Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

A a.

abate abbetə.

abazia abbazzì.

abbacinare accəchənè, cəchənè.

abbacinamento òcchjerə caliddə caliddə.

abbacinato accəchənetə, cəchənetə abbaglietə.

abbagliare accəchənè, cəchənè, abbagliè.

abbaglio abbàgliə, cialambə.

abbaiare sckamè.

abbaiamento sckamizzə du cuenə.

abbaiata sckamizzə du cuenə.

abbaino lucәrnerә.

abbandonare abbandunè, lassè, allassè.

abbandonarsi abbandunarsə.

abbandonato abbandunetə.

abbassare abbasscè, calè2.

abbassarsi abbassciarsə, abbachè.

abbassato abbasscetə.

abbasso abbasscə2.

abbastanza buenariddə, bastandamendə.

abbattere abbattə2.

abbattersi abbəlirsə.

abbattuto abbacchietə.

abbecedario səllabbàrəjə.

abbellimento abbelləmendə.

abbellire abbəllì.

abbeverare abbuwurè.

abbeveratoio pilə1, pulonə, pəloddə. 

abbicare ammajətè.

abbigliare aggiustè2.

abbigliarsi mutarsə.

abbigliamento wustəmendə.

abbinare accucchjè.

abbisognare abbusugnè, busugnè.

abboccamento appunamendə.

abboccato trasutə2.

abbonamento abbunamendə.

abbonare abbunè2.

abbonarsi abbunarsə.

abbondante abbundandə, scənnendə.

abbondanza abbunnanzə, sàzzjə.

abbondare abbunnanzəjè.

abbordare abburdè.

abborracciare azzavattè, accialləddè, arrabattè.

abborraccione accialləddusə.

abbottonare appundè2, abbuttənè.

abbottonarsi appundarsə1.

abbottonatura abbuttənaturə.

abbracciare abbrazzè.

abbracciarsi abbrazzarsə.

abbreviare abbrәviè.

abbronzare abbrunzè, gnurucuè2.

abbronzato abbrunzetə, gnurucuetə2.

abbruciacchiare abbambè2, avvambè2.

abbrustolire ‘mbrustəllì, abbrustəllì.

abbuffare abbuffuè.

abbuffarsi abbuffarsə.

abbuffato abbuffuetə.

abbuffone affràcchjìvələ.

abbuonare abbunè1.

abburattare abburattè.

abdicare rənunzəjè.

abile àbbələ, jàbbələ.

abilità abbələtè1.

abisso abbissə1.

abissino abbəssinesə.

abitabile jautablə.

abitare jautè, vautè, stè də chesə.

abitazione rəcàpətə1.

abito custumə, àbbətə, vestə1, vustitə, wustitə.

abituare abbətuè, ‘ngarnè1, avvəzzè.

abituarsi abbətuarsə, pəgghjè l’allisscə, pəgghjè la menə.

abitudine abbətùdənə, usə.

abomaso cindəpezzə.

aborto abbortə.

abortire abburtì, frascè2.

abrasione rasckaturə1.

abruzzese abbruzzesə.

abusare abbusè, fè carn’e puercə.

abuso abbusə, carn’e puercə.

accadere arrəcapətè, rəcapətè, capətè.

accalappiacani ‘nguappachenə, ‘ngappachenə.

accalorare accalurè, ‘ngalarè.

accalorarsi accalurarsə, appəccè.

accanirsi accanagghjarsə.

accantonare accandunè.

accaparrare ‘ngaparrè, angaparrè.

accapponare səndə i carnə pìzzəchə pìzzəchə, aggrəzzəlè i carnə, arrəzzarsə i carnə.

accarezzare accarəzzè.

accartocciare accartuccè.

accasare accasè, marətè, spusè, ‘nzurè.

accasarsi aversə, marətarsə, ‘nzurarsə, accasarsə, spusarsə.

accatastare accatastè1-2.

accatastatore maitatàurə.

