buon peso bonpesə.

buontempone prəsciandirrə sciambagnonə.

buonuomo buenommə.

bure puetə2.

burrino mandechə.

bussare tuzzəlè, bussè.

bussata tuzzəletə.

busso bussə.

bustarella mazzettə1.

buttare scəttè.

butterato pəzzəletə2.