accattivarsi arruffianarsə

accattone pəzzendə1.

accavallare accavaddè1, ‘ngalvachè.

accecare cəchè.

accecarsi accəcarsə, cəcarsə.

accellerare accəllərè.

accendere appəccè1.

accendisigari machənettə2.

accennare azzənnè.

accerchiare ‘ngərchjè.

accertare appurè.

accetta accettə, accəttuddə.

acchiappare avè addognə, awandè, acciaffè, angappè1, ‘ngappè1.

acchiappamosche angappamòschələ.

acchiappatopi surəcuaterə.

acchio àcchjə.

acchito (di primo) a prim’atticchə.

acciaccato frəchetə.

acciacco 1.

acciaio azzerə.

accidentato accədəndetə.

accidente joccə, accədendə.

accidenti! chepə de stezzə!

accidenti di sfaccimə də.

accigliarsi accərè, appennə la cerə.

acciuga aliscə.

acclimatarsi accləmatè.

accoccolarsi accuccularsə.

accoglienza accugghjenzə.

accollare accullè.

accollarsi accuddarsə.

accoltellare accurtəddè.

accomodare accumutè, aggiustè, rəparè, arrangè.

accomodarsi assəttarsə.

accomodante cucìvələ2, cucèvələ2.

accompagnamento accumbagnamendə.

accompagnare accumbagnè.

acconciarsi accungərtarsə.

acconsentire abbuzzè, accussendə1.

accontentare accundandè.

accontentarsi accundəddarsə.

acconto accundə1.

accoppia a undici accòcchjə-a-ùnəcə, brisckə-e-brasckə.

accoppiamento accucchjamində.

accoppiarsi accucchjarsə, frəchè3.

accoppiare accucchjè, accacchjè.

accoratoio scannaturə2.

accorciare accurcè.

accordare accurdè1.

accordarsi accurdarsə, accumutarsə.

accordatore accurdatàurə.

accordatura accurdaturə.

accordo accuerdə.

accorgersi addunarsə, avvèrtəsə.

accorrere arrutè2.

accosciarsi accuccularsə.

accostare accustè, arrunzè.

accostumare accustumuè.

accovonare strəjalè.

accucciarsi accucciarsə.

acculare annarvəlè, narvəlè, ‘ndraulè, dè ‘ndretə1.

acculattare ‘ngulazzè.

accumulare ‘nzumulè, accandunè.

accusa accusə.

accusare accusè.

acerbo jacrə, arestə1.

acetilene acitolè.

aceto acitə.

acetosella posckə.

acetoso acətognə, acizzә.

acino àscənə.

acne fərvəlitə.

acqua acquə1, jacquə1.

acqua in bocca zippə ‘mmocchə1.

acquaiolo  acquajullə1-2.

acquaneve jacquanàivə.

acquaragia acquə də resə.

acqua santa acquasandə.

acquasantiera pilə də l’acquasandə, acquasandirrə.

acquazzone rummə də jacquə.

acquedotto acquedottə, uacilə2.

acquerugiola acquə di mamunə.

acquietare accujesscə, accujatè, accalamè.

acquietarsi accujèsscəsə, accujatarsə.

acquisto acquistə.

acquolina canajàulə.

acquoso acquìscənə.

acre jacrə.

acufène surdəllinə.

acustico pəssendə.

adagio adaggə, chjenə.

adattare adattè.

adattarsi adattarsə.

adattato adattetə1.

adatto all’usə.

addebitare addəbətè.

adempiere adèmbjə.

addensare addənzè.

addentare  trè a muèzzəchə

addestrare ammajəstrè.

addiaccio (all’) o sərenə.

addio addìjə, stattə bbuenə, stattə bbonə.

addirsi addiscə.

addobbare addubbè.

addolcire addulcesscə.

addolorare addulurè.

addolorato adduluretə.

addomesticare dumuè, addəmestəchè.

addormentare spappagnè, scapuzzè4, ‘ndrupuè, pəgghjè sennə, pəgghjè u sennə, scappè a sennə, cuagghiè2.  

addormentarsi pəgghjè u sennə, acquacuagghjarsə, pəgghjè sennə, addurmèsscəsə1, appapagnarsə, durmèsscəsə1.

addormentato appapagnetə.

addosso ‘ngueddə.

adempiere adèmbjə.

adenite inguinale bubbonə1

adesivo ca s’appìzzəchə.

adesso mo, mo mo.

adirato jaltaretə, ‘ngujatetə.

adocchiare mənè l’ècchjə, ammənè l’ècchjə, aducchjè.

adolescente uagnàunə.

adolescenza gəvəndutə.

adoperare aduprè.

adorare adurè2.

adorazione adurazzionə.

adottare aduttè.

adottivo aduttivə.

adozione aduzzionə.

adulare ‘ngənzè, alləsscè1, jongə2.

adulatore ca sepə ‘ngənzè, ca sepə alləsscè, lecchinə.

adulazione ‘ngənzamində.

adultero  ca sə tenə la cummuerə.

adulto rannə.

aereo arioplenə, apparècchjə.

aeroporto cambə d’aviazionə.

afa àrja pəsandə, callə2.

affabile affàbələ, allamenə.

affamato allupuetə.

affanno sobbafietə, affannə.

affannoso  cu sobbafietə.

affare afferə, bəsənissə.

afferrare avè addognə, awandè, acciaffè, angappè

affettare fəddəscè, affəttè2, ‘mbanè2.

affettata mujәnàusә.

affettato mujәnusә.

affetto affəzzionə.

affezionarsi affəzziunarsə.

affibiare affəbiè.

affilacoltelli affilacurtiddə.

affilare ammulè, affəlè, sturnì.

affilato tagghjendə, affəletə. 

affilettare fè i chjamində.

affittare affəttè1.

affitto affittə.

affittuario fəttuàriə.

afflitto afflittə, scunzuletə.

afflosciato ammusscetə.

affluenza del latte rənətàurə.

affogare affucuè.

affogarsi affucuarsə, nəcharsə.

affollato chjinə də cristəjenə.

affondare affunnè.

affossare affussè.

affrancare mettə u franghəbullə.

affresco pətturə ‘mbaccə o puaràitə.

affrettarsi spəcciarsə, sfuddənè.

affrontare affrundè.

affronto attaccə, affrondə.

affumicare affuməchè, ‘mbumuè.

affumicato affuməchetə, ‘mbumuetə.

afono senza vàuscə.

afta cianghə.

agevolare aggiuwulè.

agevolazione aggiuwulazzionə.

agghiacciare agghjaccè.

agghindare ‘mbupuazzè.

agghindarsi ‘mbupuazzarsə.

aggiogare sciungè, mettə u sciù.

aggiungere asciongə1, ammənè3, mənè3.

aggiunta scənnətàurə, sciondə.

aggiustare aggiustè1.

aggiustamenti aggiustimə.

aggomitolare gnumurè.

aggradare sunè, piacì.

aggraziato aggrazietə.

aggrinzire arrappè.

aggrinzirsi arrapparsə.

aggrinzito arrappetə.

agguato  traniddə. 

agibile aggìbbələ.

agibilità aggəbbələtè.

agilità aggələtè.

agio aggə.

agitare aggətè.

agitarsi fè melə sagnə.

agitato squitə, aggətetə.

agitazione meləsagnə, aggətazzionə.

agli e.

aglio àgghjə1.

agnellino frasciatizzə, frascətizzə, ainiddə, agnədduzzə.

agnello ainə, agniddə, àinə du furrerə.

ago echə, cussceddə.

agonia agunì.

agonizzare dè i saccagnetə, stè fatì də mortə.

agoraio acarulə.

agostino austəniddə, Austinə.

agostinella austəneddə2.

agosto austə.

agrimensore agrimenzorə, cumbassatàurə.

agrimonia cacalandriscə.

ahm ammə.

ah sì pappalè.

ai e.

aia àirə.

aiutare ajutè.

aizzare mettə fuechə, mettə stusciddə.

al o.

ala sciddə.

ala rotta (con) scəddetə.

alba primorə.

alba al tramonto (dall’) da sàulə a sàulə.

albeggiare allucesscə.

alberello arvəlìcchjə, jarvəlìcchjə, jammèttələ.

albergo alberghə.

albero jarvə, arvə.

albero della cuccagna pàlljə.

albero di pioppio arvə di chiuppə.

albicocca vərməcocchə.

albicocco arvə di vərməcocchə.

albino bianghə2, chə la jàulə du cunìgghjə.

albume bianghə də l’evə.

alchermes  rəsòljə russə. 

alcool spuirdə, spirdə, spuirdə d’abbruscə, spirdə d’abbruscə.

aldilà cuddə munnə.

aleatico ləjàtəchə.

Alfa Alfə.

alfiere portabandirrə.

Alfonzo Fonzinə.

alice aliscə.

alimentare mettə fuechə, dè a mmangè.

alimenti mandənəmendə2,  muandənəmendə2.

alito vevə2.

alle e.

allacciare allazzè.

allagare allajè.

allappante allappusə, lappusə.

allargare allarəjè, sckafanè.

allargato sckafanetə.

allarmare allarmè.

allattare dè la mennə.

alleggerire alləggərì.

allegria prəscizzə, prəsciorə, prusciorə.

allegro allegrə.

allenare allənè.

allentare alləndè1.

allentata lendə1.

allentato lində2.

allevare cresscə2, addəvè.

alleviare alləggərì.

allietare fè prəscè.

allineare allənəjè, arrəgnè.

allineato arrəgnetə, o rignə.

allo o.

allodola tuppənghepə, tragnàulə, paccioddə.

alloggiare alluggè.

alloggio rəcàpətə1.

allontanare allundanè, alləccè.

alloppiare dè la papagnə.

allora tannə, tannə tannə.

alloro làurə2.

alluce dəscəttonə.

alluce valgo cəpoddə o puetə.

alludere  fè capesscə ca.

allungare allugnè.

allungare le mani ammənè la ciambullinə.

alluvione luvionə.

alt! bona!

alta spicascəletə, jertə2, jaltə.

altalena ‘ndronə, dindolò.

altalenare mənè e ‘ndronə.

Altamura Jaltamurə.

altamurano jaltamurenə, tamurenə.

alterare cangè1-2.

alterazione jaltarazzionə.

altare alterə.

alternarsi  fè na voltə junə na voltə l’altə.

altezzosa rannəzzàusə.

altezzosità rannezzə.

altezzoso rannəzzusə, sparəməmbittə.

altitudine  pəsələtùdənə.

alto  pèsələ, jirtə, jaltə, spicascəletə.

alto (in) ‘mbèsələ, ‘nzànzərə.

altolocato ‘mbortandə.

altrettanto naltettandə, parəmendə.

altrimenti ca sə no, cə sə no, dəversamendə.

altro altə, jaltə.

altro che jaltə ca, puwa.

altro (un) naltunə.

alveare aperə, laperə.

alzare jalzè.

alzare il gomito chjəchè u jùvətə.

alzare i tacchi tacchəjè.

alzarsi jalzarsə.

amante cummuerə2, cumbuerə2, mandənutə.

amare amè.

amarena marenə.

amaro amerə1.

amarognolo amaròrəjə2, amarognə.

ambasciata ambasscetə.

ambasciatore ambassciatàurә.

ambasciatrice ambassciatàurә.

ambiguo fottacumbuagnə.

ambrato vəlunnə.

amen ammennə.

Amedolaggine Amənəlàscənə.

America Amèrəchə.

americano mərəchenə.

amicizia məcìzzjə, aməcìzzjə.

amico amichə.

amido pòsəmə.

ammaccare ammacchè.

ammaestrare ammajəstrè.

ammalarsi cadè maletə.

ammalato maletə1.

ammaliare affatturè.

ammassare appattəddè1, ammassè.

ammassato appattəddetə.

ammattonatura mattunetə.

ammazzare accitə.

ammettere azzəttè.

ammiccamento zennə.

ammiccare azzənnè.

ammodo adattetə2.

ammollare ammullè.

ammonire fè la scolə a.

ammonticchiare ammundənè.

ammorbidire arrəmuddè, ammurbədì.

ammosciare ammusscè, ammusscəlè.

ammucchiare accufanè.

ammuffire ‘mbalcənè, ammuffì.

ammuffito ‘mbalcənetə, mbalumuetə, mucuetə.

ammussarsi ammussarsə2.

ammutinare rəbbəllarsə.

amnistia amnəstì.

amo cuerchəciddə.

amore amorə.

amoreggiare fè amorə.

ampio jàmbələ.

amputare tagghjè.

analfabeta nalfabbetə.

Anastasio Stesə.

anca scianghə.

anche se purə ca, bunnə bunnə ca.

anche tu tuwaldə.

ancheggiamento ninghənanghə.

ancheggiare stòrcəsə, annacarsə, sturciarsə, fè ninghənanghə.

ancora arretə1, angorə1.

ancora! e dallə!, e zummə!.

andana andə4.

andando scennə3.

andante andandə.

andarci capè2.

andare scì, gì, purtarsə2.

andare di corpo gì da cuerpə.

andare incontro assì dananzə.

andare in giro gì cəddannə.

andare male averlə (pəgghjarlə) ‘mbaccə o nesə.

andare per asparagi spargəscè.

andarsene scirəsinnə1.

andata sciutə.

andatura camənaturə, tərətinghə e tərətanghə1.

andazzo andamendə.

Andiamocene Scəməninnə.

andirivieni vè e vinnə.

anello aniddə, rannəchelə, cuatəniddə, catəniddə.

anellino anədduzzə, anəllettə.

anemoscopio bannariolə.

anestesia addùbbjə.

anestetizzare addubbiè.

anfora rəzzàulə.

anfora per l’olio capasiddə (cuapasiddə) də l’ègghjə.

angelo àngələ, Jàngələ.

angoliera angolirrə.

angolo puzzulə, àngulə, gəratàurə.

anguria mulàunə russə, mulàunə annacquə.

anima ànəmə.

anima (all’) alànzəchə, cappədəcà!

animale anəmelə.

animella anəmellə.

anicino anisinə.

Anna Jannə2.

annacquare battəscè, vattəscè, annacquè.

annata annetə.

annata cattiva malannetə.

annebbiare annəgghjè1.

annebbiarsi annəgghjarsə.

annerire gnurucuè1.

annerito gnurucuetə2, ‘mbumuetə, affuməchetə.

annetto annəciddə.

annientare strujətè.

anno annə, jannə1.

anno prossimo (l’) langəvenə.

annoiare vənì a stuffə.

annuire  fè segnə də sinə.

annullare annullè.

annusare annaschè1.

annusarsi annascarsə.

annuvolamento gnuwulanzə.

annuvolarsi annuwularsə, mandəgghjè, ammandəgghjè, ‘ndruwulè2.  

anoressia manganzə d’appətitə.

ansia ànzəjə, anzietè.

ansimare tənè u sobbafietə.

ansioso anziusə.

anteguerra primə də la werrə.

antenato andənetə.

antenna andennə1.

anticamente  e timbə andichə, all’èpuchə də tannə, apprimə apprimə.

antichità andəchətè.

anticipare andəcəpè.

anticipo andìcəpə.

antico andichə.

anticlericale condr’e prìvətə.

anticristo nnandəcristə.

antiere andirrə.

antipasto nandəpastə.

antipatia (in) sobbanesə.

antipatico andəpàtəchə.

antireumatico condrə i rumatismə.

antispasmodico condrə i cumbulsiunə.

antitodo condravvəlenə.

antivigilia nandəvəscigljə.

Antonia della neve Andonnə la nàivə.

Antonio Andonnə.

anulare disctə də l’aniddə.

anuria can nan bisscə cchjù. 

anzianità anzianətè.

anziano anzienə.

apatico pittəfriddə.

ape lepə.

aperta apertə

aperto apirtə.

a piedi appiddə, allappiddə.

Apollonia Pəddònjə.

Apollonio Pəddònjə.

appaciare appacè.

appaiare apparè3.

appannare appannè1.

appannatoio  facciarulə, fuacciarulə.

apparecchiare mettə la tàulə, apparəcchjè.

apparigliare apparəgghjè.

apparire apparì.

appartamentino quartinə.

appartamento appartamendə.

appartare appartè.

appartenere appartənè.

appassionarsi appassiunarsə.

appassire ammacculè, affaffulè.

appassito ammacculetə2, appassuletə, affaffuletə.

appena, accomə, appenə, comə.

appena in tempo attimbattimbə.

appendere appennə.

appendicite appəndicitə.

appesantire appəsandì.

appeso appənnutə, appisə.

appestare appəstè.

appetito sckalìscənə, scalìscənə, appətitə.

appezzamento ròcchjə2.

appiccicare appəzzəchè1.

appiccicarsi appəzzəcarsə.

appicicaticcio appəzzəcusə.

appiglio acciaffàgghjə.

appioppare appiuppuè, affəbbiè, ‘mbrusè2.

appisolarsi appapagnarsə, spapagnè.

appisolato cuagghjetə2.

applaudire abbattə i menə, applaudì.

applauso battəmenə.

applicare appləchè.

appoggiare appuggè.

appoggiarsi appuggiarsə.

appoggio appueggə.

appollaiarsi ammasunè1.

appositamente appostə1, pusətivamendə.

appostamento postə2.

appostare appustè.

apprendere apprennə, ‘mbarè.

apprendista dəsscèbbələ.

apprensione apprənzionə.

apprensivo apprənziunìvələ.

appresso apprissə, appirsə.

apprezzare apprəzzè.

approfittare apprəfəttè, prəfəttè, abbusè.

approssimativamente adècchjə.

approvare appruwè.

appuntamento appundamendə.

appuntare appundəddè.

appuntire appəzzè1.

appuntito appəzzutə, pəzzutə.

aprile abbrilə.

appurare appurè.

appuzzare appuzzənì.

aprire japrì.

aquila àculə.

aquilone cometə2, cumuetə2.

arachide nuceddə amərəchenə.

arancia marangə, marangə ‘nzangunetə.

aranciaio marangerә.

aranciata arangetə.

arare arè1.

araticcio aratizzə.

aratro ciambə ciambə, aretə.

arbitro àlbətrə.

arbusto selvatico sulufrizzə.

architrave uastardə.

arcidiavolo chepədiàulə.

arcigno faccə verdə, ceramerə.

arciprete arcəprèvətə.

arco sistə, archə.

arco della Cattedrale archə də la Chjissa Rannə.

arcobaleno archəngillə.

arcolaio macelnə, uìnələ.

ardere jardə.

ardo ardə.

argento argində.

argilla cràitə.

aria àrjə.

aria (in) olàrjə, ‘nzànzərə.

arie rannèzzə.

arieggiare jarjəscè.

aringa sarechə.

arista aristə, arestə2, restə1, ristə.

armadio armàdjə.

armadio a muro stəponə.

armonia armunì.

armonica rionettə1.

armeggiare paccəscè.

armeggione ‘mbəstonə.

arnese strəmendə.

aroma adorə.

aromatico adurendə,  prufumuetə.

arrabbiare assustè, ‘ngazzè.

arrabbiarsi ‘ngujatarsə, assustarsə, ‘ngazzarsə, ammaresscə, jaltararsə.

arrabbiato arrabbietə, assustetə.

arrabbiatura ‘ngazzamində.

arraffare arraffè.

arrampicare arrambəchè, rambəchè.

arrampicarsi arrambəcarsə, rambəcarsə.

arrendersi arrènnəsə.

arretrare acculazzè, ‘ngulazzè.

arretrato attrassetə, attrassə.

arricchire arrəcchesscə.

arricchirsi arrəcchèsscəsə.

arricchito arrəcchəsciutə.

arricciacapelli fuirrə di capiddə.

arricciare arrəzzè.

arrivare arrəvè.

arrivare alla fine arrəvè e fichə də Ciccə.

arrivare al limite arrəvè ‘mbondə.

arrivare alla stretta finale arrəvè o strəngəturə.

arrivederci addəvədercə.

arrossamento arrussamində.

arrossare arrussè.

arrossire dəvendè russə, abbambè1, avvambè1, ‘ngalarè.

arrossito abbambetə.

arrostire arrostə.

arrostito arrəstutə.

arrosto arrustə.

arrotino ammulafuercə, mulafuercə.

arrotolare arrutəlè.

arrotondare attunnè, fè cundə perə.

arruffare arruffuè.

arruffona ciuffulerə.

arruffone ciuffulonə.

arrugginire arruzzənì.

arrugginito arruzzənitə.

arso jarsə.

arsura russurə, arsurə.

arte artə, jartə.

articolo articlə.

artigiano artirrə.

ascella tətìrəchə.

Ascensione Scilsə.

ascensore asscenzorə.

ascesso accessə, pəstemə.

ascia asscə.

ascite acquə jind’a vendə.

asciugamano assucamenə, muannilə.

asciugapanni assucapannə.

asciugare assuppuè, assucuè.

asciugato assucuetə.

asciutto assuttə.

ascolto adenzə.

asfaltare asfaldè.

asfalto asfaldə.

asfodelina gialla vərusscə.

asfodelo awuzzə.

asina cioccə.

asinaccio ciucciabbèstjə.

asinaio ciucciarule.

asinella ciucciareddə.

asinello ciucciariddə.

asinesco ciuccignə.

asino ciuccə1-2, uarrəlerə, ciuddə.

asociale ceramerə.

asola cacchjàulə, occhjellə, acchjittə, purtusə2.

asparago spargə.

aspettare aspəttè1.

aspro jasprə.

aspruggine sprùscənə.

assaggiare assaggè.

assai assè, nu munnə.

assaporare assapurè.

assassino assassinə.

asse assə2.

asse lavapanni strəcaturə.

assegnare dəstənè, assəgnè1.

assegno scecchə.

assennato pusetə, giudəzziusə.

assente assendə.

assestare assəttè3.

assetato assacchetə.

assettare assəttè1.

assicurare assəcurè.

asso assə1, jassə1.

associazione assuciazzionə.

assolare assulacchjè, assulagnè.

assorbire assuppuè.

assordare sənzè i rècchjə.

assorto sobbapənzirrə. 

assottigliare assuttəgliè, rəfəlè1.

asta di legno strasceddə.

asticciuola astə.

astore staunə.

astro astrə.

astuccio astəccə.

attaccapanni appinnarrobbə.

attaccare appəzzəchè1, attacchè1-2, mettə sottə.

attaccarsi appəzzəcarsə, attaccarsə.

attecchire pəgghjè3.

attento attində, awandə!

attenuare attutesscә.

attenuarsi attutèsscәsә.

attenzione avvərtində, avvərtenzə.

attenzione (con) bellə bellə.

atterrare attərrè.

attimo (in un) ‘nd’a (jind’a) quannə tə l’è dittə.

attività attəvətè, bəsənissə.

atto lussurioso sciammerghə1.

attorcigliare ‘ndrəccəgghjè, ‘ndərcəgghjè, atturcəgghjè, ‘ndruzzəlè.

attorcigliato ‘ndruzzəletə.

attraversare attrapassè, attraversè.

attrezzare attrəzzè.

attrezzo appropriato fattappostə, attrəzzə.

attrice attriscə.

augurio agùrjə

aumentare aumundè, ‘nghjanè2.

aumento aumendə.

autista ciafferrə.

autobus tobbussə, atobbussə.

autocarro càmjə.

autoerotismo trəmàunə1.

automobile màchənə, tomòbbələ, caccavellə, popò, vətturə.

autopsia topsì.

autorizzare autorəzzè.

avanti , jammə1.

avanti (in) a vì də ‘nnanzə.

avanti e indietro nanzərretə

avantieri nusterzə.

avara carəstàusə, pədəcchjàusə, pudəcchjàusə, tìrchjə, recchjatostə2.

avaro culəstrittə, pədəcchjusə, pudəcchjusə, cuarucchjelə, carucchjelə, cuarəcchjelə, carəcchjelə, tìrchjə, carəstusə, averə, recchjatostə2, scurzàunə3, schərzàunə3, strittə də culə, təgnusə2.

avanzare avanzè.

avanzato avanzetə.

Ave Maria Avemmarì, vemmarì.

avere avè, abbusckuarsə, crèsscəsə.

avere carrattere jessə də caràttərə.

avere molte conoscenze utili tənè i vràzzərə lognə.

avere conti e beni separati fè u sìmətə.

avere cura abbadè, badè.

avere fame tənè femə.

avere idee strambe tənè i virmə ‘nghepə.

avere sete tənè secchə.

avere sonno tenə sennə.

avere indulgenza cumbiatì.

avere in antipatia tənè sobbanesə.

avere la pelle d’oca aggrəzzəlè i carnə, səndə i carnə pìzzəchə pìzzəchə, arrəzzarsə i carnə.

avere paura accacazzarsə, assrummuarsə, srummuarsə.

avere ingiustamente ragione acchjarsə da sobbə.

avere un sapore di sapè də.

avere un buon sapore sapè buenə.

avere un cattivo sapore sapè bruttə.

avere voglia ‘nguzzè.

averle abbusckuè, aggì buenə da cuerpə.

avidamente allanghetə.

avvallare aggualè.

avvampare avvambè1-2, abbambè1-2.

avvampato abbambetə1-2.

avvantaggiare avvandaggè.

avvantaggiarsi avvandaggiarsə.

avvelenare ‘ndəsəcuè, ‘ndusucuè, avvələnè.

avvelenarsi ‘ndəsəcuarsə, ‘ndusucuarsə, avvələnarsə,

avvelenato ‘ndəsəcuetə, ‘ndusucuetə, avvələnetə.

avventarsi allanzarsə.

avventura avvəndurə1.

avventurarsi ammənarsə2, avvəndurarsə.

avvertenza avvertində, avvərtenzə.

avvezzare avvəzzè, abbutuè, ‘ngarnè1.

avviamento avviamendə1-2.

avviare abbəjè, avvəjè.

avviarsi abbəjarsə, avvəjarsə.

avvicinare avvəcənè.

avvicinarsi avvəcənarsə.

avvilire abbəlì, avvəlì.

avvilirsi abbəlirsə.

avvilito abbəlitə, ammusscetə, abbacchietə, abbattutə.

avvinazzare avvənazzè.

avvio abbijatàurə, abbìjə, avvìjə.

avvisare avvəsè.

avvitare ‘mbanè1, avvətè.

avvocaticchio awucatìcchjə.

avvocato awuchetə.

avvolgere abbugghjè, ammazzè, ‘ndruzzəlè.

avvolto abbugghjetə, ‘ndruzzəletə.

azione  azzionə.

azionista azziunistə.

azzardare azzardè.

azzardoso azzardusə.

azzeccarci appəzzəchè2, azzəccarcə.

azzeccare azzəcchè1.

azzimato azzəmetə.

azzimo jàscəmə.

azzuffarsi accanagghjarsə.